Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 januari 2013
gepubliceerd op 09 april 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de koopkracht

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012012183
pub.
09/04/2013
prom.
14/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de koopkracht (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de koopkracht.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de audiovisuele sector Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011 Koopkracht (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107530/CO/227) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector. HOOFDSTUK II. - Kader

Art. 2.De werkgevers van de sector zijn verplicht om ten laatste vanaf het jaar 2012 en voor onbepaalde duur een recurrent systeem van voordelen in te voeren dat de koopkracht moet verbeteren van hun werknemers.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt het bedrag dat moet worden besteed aan de financiering van het systeem van voordelen dat zal worden toegepast op alle werknemers in functie van hun arbeidsregeling en van hun tewerkstellingsperiode, volgens de berekeningswijze bedoeld in artikel 3.

Art. 3.De werkgevers stellen eens en voor altijd het toe te kennen bedrag vast per werknemer die voltijds tewerkgesteld is en een periode van volledige tewerkstelling kan bewijzen, met uitvoering van de drie stappen van de volgende berekening : Stap 1 De werkgevers bepalen het aantal werknemers die tewerkgesteld zijn op 30 juni 2011 in hun onderneming.

Onder "tewerkgestelde werknemers" wordt elke werknemer verstaan die ingeschreven is in het personeelsregister en/of aangegeven aan de DIMONA van de werkgever en die op 30 juni 2011 een bezoldiging ontvangt die wordt betaald door de werkgever.

Stap 2 Het aldus verkregen aantal werknemers wordt vermenigvuldigd met 100 EUR. Het resultaat van deze vermenigvuldiging geeft het globale budget dat te verdelen is onder de werknemers.

Stap 3 Het resultaat van de berekening van stap 2 wordt gedeeld door het aantal werknemers in voltijdse equivalenten tewerkgesteld op 30 juni 2011.

Het resultaat van de berekening in drie stappen geeft het bedrag van het voordeel in werkgeverskosten, alle lasten inbegrepen dat toekomt aan een voltijds werknemer met een volledige tewerkstellingsperiode.

Zodra dit bepaald is, is dit bedrag van toepassing voor alle jaren die volgen op de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Het bedrag van het voordeel zal worden aangepast in functie van de tewerkstellingsperiode van de werknemer. De proportionaliteitsregels zullen worden toegepast voor de deeltijdse werknemers.

Art. 4.De werkgevers bepalen het type voordelen die zij gaan toekennen aan de werknemers in overleg met de vakbondsafvaardiging of, bij gebreke hiervan, met de werknemers van de onderneming.

De keuze van het type voordelen alsmede het bedrag van het voordeel in werkgeverskosten, alle lasten inbegrepen, dat toekomt aan een voltijds werknemer die een periode van volledige tewerkstelling kan bewijzen moet worden medegedeeld aan de voorzitter van het paritair comité tegen uiterlijk 31 januari 2012, volgens het model in bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 5.De werkgevers van ondernemingen opgericht na 30 juni 2011 moeten het aanvullend systeem van de ecocheques toepassen zoals bepaald in hoofdstuk III van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Om de waarde van de ecocheques te kunnen bepalen, zullen deze werkgevers in voorkomend geval op 30 juni die onmiddellijk volgt op de datum van oprichting van de onderneming, de drie stappen moeten uitvoeren van de berekening bepaald in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 6.Als de informatie vermeld in artikel 4 niet tijdig werd gegeven, is de werkgever verplicht om het aanvullend systeem van de ecocheques toe te passen, zoals voorzien in hoofdstuk III van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK III. - Luik ecocheques

Art. 7.Dit hoofdstuk wordt gesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, met betrekking tot de ecocheques en gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98bis van 21 december 2010 (hiema genoemd : collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98).

Art. 8.De ecocheque is het voordeel bestemd voor de aankoop van producten en diensten van ecologische aard die zijn opgenomen in de bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst, zoals gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98bis van 21 december 2010 en zoals, in voorkomend geval, gewijzigd zal worden in de toekomst.

Art. 9.Eén keer per jaar en voor de eerste maal in 2012 worden er ecocheques toegekend aan de werknemers waarvan de waarde zal worden bepaald volgens de periodes gedurende dewelke zij op basis van een arbeidsovereenkomst waren tewerkgesteld tijdens de referteperiode, zoals bedoeld in artikel 10 en dit binnen de beperkingen vastgelegd in artikel 11 en artikel 12 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 10.De referteperiode die in aanmerking wordt genomen is de periode van 12 maanden die loopt vanaf 1 juli van een jaar tot 30 juni van het volgende jaar en voor de eerste maal vanaf 1 juli 2011 tot 30 juni 2012.

