Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020
gepubliceerd op 14 december 2020

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020044032
pub.
14/12/2020
prom.
12/11/2020
ELI
eli/besluit/2020/11/12/2020044032/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 12 en 16 januari 1989, 5 mei en 16 juli 1993, 28 december 1994, 5 april 1995, 25 maart 1996, 4 december 1996, 8 februari, 19 maart en 4 mei 1999, 21 maart 2000, 13 juli 2001, 22 januari en 29 april 2002, 5 mei 2003, 10 juli 2003 en 12 augustus 2003, 2 maart, 16 maart, 25 april en 13 september 2004, 27 maart 2006, 19 juli 2012, 26 december 2013, 6 januari 2014, 30 juli en 14 oktober 2018, artikel 87, § 1;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd bij de wetten van 9 mei 1989, 5 mei en 16 juli 1993, 5 april 1995, 4 december 1996, 4 mei 1999, 13 juli 2001, 22 januari 2002, 5 mei en 10 juli 2003, 2 en 16 maart 2004, 25 april 2004, 27 maart 2006, 19 juli 2012, 6 januari 2014 en 14 oktober 2018, en door de bijzondere ordonnanties van 4 juni 2015, 20 juli 2016 en 19 april 2018, artikel 40 § 1;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gewijzigd bij de wetten van 21 maart 1991, 10 juli 1993, 13 juli 2001, 27 maart 2006, 19 juli 2012, 26 december 2013 en 6 januari 2014, artikel 50, § 2;

Gelet op de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, gewijzigd bij de wetten van 5 augustus 1992, 3 en 4 april 1995, 10 maart 1998, 13 juli 2001, 22 mei 2003, 12 mei 2004, 28 december 2006, 23 mei 2007, 22 december 2008, 23 december 2009, 29 december 2010, 28 december 2011 en 18 maart 2018;

Gelet op de wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;

Gelet op de wet van 17 juin 2016 inzake overheidsopdrachten, gewijzigd bij de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal sluiten;

Gelet op de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten betreffende de concessieovereenkomsten, gewijzigd bij de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal sluiten;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, gewijzigd bij de ordonnanties van 1 juni 2006, 31 januari 2008, 16 december 2011 en 4 april 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018 en bij de ministeriële besluiten van 21 december 2017 en 20 december 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017203313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren sluiten plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017203461 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten sluiten betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2002;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 2001, 29 november 2001, 30 maart, 15 juni, 13 juli en 19 oktober 2006, 19 juli 2007, 22 mei 2008, 22 december 2010, 1 en 30 juni 2011, 3 mei en 12 juli 2012, 7 maart, 18 juli en 5 september 2013, 7 mei 2015, 15 juni en 19 juli 2017, 1 maart 2018 en 28 mei 2020, artikel 10;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten0 betreffende de financiële actoren, gewijzigd bij de regeringsbesluiten van 13 september 2007 en 21 februari 2019;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten1 tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij de regeringsbesluiten van 15 december 2016, 29 juni en 6 juli 2017;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten2 betreffende de oprichting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, artikelen 4, 6 en 7;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten3 houdende oprichting van Brussel Stedenbouw & Erfgoed, artikelen 7, 9 en 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten4 houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt, artikelen 2, 4, 6 en 7;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten6 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 november 1995 tot delegatie van bevoegdheden inzake individueel personeelsbeheer van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de leidende ambtenaar van het Ministerie;

Gelet op het ministeriële besluit van 4 september 2019 tot aanwijzing van gesubdelegeerde ordonnateurs voor financiële aangelegenheden bij Brussel Openbaar Ambt.

