Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 januari 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010003034 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justicie, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen type wet prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010009033 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 december 2009 is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 10 januari 2010 is machtiging verleend aan : de genaamde de ****(...) type wet prom. 22/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010009037 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type wet prom. 12/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Starter » type wet prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010011031 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Schrapping van erkenningen Bij beslissing van 12 januari 2010 wordt de erkenning van de NV VOLVO CAR FINANCE BELGIUM, ondernemingsnummer 0426.985.585, Hunderenveldlaan 10, te 1082 Brussel, erken Bij beslissing van 12 januari 2010 wordt de erkenning van de NV AGRECO SERVICES, ondernemingsnu(...) type wet prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010018013 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 8 van de bijzondere en de gewone wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, als Lijst van de te publiceren verbeteringen in toepassing van artikel 8, §§ 1 en 2, van de b(...) type wet prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010018014 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 8 van de bijzondere en de gewone wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, als Lijst van de te publiceren verbeteringen in toepassing van artikel 8, § 3, van de bijzondere e(...) type wet prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010018016 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 8 van de bijzondere en de gewone wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, als Lijst van de te publiceren verbeteringen in toepassing van artikel 8, § 3, van de bijzondere e(...) type wet prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010018015 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 8 van de bijzondere en de gewone wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, als Lijst van de te publiceren verbeteringen in toepassing van artikel 8, § 3, van de bijzondere e(...) type wet prom. 30/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010018019 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen Erratum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 26/01/2010 numac 2009012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de indexatie type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 26/01/2010 numac 2009012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 26/01/2010 numac 2009012259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, houdende maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming en houdende regeling van de overuren type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2009018533 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling PROCERVIQ S.A., rue de l'Econom G-020 « Autocontrolegids voor de Maalderij ». G-037 « Sectorgids autocontrole primaire dierlijke(...) type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 26/01/2010 numac 2009204979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 26/01/2010 numac 2009204980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 26/01/2010 numac 2009204983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 26/01/2010 numac 2009205051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het vervoer van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 26/01/2010 numac 2009205215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 26/01/2010 numac 2009205218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 26/01/2010 numac 2009205222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de afschaffing van de carenzdag type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 26/01/2010 numac 2009205226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Hernieuwing van het mandaat van de beheerder van de Raad van State Bij koninklijk besluit van 7 december 2009 wordt de heer Klaus Vanhoutte in de functie van beheerder van de Raad van State verlengd voor een periode van vi type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010014011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categoriën C, C Erkenningsnummer van het opleidingscentrum Nu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010015015 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Wijziging rechtsgebeid Bij koninklijk besluit van 27 september 2009 wordt de heer Paul Huynen, ambtenaar van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst, Ministerraad bij de Ambassade van België te - de volgende departementen : Allier, Aube, Calvados, Cantal, Cher, Essonne, Eure, Eure-et-Loir,(...) type koninklijk besluit prom. 12/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van vijf leden van de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 15/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010024005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de Voorzitter en de Ondervoorzitter van de provinciaal geneeskundige commissie van West-Vlaanderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010027008 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2009 houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 198.868 van 14 december 2009, afdeling bestuursrechspraak, IXde kamer, wordt het koninklijk besluit (...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezelfde wi(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010200195 bron vlaamse overheid Gewestplan Turnhout. - Arrest van de Raad van State Bij arrest nr. 196.259 van 22 september 2009 vernietigt de Raad van State het besluit van 29 oktober 1999 van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het "ontwerppla

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/10/2009 pub. 26/01/2010 numac 2009029832 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep van computer- en netwerktechnicus goedgekeurd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010029008 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties bedoeld bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke vorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het Overlegd Actieprogramma 2009-2012 ingesteld bij het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van een gemeenschappelijke externe proef bekrachtigd door een getuigschrift op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende instemming met de tweede avenant tot wijziging van de derde beheersovereenkomst van de RTBF van 13 oktober 2006

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010031034 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Jan-Molenbeek tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Leopold II C », goedgekeurd bij besluit van de Executieve op 23 januari 1992

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010200196 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en uit warmtekrachtkoppeling

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010018027 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Joris Lavrijssen en Hendrikus Van Der Schoot, beiden woon Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 november 2009. Deze zaak is ing(...)

erratum

type erratum prom. 23/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010003007 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2010. - Erratum type erratum prom. 30/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010003039 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen. - Errata type erratum prom. 21/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010200101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010200274 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige specialisten in explosieven (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG09035) Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 januari 2010 en 22 januari 2010. De toe(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010002001 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2009 wordt Mevr. Kristien HEMERYCKX tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2009 wordt Mevr. Kathleen VANMULLEM tot rijksambtenaar be(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010002003 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 december 2009 wordt Mevr. Stéphanie BRANDENBOURGER tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Selor, in ee Bij koninklijk besluit van 22 december 2009 wordt Mevr. Manuelle KRAJEWSKI tot rijksambtenaar b(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2010 numac 2010022055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en aanwijzing van de plaatsvervangend voorzitter en ontslag en benoeming van leden Bij k Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Raes, B., aangewezen bij genoemde Raad, tot plaatsvervangend v(...)
^