Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 december 2016
gepubliceerd op 02 maart 2017

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201173
pub.
02/03/2017
prom.
22/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 35;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2016 pub. 25/08/2016 numac 2016027261 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering tijdens haar zitting van 22 december 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 december 2016;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.04 van programma 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, met het oog op de financiering van het gewestelijke aandeel in de projecten in het kader van het Waalse Plattelandsontwikkelingsprogramma, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 65 duizend EUR overgedragen van programma 12 van organisatieafdeling 15 naar programma 11 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel Kredit na de eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VaK

Vek

VaK

Vek

VaK

Vek

OA 15 01.04.11

503

253

+ 65

-

568

253

OA 15 71.02.12

245

40

- 65

-

180

40


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 december 2016.

C. LACROIX R. COLLIN

^