Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 april 1997
gepubliceerd op 20 augustus 1997

Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Borgworm van algemeen nut wordt verklaard

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1997014120
pub.
20/08/1997
prom.
13/04/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 APRIL 1997. Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Borgworm van algemeen nut wordt verklaard


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 juli 1926 houdende oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, inzonderheid op artikel 1bis, vervangen door de wet van 21 maart 1991;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 10, 2, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit nr. A/94084/B48.2.4/B van 31 mei 1994;

Overwegende dat de analyse van de organisatie van de HST-werf te Borgworm aangetoond heeft dat het nodig is om bovenop de bij koninklijk besluit van 31 mei 1994 van openbaar nut verklaarde inbezitnemingen bijkomende percelen te verwerven; deze zijn vereist voor de aanleg van de toegangswegen tot de werf en voor de opslag der materialen, bestemd ter opbouw van het spoorwegplatform, in de onmiddellijke omgeving van de werf, zodat aldus tegen een zo beperkt mogelijke kostprijs een doelmatige materiaaluitwisseling tussen de werf en de steengroeven tot stand kan komen;

Overwegende dat het ter verwezenlijking van bovenstaande doelstellingen, noodzakelijk is de percelen, aangeduid op de plannen nrs. ET-D1-421000-HT5, ET-D1-422000-HT3, ET-D1-424000HT2 en gelegen op het grondgebied van de gemeente Borgworm in bezit te nemen;

Overwegende dat de Ministerraad op 19 juli 1991 de planning van de aanleg van de hogesnelheidslijnen heeft goedgekeurd;

Overwegende dat de Regering op 5 juli 1996 het tienjarenplan 1996-2005 der spoorweginvesteringen heeft goedgekeurd en in dit kader een aangepaste kalender ter verwezenlijking van het HST-project heeft aangenomen;

Overwegende dat ingevolge deze planning de hogesnelheidslijn tussen Brussel en Luik tegen 2002 in gebruik dient te worden genomen;

Overwegende dat wegens de vooropstaande duurtijd van de vereiste werkzaamheden derhalve de onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemenen nutte onontbeerlijk is;

Op de voordracht van Onze Minister van Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van de werken, kaderend in de aanleg van een hogesnelheidslijn Brussel-Keulen (baanvak Leuven-Luik), de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Borgworm en aangeduid op de plannen nrs. ET-D1-421000-HT5, ET-D1-422000-HT3, ET-D1-424000HT2, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op voormelde plannen aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5.

Art. 3.Onze Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 april 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Vervoer, M. DAERDEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^