Gelet op de gelijkekansentest van 29 mei 2020, uitgevoerd in toepassing van artikel 2 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 november 2020;

Gelet op het advies nr. 68.096/4 van de Raad van State, gegeven op 26 oktober 2020 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën en Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° ) Besluit financiële actoren: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten0 betreffende de financiële actoren;2° ) Besluit houdende het statuut van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten5 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;3° ) Besluit betreffende het contractuele personeel van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten5 betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;4° ) Centrale: beoogt een aankoopcentrale zoals omschreven en geregeld door de regelgeving inzake overheidsopdrachten;5° ) Concessie(s): beoogt de concessies van werken en diensten zoals omschreven in de regelgeving inzake concessies, met inbegrip van concessies die vrijgesteld zijn krachtens deze regelgeving;6° ) Directieraad: de directieraad van een van de diensten van de Regering;7° ) Departementen: de door een ambtenaar-generaal geleide administratieve afdelingen bij elk van de Gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;8° ) Leidende ambtenaar: de ambtenaar, of elke andere persoon, die de uitvoering van de opdracht moet leiden en controleren;9° ) Ambtenaren-generaal: de ambtenaren van de diensten van de Regering met een graad van minstens rang A4+ in de zin van artikelen 17 en 21 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten5 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;10) Regering: de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;11° ) Opdracht(en): beoogt de (overheids)opdracht(en) voor werken, leveringen of diensten zoals omschreven in de regelgeving inzake overheidsopdrachten, met inbegrip van de opdrachten die vrijgesteld zijn krachtens deze regelgeving;12° ) Bevoegde minister: de minister die functioneel bevoegd is voor het departement dat wordt geleid door de leidende ambtenaar aan wie delegatie van bevoegdheid wordt verleend;13° ) OOBBC: organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;14° ) Ordonnateur: de administratieve overheid of de ambtenaar die de bevoegdheid heeft om de gewestbegroting in ontvangsten of in uitgaven uit te voeren zoals bedoeld in artikel 25, vierde lid van de OOBBC, namelijk: a) de vaststelling van een recht, de ordonnancering en de invordering, inzake ontvangsten;b) de juridische verbintenis, de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening, de ordonnancering en de betaling, inzake uitgaven.15° ) Primaire ordonnateur: de Regering, in overeenstemming met artikel 24, tweede lid van de OOBBC;16° ) Secundaire ordonnateur: elk van de regeringsministers, in overeenstemming met artikel 25, eerste lid van de OOBBC;17° ) Gedelegeerde ordonnateur: de personen die door de primaire of secundaire ordonnateur gedelegeerd worden met de bevoegdheid om de gewestbegroting in ontvangsten of in uitgaven uit te voeren zoals bedoeld in artikel 25, tweede lid van de OOBBC en artikel 4 van het besluit financiële actoren;18° ) Gesubdelegeerde ordonnateur: de personen die van een gedelegeerde ordonnateur subdelegatie krijgen voor de bevoegdheid om de gewestbegroting in ontvangsten of in uitgaven uit te voeren zoals bedoeld in artikel 25, tweede lid van de OOBBC en artikel 5 van het besluit financiële actoren;19° ) Regelgeving inzake concessies: betreft de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies en het koninklijk besluit van 25 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017203461 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten sluiten betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, alsook elke latere wijziging van deze teksten en de wetten of besluiten die ze vervangen;20° ) Regelgeving inzake overheidsopdrachten: betreft de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, het koninklijk besluit van 18 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017203313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren sluiten plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren en het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, alsook elke latere wijziging van deze teksten en de wetten of besluiten die ze vervangen;21° ) Diensten van de Regering: de diensten bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten1 tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. HOOFDSTUK 2. - Delegaties Afdeling 1. - Delegatie van bevoegdheden

