Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 december 2016
gepubliceerd op 26 januari 2017

Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 april 2016 tot 31 december 2016

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017010009
pub.
26/01/2017
prom.
22/12/2016
ELI
eli/besluit/2016/12/22/2017010009/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening sluiten tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 april 2016 tot 31 december 2016


De Minister van Volksgezondheid Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 3ter, ingevoegd bij de wet van 24 juli 2008 en vervangen bij de wet van 10 april 2014;

Gelet op de wet van 12 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016003280 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening sluiten tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikelen 2, 3 en 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2016;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 4 oktober 2016;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, Besluit :

Artikel 1.Een toelage van 13.552.166,67 euro, aan te rekenen ten laste van basisallocatie 25/52.21.3300.06 van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2016, wordt toegekend aan de ziekenwagendiensten vermeld in bijlage 1.

Art. 2.De toelage bedoeld in artikel 1 is vastgesteld als volgt : 1° een bedrag van 38.250 euro wordt toegekend per permanentieplaats; 2° het bedrag, bedoeld in 1°, wordt verhoogd met 12.750 euro voor iedere bijkomende permanentie vanuit een zelfde permanentieplaats; 3° het bedrag, bedoeld in 1°, wordt verhoogd met een bijkomend bedrag van 2.000 euro per permanentie om de kosten te dekken die vermeld worden in artikel 3, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening sluiten tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.

Dit bedrag is slechts verschuldigd indien de ziekenwagendienst een beheerovereenkomst van het tetracommunicatiemateriaal volledig heeft ingevuld en ondertekend waarvan het model zich bevindt in bijlagen 4 en 5.

Art. 3.De toelage bedoeld in artikel 1 dekt de periode van 1 april 2016 tot 31 december 2016.

Art. 4.De toekenning van de toelage is afhankelijk van de verzending van de documenten bedoeld in artikel 5, § 4 en § 5, van voormelde koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening sluiten. Een model van de documenten bevindt zich in de bijlagen 2 en 3.

De schuldvordering bedoeld in artikel 5, § 5, moet verstuurd worden naar het volgende adres: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Adres elektronisch: invoice@health.fgov.be Adres papier: Stafdienst Budget en Beheerscontrole Eurostation blok 2 Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 BRUSSEL Een schuldvorderingsmodel bevindt zich in bijlage 6.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2016.

Brussel, 22 december 2016.

M. DE BLOCK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden toegevoegd bij het Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening sluiten tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Brussel, 22 december 2016.

M. DE BLOCK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden toegevoegd bij het Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening sluiten tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Brussel, 22 december 2016.

M. DE BLOCK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden toegevoegd bij het Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening sluiten tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Brussel, 22 december 2016.

M. DE BLOCK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden toegevoegd bij het Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening sluiten tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Brussel, 22 december 2016.

M. DE BLOCK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden toegevoegd bij het Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening sluiten tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Brussel, 22 december 2016.

M. DE BLOCK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden toegevoegd bij het Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening sluiten tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Brussel, 22 december 2016.

M. DE BLOCK

^