Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 februari 1998
gepubliceerd op 28 maart 1998

Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011083
pub.
28/03/1998
prom.
25/02/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


25 FEBRUARI 1998. Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien


De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Gelet op de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, inzonderheid op artikel 60;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de met redenen omklede adviezen van de Commissie, gegeven op 30 oktober 1997, Besluit : Enig artikel. Worden ingeschreven in het register van erkende gemachtigden de personen wier namen volgen : F. Gevers;

M.P. Vandeberg;

E. Bartelds.

Brussel, 25 februari 1998.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, E. DI RUPO

^