Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 22/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten type wet prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen type wet prom. 22/12/2016 pub. 03/10/2017 numac 2017013388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen. - Duitse vertaling type wet prom. 22/12/2016 pub. 23/05/2017 numac 2017020170 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol voor de toetreding van Montenegro tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, gedaan te Brussel op 19 mei 2016 (2) type wet prom. 22/12/2016 pub. 22/03/2019 numac 2019030209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016000800 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003481 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 382, tweede en derde lid, van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009673 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016011516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2016012255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de zuivelnijverheid, met uitzondering van de ondernemingen van roomijs en gesmolten kaas type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2016012256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de brouwerijen type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 20/01/2017 numac 2016015161 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de instemming met de bijkomende overeenkomst bij het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" van 1 april 2014 type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016022508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit, wat het sociaal statuut van de student-zelfstandige betreft, tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016022507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016024299 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2013 betreffende de invoering van een systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014 betreffende de voortgezette opleiding type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van conventionele verlofdagen type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014 tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2001 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen" genoemd en waarbij de statuten worden vastgelegd type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2016205746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de forfaitaire minimum ARAB-vergoeding CIT type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het tijdskrediet voor werknemers die 55 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de werknemers behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016205936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102bis van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 van 5 oktober 2011 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ten gevolge van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016205937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32sexies van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 32ter van 2 december 1986, nr. 32quater van 19 december 1989 en nr. 32quinquies van 13 maart 2002 type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016205938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24quinquies van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 24bis van 6 december 1983, nr. 24ter van 8 oktober 1985 en nr. 24quater van 21 december 1993 type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2016206002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 1977 houdende koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2016206001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2016206030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de instelling van een aanvullende werkloosheidsuitkering aan bepaalde werknemers van de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2016206042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de algemene collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016206161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016206003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36sedecies van 19 juli 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis van 27 november 1981 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016206047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1998 betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017010002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, van de wet van 28 oktober 2016 inzake de wijze van toepassing van Verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017010040 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 20/01/2017 numac 2017010050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 20/01/2017 numac 2017010051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2011 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 20/01/2017 numac 2017020032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017020040 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2017 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017020074 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de verkrijging van eigen effecten betreft door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een mtf, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017010009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 april 2016 tot 31 december 2016 type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Sint-Joost-ten-Node als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2017010497 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 april 2016 betreffende de vaststelling van het premiebedrag ter vergoeding van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen in de erkende adoptiedienst FIAC-Horizon vzw type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2017010554 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van programma-overeenkomst bedoeld in artikel 79 van het decreet van 21 november 2013 betreffende de culturele centra, en tot bepaling van de procedure van haar afsluiting type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017040018 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het officiële etiket van verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017200205 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende verlenging met een duur van zes maanden van het beheerscontract 2012-2017 dat het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" aan de Waalse Regering bindt type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 20/02/2017 numac 2017200897 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017201173 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016031887 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/584 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot verduidelijking van de nieuwe opdrachten die zijn toevertrouwd aan het gewestelijk ondersteuningscentrum sociale samenhang in uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206571 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 17 juni 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206573 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overvloedige regens en de overstromingen van 22, 23 en 24 juli 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206572 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2016 waarbij de overvloedige regens, de overstromingen en de hagelkorrels van 6, 7 en 8 juni 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206570 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de datum waarop de vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen stemrecht hebben in de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206574 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overvloedige regens, de overstromingen en de rukwinden van 23 en 24 juni 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 03/04/2017 numac 2017070033 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vorming van het reglementair deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2017200102 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uivoering van artikel L1124-21, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2017200103 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de geluidsgrenswaarden voor de grote verkeersassen type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 18/01/2017 numac 2017200167 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de Waalse Ambtenarencode en van het besluit van de Waalse Regering van 17 september 2015 betreffende de specifieke bepalingen die van toepassing zijn op het Departement Natuur en Bossen om rang D4 van niveau D te schrappen type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 18/01/2017 numac 2017200169 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 18/01/2017 numac 2017200168 bron waalse overheidsdienst Bekendmaking tot wijziging van de bekendmaking van 15 december 2016 overeenkomstig artikel 3, § 1, van het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2016 tot beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2017 type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017200280 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017200295 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 september 2004 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017200308 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van Hoofdstuk V, Titel V, Boek V, van het Tweede Deel van het regelgevend deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de beroepen type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017200312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 23 april 2015 betreffende de aanwijzing van de leden van het comité bedoeld in artikel 14, § 2, van het decreet van 2 mei 2013 betreffende de financiële incentives ter bevordering van de indienstneming van personeel bij sommige ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017200309 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer van de nalatigheden, de bevoegdheidsgeschillen en de belangenconflicten tussen de branchecomités van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/12/2016 pub. 20/01/2017 numac 2017010227 bron brussels franstalig parlement Verordening betreffende de toekenning van subsidies aan verenigingen die creatieve ateliers organiseren

erratum

type erratum prom. 22/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016009630 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden. - Erratum

document

type document prom. 22/12/2016 pub. 15/02/2017 numac 2017200794 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van rekenplichtigen voor de diensten met afzonderlijk beheer type document prom. 22/12/2016 pub. 15/02/2017 numac 2017200796 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type document prom. 22/12/2016 pub. 15/02/2017 numac 2017200795 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Regering van 20 juli 2009 tot vastlegging van het digitale RRC-06-radiofrequentieplan van de Duitstalige Gemeenschap in de radio-omroep-frequentiebanden III, IV en V en tot regeling van de overgangsperiode type document prom. 22/12/2016 pub. 29/03/2017 numac 2017201662 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 november 2015 tot aanwijzing van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 22/12/2016 pub. 16/05/2017 numac 2017202452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vorming van het reglementair deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling. - Erratum
^