Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 januari 2010
gepubliceerd op 09 februari 2010

Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2010011033
pub.
09/02/2010
prom.
12/01/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANUARI 2010. - Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties


De Minister van Energie, Gelet op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, algemeen verbindend bij de koninklijke besluiten van 10 maart 1981 en 2 september 1981, inzonderheid op artikel 275, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 januari 2009 tot erkenning van organismen voor de controle van elektrische installaties;

Gelet op de aanvraag tot hernieuwing van de erkenning van de geaccrediteerde erkende organismen;

Overwegende dat de geaccrediteerde erkende organismen aan de voorwaarden voldoen om erkend te blijven; dat bijgevolg de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een gunstig advies kan geven aan de hernieuwingaanvraag;

Overwegende dat de Commissie van Advies en Toezicht, voorzien bij artikel 275.09 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, geen advies kon uitbrengen omdat ze nog niet is samengesteld; dat niettemin vermeden dient te worden dat op 1 januari 2010 de in de lijst van dit besluit opgenomen geaccrediteerde controleorganismen niet langer wettelijk erkend zouden zijn; dat in afwachting van de samenstelling van de voormelde Commissie het aangewezen is om de uitwerking van de hernieuwing te beperken wat de geldigheidsduur betreft, Besluit :

Artikel 1.De in de hiernavolgende tabel opgenomen organismen worden voor de met een kruis (« X ») aangeduide activiteitsdomeinen erkend tot 31 december 2010, overeenkomstig de algemene erkenningsprocedure bedoeld in punt 04 van artikel 275 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

Art. 2.De in de hiernavolgende tabel opgenomen organismen worden voor de met een sterretje (« * ») aangeduide activiteitsdomeinen erkend tot de in de laatste rij van de tabel vermelde datum, overeenkomstig de bijzondere erkenningsprocedure van punt 05 van artikel 275 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

In afwachting van het bekomen van de accreditatie in de bedoelde activiteitsdomeinen zijn de betrokken organismen ertoe gehouden : a) trimestrieel de Algemene Directie Energie het aantal uitgevoerde controles per agent-onderzoeker en per activiteitsdomein te laten geworden alsook de ondernomen activiteiten inzake vorming;b) zich trimestrieel aan een evaluatie door de voornoemde Directie te onderwerpen.

Organisme Ondernemingsnummer Organisme Numéro d'entreprise

Activiteitsdomeinen - Domaines d'activité

Huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning

Niet- huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning

Installaties in zones met ontploffingsgevaar

Hoogspannings- installaties, uitgezonderd hoogspannings- luchtlijnen

Hoogspannings- luchtlijnen, uitgezonderd de controle door thermografie bedoeld in artikel 272bis van het AREI

Controle door thermografie bedoeld in artikel 272bis van het AREI

-

-

-

-

-

-

Installations domestiques à basse et très basse tension

Installations non domestiques à basse et très basse tension

Installations dans les zones avec risques d'explosion

Installations à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes à haute tension

Lignes aériennes à haute tension à l'exclusion du contrôle par thermographie visé à l'article 272bis du RGIE

Contrôle par thermographie visé à l'article 272bis du RGIE

ACA 0811.407.869

* (1)

-

-

-

-

-

ACMV 0861.150.162

X

-

-

-

-

-

AIB-Vinçotte Belgium 0402.726.875

X

X

X

X

X

X

APAVE BELGIUM 0871.547.374

X

X

X

X

-

-

APRAGAZ 0407.199.070

X

X

X

X

-

-

ATK 0406.583.319

X

X

X

X

-

-

BELOR 0888.990.449

X

-

-

-

-

-

BTI 0459.361.613

X

X

X

X

-

-

BTV 0406.486.616

X

X

X

X

-

-

VERENIGING BUREAU VERITAS/ ASSOCIATION BUREAU VERITAS 0407.573.313

X

X

X

-

-

-

CIB 0406.671.312

X

X

-

X

X

-

ELECTRO-TEST 0434.433.603

X

X

X

X

-

-

KEURTECH 0809.589.912

X

X

X

-

-

-

OCB 0404.312.034

X

X

X

X

-

-

REGIE DER GEBOUWEN/ REGIE DES BATIMENTS 0208.312.646

X

X

-

-

-

-

SGS Statutory Services Belgium 0407.573.610

X

X

X

X

-

-

NMBS HOLDING/ SNCB HOLDING 0203.430.576

-

X

-

X

-

-

SOCOBEL 0875.896.340

X

X

-

-

-

-

J. VAN HEMELEN 0422.507.353

X

X

X

X

-

-

(1) Erkenning geldig tot 3 november 2012 - Agrément valable jusqu'au 3 novembre 2012


Art.3. Een hernieuwing van de erkenning dient te worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het punt 06 van artikel 275 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Brussel, 12 januari 2010.

P. MAGNETTE

^