Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/05/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van de COVID-19 pandemie voor wat betreft de administratieve geldboeten met betrekking tot het luchtvervoer en de luchtvaartnavigatie en het tariefsysteem van de luchthaven Brussels Airport type wet prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020041590 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee beursvennootschappen Met toepassing van artikel 541 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op k(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020021064 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 mei 2020, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van « ****(...) Bij koninklijk besluit van 20 mei 2020, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren(...) type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 10/06/2020 numac 2020021096 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4, 10, 19, 51 en 54 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de indiening langs elektronische weg van de aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van activiteit, de vrijstellingsregeling van belasting, houdende technische aanpassingen betreffende de communautaire en nationale wetgeving en tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 47 van 25 februari 1996 tot regeling van de controle van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd ter zake van de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van vervoermiddelen, in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 02/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020030955 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020030959 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020041593 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 mei 2020, wordt Mevr. Marjorie TILMANT, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020202507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020202517 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 26 mei 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt Mevr. Bagdat Arlin aangewezen als titularis van de managementfunctie -1 van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020202549 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Antwerpen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 juni 2020, wordt met ingang van 18 april 2020, aan de heer VERSTREKEN Bruno, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 05/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021222 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van SIREAS VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 08/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020030978 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020040857 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Association des Programmateurs Professionnels - ASSPROPRO » als beroepsfederatie

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020200371 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 107/2019 van 3 juli 2019 Rolnummer 6848 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2244, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Luik. Het Gron samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E.(...) type arrest prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020201719 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 168/2019 van 7 november 2019 Rolnummer 6991 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020201717 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 166/2019 van 7 november 2019 Rolnummer 6966 In zake : de prejudiciële vraag over het decreet van het Waalse Gewest van 21 december 1989 « betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest », gest Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020201740 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 185/2019 van 20 november 2019 Rolnummers 6940 en 6948 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 204 en 210 van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de Franstalige Correctionele Rechtbank te Br Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, de rechters L. Lavr(...) type arrest prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020201743 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 188/2019 van 20 november 2019 Rolnummer 7031 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 53, 15°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Grondwe samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, de rechters L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nih(...)

decreet

type decreet prom. 28/05/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021126 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020010397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 19 betreffende het gezondheidsplan voor schoolgebouwen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021170 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/033 betreffende een compensatiepremie tot vergoeding van de erkende sociale ondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021188 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 41 tot tijdelijke uitbreiding van de vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning bouwvergunning voor het plaatsen van een seizoensgebonden openluchtterras in de HORECA-sector op het openbare wegdomein

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021171 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/032 tot verlenging van de maatregelen uit het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/012 van 23 april 2020 betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020202419 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 22 april 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 mei 2020, heeft de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel de volgende p « Schendt artikel 103, § 1, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneesku(...)

erratum

type erratum prom. 13/05/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020030964 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de samenstelling van het comité van beroep inzake evaluatie van houders van een managementfunctie -1 in de openbare instellingen van sociale zekerheid. - Erratum type erratum prom. 05/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020030977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Errata

document

type document prom. 14/05/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020202393 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020202586 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Deze selectie is geannuleerd. - Erratum Vergelijkende selectie van Franstalige contractmanager (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. Selectienummer: AFG20063 (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020021152 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020021153 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020202551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als zelfstandige bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van de heer VERSTREKEN Bruno De betrokken org De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Sociale Zekerheid, DG Beleidsond(...)

document

type document prom. -- pub. 10/06/2020 numac 2020202542 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs HVAC (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20054 Deze selectie werd afgesloten op 28/05/2020. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...)
^