Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/06/2018 pub. 08/03/2019 numac 2019011028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag over de erkenning en de omwisseling van rijbewijzen tussen het Koninkrijk België en het Prinsdom Andorra, opgemaakt te Brussel op 1 april 2009 (2) type wet prom. 01/03/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011060 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de Financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019 type wet prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019040599 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 24 februari 2019, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, ****(...) Bij koninklijk besluit van 24 februari 2019, is machtiging verleend aan mevrouw **** **** ****(...) type wet prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019040609 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 24 februari 2019, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, **** **** **** koninklijk besluit van 24 februari 2019, is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019011019 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Melle. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019, wordt de plaats van kerk Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 januari 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019011059 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Opdracht van wetenschappelijk belang. - Toestemming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019 wordt mevrouw Sabine van Sprang, eerstaanwezend werkleider bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Bel Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011084 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019011103 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juli 2018, is de heer Gesquière C., vrederechter van het kanton Tielt, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één Deze machtiging kan hernieuwd worden. Bij koninklijke besluiten van 16 september 2018, die i(...) type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 08/03/2019 numac 2019040566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019, wordt aan de heer LANCELOT Alain op het einde van de maand mei 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van we type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019200580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de zagerijen en aanverwante nijverheden" type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019200581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de inspanningen ten voordele van de risicogroepen voor de jaren 2019 en 2020 type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019200587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de elektronische ecocheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019, wordt aan de heer DESCHEPPER Marc op het einde van de maand mei 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019, wordt aan de heer WILMOTTE Philippe op het einde van de maand augustus 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het amb type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019, wordt aan de heer MEYERS Jozef op het einde van de maand juli 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019, wordt aan de heer BOULOGNE Jean op het einde van de maand juli 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200672 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019, wordt aan de heer CRIEL Eric op het einde van de maand oktober 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019, wordt aan de heer THONON Pierre op het einde van de maand juli 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200975 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 februari 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt Mevr. Vandervennet Martine, ambtenaar van de klasse A1 met de titel van attaché bij het Federaal Instituut voor Du Bij koninklijk besluit van 15 februari 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 201(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019010503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019010904 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van de nv TOTAL PETROCHEMICALS FELUY als beheerder van het gesloten industrieel net, op de site van de nv TOTAL PETROCHEMICALS FELUY Bij ministerieel besluit van 20 december 2018 wordt het net op de site van de nv TOTAL PETROCHEMICALS type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019010903 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van de nv BASF ANTWERPEN als beheerder van het gesloten industrieel net, op de site van de nv BASF ANTWERPEN Bij ministerieel besluit van 20 december 2018 wordt het net op de site van de nv BASF ANTWERPEN, Scheldelaan 600, 2040 Antwerp type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019010906 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van de nv Inovyn als beheerder van het gesloten industrieel net, op de site van de nv Inovyn manufacturing belgium Bij ministerieel besluit van 20 december 2018 wordt het net op de site van de nv Inovyn manufact(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019010908 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van de nv BP CHEMBEL als beheerder van het gesloten industrieel net, op de site van de nv BP CHEMBEL Bij ministerieel besluit van 20 december 2018 wordt het net op de site van de nv BP CHEMBEL, Amocolaan 2, 2440 Geel, met ondernemingsn type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019010907 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van de nv RWE GENERATION BELGIUM als beheerder van het gesloten industrieel net, op de site van de nv INEOS Bij ministerieel besluit van 20 december 2018 wordt het net op de site van de nv INEOS, Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, met ond type ministerieel besluit prom. 18/01/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011000 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het door Leefmilieu Brussel opgestelde EPB-certificaat voor de EPB-Wooneenheden, en de EPB-eenheden Onderwijs, Kantoren en diensten type ministerieel besluit prom. 18/01/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011001 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van bijlagen V, XVII en XVIII van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen en houdende uitvoering van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing type ministerieel besluit prom. 14/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 oktober 2013 inzake cofinanciering van bodemsaneringswerken type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019040491 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1, 2, 4 en 6 en bijlage 1 en 4 van het ministerieel besluit van 23 december 2016 houdende de programmatie van de centra voor algemeen welzijnswerk type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019040590 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ontslag wegens beroepsongeschiktheid Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 februari 2019, met ingang van 1 maart 2019 wordt de heer KISTERS Frédéric ontslagen wegens beroepsongeschiktheid. Beroep tot nieti Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201012 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 133/2018 van 11 oktober 2018 Rolnummer 6716 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1 van de wetten betreffende het personeel in Afrika, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 21 mei 1964, gesteld door het Hof Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...)

decreet

type decreet prom. 31/01/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019200998 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019011104 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 7 januari 2019 werd de heer Van Ausloos L., ere-advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, door de procureur generaal bij het hof van beroep te Bergen, aangewezen om voo Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Namen Bij beschikking(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 16 januari 2019 werd de heer LANCELOT Alain, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzitter van type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 16 januari 2019 werd de heer DESCHEPPER Marc, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzitter va

