Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 januari 2010
gepubliceerd op 26 januari 2010

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010027008
pub.
26/01/2010
prom.
12/01/2010
ELI
eli/besluit/2010/01/12/2010027008/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 JANUARI 2010. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure


De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, Gelet op het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, inzonderheid op de artikelen 57, § 2 en § 7, en 60, gewijzigd bij het decreet van 10 december 2009 houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld en het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, inzonderheid op artikel 53, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure;

Gelet op advies nr. 47.669 van de Raad van State, gegeven op 29 december 2009, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; de dringende noodzakelijkheid wordt gemotiveerd door het feit dat de overheveling door de federale Staat van de belasting op de spelen en weddenschappen, van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen en van de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken naar het Waalse Gewest op 1 januari 2010 aanstaande in werking zal treden; ten gevolge van het decreet van 10 december 2009 houdende begeleiding van de maatregelen inzake de fiscale procedure die absoluut noodzakelijk is om de continuïteit van de belastingsdienst vanaf die datum mogelijk te maken, waarbij dat decreet uiterlijk op 1 januari 2010 in werking moet treden, en ten gevolge van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure dat dit decreet uitvoert door te voorzien in de wettelijke machtigingen aan de gewestelijke Minister van Financiën om het model vast te stellen van een aantal documenten en registers die verplicht zijn voor de belastingplichtigen om de betaling van de belasting op de spelen en weddenschappen aan te geven en te controleren, dienen zo snel mogelijk de nieuwe formulieren en modellen van documenten en registers die vanaf 2010 door de belastingplichtigen van de belasting op de spelen en weddenschappen moeten worden gebruikt, te worden vastgesteld, Besluit :

Artikel 1.Het model van de aangifte dat inzake de belasting op de spelen en weddenschappen bedoeld in artikel 60 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen moet worden ingediend, is opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

Als deze aangifte belastingen op spelen en weddenschappen betreft die verschuldigd zijn ten gevolge van paardenrennen, moet er verplicht een lijst bijgevoegd worden waarvan het model als bijlage 2 van dit besluit is opgenomen.

Als deze aangifte belastingen op spelen en weddenschappen betreft die verschuldigd zijn door casino's, moeten er verplicht lijsten bijgevoegd worden waarvan de modellen als bijlagen 3, 4 en 5 van dit besluit zijn opgenomen.

Art. 2.§ 1. Het model van de lijst van de inzetten bedoeld in artikel 57, § 2, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen is als bijlage 6 bij dit besluit opgenomen. § 2. Het model van de samenvattende dagelijkse lijst bedoeld in artikel 57, § 7, eerste lid, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen is als bijlage 7 bij dit besluit opgenomen. § 3. Het model van de samenvattende lijst voor twee weken bedoeld in artikel 57, § 7, eerste lid, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen is als bijlage 8 bij dit besluit opgenomen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 12 januari 2010.

A. ANTOINE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 12 januari 2010 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure.

Namen, 12 januari 2010.

De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 12 januari 2010 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure.

Namen, 12 januari 2010.

De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 12 januari 2010 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure.

Namen, 12 januari 2010.

De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 12 januari 2010 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure.

Namen, 12 januari 2010.

De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 12 januari 2010 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure.

Namen, 12 januari 2010.

De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 12 januari 2010 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure.

Namen, 12 januari 2010.

De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 12 januari 2010 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure.

Namen, 12 januari 2010.

De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 12 januari 2010 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure.

Namen, 12 januari 2010.

De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 12 januari 2010 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure.

Namen, 12 januari 2010.

De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

^