Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering
gepubliceerd op 08 maart 2019

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de installaties om aardgas en gasachtige producten te vervoeren door middel van leidingen van de nv Fluxys op het openbaar domein, gelegen te Dilbeek, Asse, Grimbergen, Machelen, Vilvoorde en Zaventem, dat eigendom van het Vlaamse Gewest is

bron
vlaamse overheid
numac
2019030185
pub.
08/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de installaties om aardgas en gasachtige producten te vervoeren door middel van leidingen van de nv Fluxys op het openbaar domein, gelegen te Dilbeek, Asse, Grimbergen, Machelen, Vilvoorde en Zaventem, dat eigendom van het Vlaamse Gewest is


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 9, tweede lid en derde lid, en artikel 12, vervangen bij de wet van 8 mei 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1966 tot wijziging van de ligging of het tracé van een gasvervoerinstallatie ter uitvoering van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 2, 3, 4 en 5;

Gelet op Koninklijk Besluit van 22 december 1967 betreffende de vergunning voor vervoer van Nederlands aardgas door middel van leidingen, verleend aan de naamloze vennootschap Distrigaz (Leiding Winksele-Grimbergen) met betrekking tot leiding 3.30160 A322-72;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 januari 1968 betreffende de vergunning voor vervoer van Nederlands aardgas door middel van leidingen, verleend aan de naamloze vennootschap Distrigaz (aftakking Marly) met betrekking tot leiding 3.33140 A322-70;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 januari 1968 betreffende de gasvergunning verleend aan de NV Distrigaz tussen Vilvoorde en Sint-Lambrechts-Woluwe met betrekking tot leiding 3.32160 A323-263;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 december 1979 betreffende de vergunning voor vervoer van aardgas door middel van leidingen, verleend aan de naamloze vennootschap Distrigaz (aansluiting Sibelgaz te Strombeek-Bever) met betrekking tot leiding 3.30137 A322-133;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 13 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 20/08/1997 numac 1997014120 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Borgworm van algemeen nut wordt verklaard sluiten waarbij de vergunning voor vervoer van aardgas door middel van leidingen wordt verleend aan de N.V. Distrigas voor het oprichten en de exploitatie van de aardgasvervoerinstallaties H.D. DN 1200 Zomergem/Raeren, leidingvak Zomergem (Oostwinkel)/Herent (Winksele), en bijhorigheden met betrekking tot leiding 3.07600 A323-2691B;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 25 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998012143 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 25/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998011083 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten waarbij een toelating voor vervoer door middel van leidingen van aardgas wordt verleend aan de NV Distrigas voor een leiding DN 150 van Machelen (Diegem) naar Zaventem ter bevoorrading van de Regie der Luchtwegen met betrekking tot leiding 3.32121 A323-2794;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 12 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010027008 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure type ministerieel besluit prom. 12/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010011033 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties sluiten waarbij een vervoersvergunning voor vervoer van aardgas door middel van leidingen wordt verleend aan de N.V. Fluxys voor leiding DN 1000 HP Zomergem (Oostwinkel) - Herent (Winksele) II, vak Opwijk-Herent (Winksele) met betrekking tot leiding 3.09600 A323-3664C;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017010009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 april 2016 tot 31 december 2016 type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2017010497 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 april 2016 betreffende de vaststelling van het premiebedrag ter vergoeding van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen in de erkende adoptiedienst FIAC-Horizon vzw type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Sint-Joost-ten-Node als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 20/02/2017 numac 2017200897 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017201173 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten waarbij een vervoersvergunning voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen wordt verleend aan de NV Fluxys Belgium voor de aanleg en exploitatie van 14,7 bar leidingen DN600 en DN250 en bijhorigheden installaties te Zaventem, Machelen en Brussel met betrekking tot leiding 3.32082 A323-4057;

Overwegende dat de Vlaamse Regering heeft beslist over te gaan tot de uitvoering van het programma "Werken aan de Ring", zoals ingeschreven in de beleidsnota "Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 - 2019";

Overwegende dat het programma "Werken aan de Ring" beoogt de globale multimodale bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio rond Brussel en de Vlaamse Rand te verbeteren en tegelijkertijd de verkeersveiligheid en de doorstroming op de R0 wil verhogen;

Overwegende dat het programma "Werken aan de Ring" projecten omvat voor de aanleg van mobiliteitsinfrastructuur die infrastructuurwerken noodzakelijk maken waarvoor de nutsleidingen moeten worden verplaatst;