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Antwerpen Bij beschikking van 15 februari 2019 werd de heer DE SCHUTTER Ronald, voorheen raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Antwerpen door Mevrouw de Eerste Voorzitter va type beschikking prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Brussel Bij beschikking van 14 februari 2019 werd de heer BOULOGNE Jean, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Brussel door Mevrouw de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 19 februari 2019 werd de heer PODEVYN Georges, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011053 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie van telewerk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 08/03/2019 numac 2019011056 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 2 juli 2015 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011082 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010 houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011123 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de toekenning en de erkenning van bijkomende en vrijgekomen woongelegenheden met een bijkomende erkenning type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011132 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 08/03/2019 numac 2019030173 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019030185 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de installaties om aardgas en gasachtige producten te vervoeren door middel van leidingen van de nv Fluxys op het openbaar domein, gelegen te Dilbeek, Asse, Grimbergen, Machelen, Vilvoorde en Zaventem, dat eigendom van het Vlaamse Gewest is type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019040422 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanstelling van een onderhandelaar brownfieldconvenanten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019040448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 en artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 08/03/2019 numac 2019040558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gespecialiseerde residentiële diensten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019040581 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de termijnen voor het opsturen van brandpreventieadviezen van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp over de aanvragen tot stedenbouwkundige attesten en/of vergunningen en tot verkavelingsvergunningen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019040595 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2017 tot vaststelling van de Commissie voor selectie en evaluatie opgericht bij artikel 90 van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019201068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot gedeeltelijke uitvoering van het Waalse Erfgoedwetboek

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/12/2018 pub. 08/03/2019 numac 2019010504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019011131 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbare raadpleging over een voorbereidend document voor het Waterbeheerplan 2022-2027 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Overeenkomstig de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid en d De openbare raadpleging vindt plaats van 1 maart tot 31 augustus 2019. Het voorbereidende docume(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201070 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 januari 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 januari 2019, is beroep tot ged Die zaak is ingeschreven onder nummer 7100 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201074 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 februari 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 februari 2019, is beroep tot ve Die zaak is ingeschreven onder nummer 7119 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019040578 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit 12/02/2019van, werd de erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen aan VITESS KE - GROUPE AT N.V. De erkenning draagt het nummer AGR/CNC-DD/001648715. (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0852.079.375 PINADKO BVBA Op 22/02/2019 werd het ondernemingsnummer 0852.079.375 afg(...) type lijst prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201071 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0403.917.304 LES ENFANTS DU RIVAGE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande (...) type lijst prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201073 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0436.369.049 VAN CAUTER TRAVEL Ond. Nr. 0441.928.733 CONFIDIM Ond. Nr. 0445.4(...) type lijst prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201072 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0681.976.019 ASSOCIATION EUROPENNE DES CHAUFFEURS PRIVES Op 28/02/2019 werd het onde(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019011125 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van 4 februari 2019 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd de registratie als vervoerder van dierlijk afval aan DAVE VAN KUPPEVELT, gelegen zandweg 14, te 5437 BT B De registratie draagt het nummer ENR/DA-T /001653451. type registratie prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019011146 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van 27/02/2019 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd de registratie als vervoerder van dierlijk afval aan DRAGOS B.V.B.A. toegekend(...) De registratie draagt het nummer ENR/DA-T /001669102. Bij de beslissing van 28/02/2019 van d(...)

document

type document prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201117 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige economist (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG19085 Solliciteren kan tot 25/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019011078 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 februari 2019 werd de heer Luc DONNAY, eerste auditeur bij de Raad van State, tot staatsraad benoemd. Op 26 februari 2019 heeft hij de voorgeschreven eed afgelegd in handen van de eerst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019, is mevrouw DE SCHUTTER Ann benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019, is de heer DE WAEL Yannick benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019, is de heer DE BIE Hugo benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019, is de heer SRIDI Younes benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter verva

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019011052 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Vacante betrekkingen Ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 3 februari 2019 tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 ho De commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasione(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019040545 bron federale overheidsdienst justitie Vacante betrekkingen Een plaats van advocaat bij het Hof van Cassatie is thans vacant. De kandidaturen dienen bij een ter post aangetekend schrijven te worden gericht aan de Minister van Justitie De kandidaatstelling dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van het koninklij(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Alain LANCELOT De betrokken De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200882 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG19068 Solliciteren kan tot 06/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019200917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen Bij besluit van de Directeur-generaal van 21 februari 201 worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakke(...) type document prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201080 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundige te Steenokkerzeel (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18281 Deze selectie werd afgesloten op 08/02/2019. Er zijn 3 laureaten. type document prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Fiscaal Controleurs (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG19083 Solliciteren kan tot 25/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201118 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs (niveau B1), voor De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB19003 Solliciteren kan tot 25/03/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201139 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultants selectiemethodologie en diversiteitsmanagement (niveau A1), voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19070 Solliciteren kan tot 22/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201141 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Juridische dossierbeheerders (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG19084 Solliciteren kan tot 25/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201146 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Tranfer Pricing (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19066 Solliciteren kan tot 3/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/03/2019 numac 2019201150 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Diensthoofden scheepvaart (niveau A1), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG19013 Solliciteren kan tot 25/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^