Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 maart 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/03/1998 numac 1998003151 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemmingen voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...) type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type wet prom. -- pub. 28/03/1998 numac 1998003177 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen beleggingsondernemingen De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003049 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen type koninklijk besluit prom. 12/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003092 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het inrichtingsreglement van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 27 januari 1998 type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 28/03/1998 numac 1998009056 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de op grond van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten door beheersvennootschappen aangewezen personen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/1998 numac 1998009259 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 maart 1998 is de heer Hachez, A., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank voor een Bij ministerieel besluit van 23 maart 1998 is aan de heer Henkes, A., eerste advocaat-generaal (...) type koninklijk besluit prom. 29/01/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998011092 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een commissaris-generaal en een adjunct-commissaris-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Hannover in 2000 type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998016032 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijzing van het Fonds voor Scheepsjongens in 1998 type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 28/03/1998 numac 1998022007 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 28/03/1998 numac 1998022014 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen voor humaan gebruik die lindaan bevatten type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998022090 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/1998 numac 1998022098 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid. - Beheerscomité Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 27 januari 1998 wordt het mandaat van voorzitter van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, toe (...) type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998022138 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het centraal bestuur van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 20/03/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998022183 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het centraal bestuur van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 01/03/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998022180 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van het Instituut voor veterinaire keuring type koninklijk besluit prom. 04/03/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998022174 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1967 tot vaststelling van de vergoedingsbedragen tot terugbetaling in de honoraria en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen verleend door de vroedvrouwen en de paramedische medewerkers die niet individueel toegetreden zijn tot een nationale overeenkomst die het quorum van 60 pct. individuele toetredingen van het aantal beoefenaars van de onderscheidene beroepen, bereikt heeft type koninklijk besluit prom. 02/03/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998022221 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bekrachtiging van het akkoord, afgesloten op 20 oktober 1997 door de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen in uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/03/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998022220 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998011083 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998014033 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies ter verkrijging van de bevoegdheidsgetuigschriften in de koopvaardij type ministerieel besluit prom. 19/01/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende maatregelen met het oog op de opsporing van infectieuse boviene rhinotracheïtis en van paratuberculose in de runderbeslagen type ministerieel besluit prom. 29/01/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998016029 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/03/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998027188 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een gewoon lid en twee plaatsvervangende leden binnen de "Conseil wallon des Etablissements de Soins"

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/03/1998 numac 1998021132 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 19 januari 1998 in zake B. Fauré tegen de Rijksdienst voor Pensioenen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ing « Brengt artikel 7, vijfde lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende h(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/03/1998 numac 1998012177 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 9 maart 1998 is het laboratorium van de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), Bo(...) 1. De bepaling van de concentratie van de hierna opgesomde aromatische koolwaterstoffen in lucht do(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/03/1998 numac 1998003066 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie Deposito- en Consignatiekas Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 - Art. 27 Lijst der in de loop van het tweede halfjaar 1998 door verval van rechten getroffen consignaties. Om de betaling ervan te Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 28/03/1998 numac 1998003152 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren De voorzitter, J.-L. Duplat. type lijst prom. -- pub. 28/03/1998 numac 1998016065 bron ministerie van middenstand en landbouw Lijst van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen Nationale Sociale Verzekeringskas voor de Zelfsta Sociaal Verzekeringsfonds V.E.V. voor zelfstandigen, Brouwersvliet 4, bus 2, 2000 Antwerpen. Nat(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 28/03/1998 numac 1997008348 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** **** voor het **** Hoofdstedelijk Gewest . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1.(...) 2. ****, ****, **** 3. ****'**** de ****, ****, ****-****-**** 4. Steen(...)

erratum

type erratum prom. 08/12/1997 pub. 28/03/1998 numac 1998003093 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. - Errata

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/1998 numac 1998003163 bron ministerie van financien Vacante betrekking van directeur-generaal van de Administratie der douane en accijnzen van het Ministerie van Financiën. Oproep tot kandidaten De betrekking van directeur-generaal van de Administratie der douane en accijnzen van het M(...) Overeenkomstig het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 houdende het Organiek Reglement van het M(...)

document

type document prom. -- pub. 28/03/1998 numac 1998003155 bron ministerie van financien Voorafbetalingen. - Aanslagjaar 1999 Inleiding In beginsel wordt de belasting betreffende de beroepsinkomsten van zelfstandigen, bedrijfsleiders, alsmede de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners/vennootschappen en in welbepaa Die vermeerdering kan evenwel worden vermeden door die belasting op welbepaalde tijdstippen vooraf (...)
^