Overwegende dat de verplaatsing van leidingen en installaties moet worden uitgevoerd in het belang van de werken in het kader van de realisatie van het project "Werken aan de Ring", wat een project van groot maatschappelijk en strategisch belang is;

Overwegende dat de genoemde leidingen om gasachtige producten te vervoeren die toebehoren aan nv Fluxys gelegen zijn in het projectgebied gesitueerd op het grondgebied van de gemeenten Dilbeek, Asse, Grimbergen, Machelen en Zaventem;

Overwegende dat die leidingen op het openbaar domein liggen dat eigendom van het Vlaamse Gewest is;

Overwegende dat krachtens artikel 9, derde lid, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten die verplaatsingen uitgevoerd worden op kosten van degene die de gasvervoerinstallaties exploiteert;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 januari 2019;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De NV Fluxys, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, houder van de toelatingen voor gasvervoer verleend bij Koninklijk Besluit van 22 december 1967 betreffende de vergunning voor vervoer van Nederlands aardgas door middel van leidingen, verleend aan de naamloze vennootschap Distrigaz (Leiding Winksele-Grimbergen) met betrekking tot leiding 3.30160 A322-72, bij Koninklijk Besluit van 5 januari 1968 betreffende de vergunning voor vervoer van Nederlands aardgas door middel van leidingen, verleend aan de naamloze vennootschap Distrigaz (aftakking Marly) met betrekking tot leiding 3.33140 A322-70, bij Koninklijk Besluit van 16 januari 1968 betreffende de gasvergunning verleend aan de NV Distrigaz tussen Vilvoorde en Sint-Lambrechts-Woluwe met betrekking tot leiding 3.32160 A323-263, bij Koninklijk Besluit van 22 december 1979 betreffende de vergunning voor vervoer van aardgas door middel van leidingen, verleend aan de naamloze vennootschap Distrigaz (aansluiting Sibelgaz te Strombeek-Bever) met betrekking tot leiding 3.30137 A322-133, bij Koninklijk Besluit van 13 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 20/08/1997 numac 1997014120 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Borgworm van algemeen nut wordt verklaard sluiten waarbij de vergunning voor vervoer van aardgas door middel van leidingen wordt verleend aan de N.V. Distrigas voor het oprichten en de exploitatie van de aardgasvervoerinstallaties H.D. DN 1200 Zomergem/Raeren, leidingvak Zomergem (Oostwinkel)/Herent (Winksele), en bijhorigheden met betrekking tot leiding 3.07600 A323-2691B, bij Ministerieel Besluit van 25 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998012143 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 25/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998011083 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten waarbij een toelating voor vervoer door middel van leidingen van aardgas wordt verleend aan de NV Distrigas voor een leiding DN 150 van Machelen (Diegem) naar Zaventem ter bevoorrading van de Regie der Luchtwegen met betrekking tot leiding 3.32121 A323-2794, bij Ministerieel Besluit van 12 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010027008 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure type ministerieel besluit prom. 12/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010011033 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties sluiten waarbij een vervoersvergunning voor vervoer van aardgas door middel van leidingen wordt verleend aan de NV Fluxys voor leiding DN 1000 HP Zomergem (Oostwinkel) - Herent (Winksele) II, vak Opwijk-Herent (Winksele) met betrekking tot leiding 3.09600 A323-3664C en bij Ministerieel Besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017010009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 april 2016 tot 31 december 2016 type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2017010497 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 april 2016 betreffende de vaststelling van het premiebedrag ter vergoeding van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen in de erkende adoptiedienst FIAC-Horizon vzw type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Sint-Joost-ten-Node als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 20/02/2017 numac 2017200897 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017201173 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten waarbij een vervoersvergunning voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen wordt verleend aan de NV Fluxys Belgium voor de aanleg en exploitatie van 14,7 bar leidingen DN600 en DN250 en bijhorigheden installaties te Zaventem, Machelen en Brussel met betrekking tot leiding 3.32082 A323-4057, is ertoe gehouden op eigen kosten in het projectgebied op het grondgebied van Grimbergen, Vilvoorde, Machelen en Zaventem voornoemde nutsleidingen te verplaatsen om de werken in het kader van het programma `Werken aan de Ring' toe te laten. Die verplaatsing moet uiterlijk op 31 juli 2020 zijn uitgevoerd.

Art. 2.Een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal aan de nv Fluxys en de federale staatssecretaris, bevoegd voor het energiebeleid, betekend worden.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 februari 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

^