De ecocheques dienen aan de rechthebbende werknemers overhandigd te worden ten laatste op 31 juli van elk jaar en voor de eerste maal ten laatste op 31 juli 2012.

Art. 11.De waarde van het voordeel toegekend in de vorm van ecocheques wordt vastgesteld en berekend volgens de modaliteiten van artikel 3.

Om praktische redenen wordt het toe te kennen bedrag van de ecocheques afgerond naar de hogere eenheid.

Art. 12.Voor werknemers met een onvolledige tewerkstelling tijdens de referteperiode gebeurt de berekening van het totale bedrag aan ecocheques pro rata temporis van de tewerkstellingsperiodes. De gewoonlijke inactiviteitsdagen tussen twee tewerkstellingsperiodes dienen eveneens in aanmerking genomen te worden.

Art. 13.De maximale waarde van elke ecocheque bedraagt 10 EUR. Wanneer de waarde van de toe te kermen ecocheque minder dan 10 EUR bedraagt, heeft de werkgever de keuze tussen 2 opties : - ofwel kent hij de ecocheque toe overeenkomstig de voorschriften van deze collectieve arbeidsovereenkomst; - ofwel kent hij brutoloon toe ter waarde van de ecocheque. In dit geval moet de waarde van de ecocheque met 50 pct. verhoogd worden vooraleer aan het brutoloon van de betreffende werknemer toegevoegd te worden.

Art. 14.In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst zal de berekening van het aantal toe te kennen ecocheques gebeuren rekening houdend met de dagen waarvoor de betrokken werknemers loon hebben ontvangen.

Worden eveneens in aanmerking genomen de periodes gedurende dewelke de arbeidsovereenkomst geschorst is naar aanleiding van de jaarlijkse vakantie, ongeacht of deze dagen gedekt worden door vakantiegeld of niet.

Daarenboven worden de volgende dagen gelijkgesteld met dagen waarvoor de werknemers loon hebben ontvangen : - de dagen moederschapsverlof zoals bedoeld in artikel 39 van de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten; - de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een vergoeding die wordt toegekend overeenkomstig collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13bis betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte.

Art. 15.De ecocheques mogen slechts gebruikt worden voor de aankoop van producten en diensten van ecologische aard die zijn opgenomen in de lijst zoals bepaald in artikel 8 van deze overeenkomst.

De ecocheques worden op naam van de werknemer afgeleverd.

Hun geldigheid wordt beperkt tot 24 maanden vanaf de datum van terbeschikkingstelling aan de werknemer.

De geldigheidsdatum wordt vermeld op de ecocheques.

Art. 16.In 2012 informeert de werkgever de werknemer op het ogenblik van de eerste uitreiking van de ecocheques over de inhoud van de lijst, vermeld in artikel 8 hierboven, en verder telkens deze lijst gewijzigd wordt door de Nationale Arbeidsraad.

Art. 17.In geval van contractbeëindiging zullen de ecocheques waarop de werknemer recht heeft aan hem overhandigd worden op het ogenblik dat de overige personeelsleden hun cheques ontvangen zoals bepaald in artikel 10 en overeenkomstig de voorschriften vermeld in hogervernoemde artikelen 11 tot 16.

In dit geval dient de werknemer ingelicht te worden over het aantal toegekende ecocheques en over het tijdstip waarop deze zullen worden overhandigd. Deze informatie dient samen met de informatie betreffende de contractbeëindiging meegedeeld te worden.

Art. 18.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 21 oktober 2011. Ze wordt gesloten voor onbepaalde duur. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, die wordt betekend aan de hand van een aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de koopkracht Mededeling aan de voorzitter van het Paritair Comité voor audiovisuele sector (artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011) Onderneming : Adres : Vertegenwoordigd door : Ondernemingsnummer : Tel/Fax/e.mail : Verklaart het onderstaande systeem te hebben gekozen : - Het systeem van de ecocheques De totale waarde van de ecocheques voor een voltijds werknemer die een periode van volledige tewerkstelling kan bewijzen werd bepaald op : .................... EUR. - Een ander systeem zijnde : Het bedrag van het voordeel in werkgeverskosten, alle lasten inbegrepen, dat toekomt aan een voltijds werknemer die een periode van volledige tewerkstelling kan bewijzen werd bepaald op : .................... EUR. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^