Onderafdeling 1. - Gedelegeerde bevoegdheden

Art. 2.§ 1. Onverminderd de delegaties toegekend door de Regering aan haar leden en de specifieke delegatieregelingen bij bepaalde departementen van de diensten van de Regering, bepaald door de Regering of een minister, worden aan de ambtenaren-generaal de volgende delegaties verleend: 1° Binnen het of de bevoegdheidsdomein(en) van de minister(s) waar ze van afhangen en de diensten van de Regering of het departement afdeling die ze leiden, a.alle beslissingen zoals omschreven of beoogd door de regelgeving inzake overheidsopdrachten of de regelgeving inzake concessies, met betrekking tot de gunning en uitvoering van opdrachten of concessies waarvoor de goed te keuren uitgave, ofwel, indien die niet gekend is, de schatting ervan, het bedrag excl. btw vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 niet overschrijdt; b. de beslissing om een andere aanbestedende overheid een volmacht te geven om een gezamenlijke Opdracht te plaatsen, met inbegrip van het sluiten van de organisatieovereenkomst van de gezamenlijke Opdracht en alle handelingen die getroffen moeten worden ter uitvoering ervan, wanneer de goed te keuren uitgave, ofwel indien die niet gekend is, de schatting van de gezamenlijke Opdracht, voor het deel dat betrekking heeft op de betrokken regeringsdienst, het bedrag vermeld in punt a. niet overschrijdt; c. De beslissing om deel te nemen aan een raamovereenkomst geplaatst door een Centrale, die het Gewest benut om (daaropvolgende) Opdrachten te sluiten, en de beslissing om een Centrale volmacht te geven om een Opdracht te plaatsen in naam en voor rekening van het Gewest, voor zover de goed te keuren uitgave, ofwel indien die niet gekend is, de schatting van de Opdracht(en) van de betrokken regeringsdienst via de raamovereenkomst het bedrag vermeld in punt a.niet overschrijdt.

Los van de voornoemde delegaties zorgen de Diensten van de Regering voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen met betrekking tot de plaatsing van alle Opdrachten en Concessies die de Regering of een van haar Ministers sluit. In dat opzicht stellen de Diensten van de Regering onder meer ontwerpdocumenten op voor de Opdracht of Concessie, analyseverslagen over de offertes of aanvragen tot deelneming, alsook de kennisgevingen en aankondigingen. d. Alle beslissingen met betrekking tot de huurovereenkomsten van goederen bedoeld in Hoofdstuk II van Titel VIII van Boek III van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de goed te keuren uitgave het bedrag vermeld in punt a.niet overschrijdt. 2° Onder voorbehoud van de wetgeving die van toepassing is op de toekenning en controle van subsidies, de goedkeuring van de facturen en schuldvorderingen in verband met door het Gewest toegekende subsidies die worden vastgelegd door de Regering of Minister, binnen het bevoegdheidsgebied of de bevoegdheidsgebieden van de Minister of Ministers van wie zij afhangen en van de Diensten van de Regering of het departement waarover zij de leiding voeren, binnen de perken van de vastgelegde bedragen. § 2. Onder voorbehoud van de delegeringen toegekend door de Regering aan haar leden en de delegeringsstelsels eigen aan bepaalde afdelingen van de regeringsdiensten vastgelegd door de Regering of door een minister worden aan de leidende ambtenaren de verlengings- of wijzigingsbeslissingen gedelegeerd met een waarde van minder dan 30.000 euro excl. btw, ongeacht de waarde bij de gunning.

Art. 3.Onder voorbehoud van de delegaties toegekend door de Regering aan haar leden en de delegatiesystemen eigen aan bepaalde departementen van de diensten van de Regering vastgesteld door de Regering of een Minister, en onder voorbehoud van de bepalingen in het besluit houdende het statuut van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel alsook in het besluit betreffende het contractuele personeel van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, krijgen de ambtenaren-generaal die de directieraden voorzitten een delegatie om elke individuele rechtshandeling aan te nemen die verband houdt met het beheer van het personeel tewerkgesteld bij de Dienst van de Regering waarover zij de leiding hebben.

Onderafdeling 2. - Afwezigheid, verhindering en ambtsvacature van een ambtenaar-generaal van een dienst van de regering

Art. 4.§ 1. Bij afwezigheid, verhindering of ambtsvacature van een ambtenaar-generaal belast met een bevoegdheid bij een Dienst van de Regering waarover hij de leiding heeft., dan wordt de bevoegdheid bij die Dienst uitgeoefend door een ambtenaar-generaal van een hogere rang, of bij gebrek daaraan, van een net lagere rang. § 2. Bij gelijktijdige afwezigheid, verhindering of ambtsvacature van alle ambtenaren beoogd in § 1, dan worden de aan hen gedelegeerde bevoegdheden in overeenstemming met artikel 4, eerste lid, uitgeoefend door de secretaris-generaal en de adjunct-secretaris-generaal.

Als de betrokken Dienst van de Regering geen secretaris-generaal en adjunct-secretaris-generaal omvat, en bij gelijktijdige afwezigheid, verhindering of ambtsvacature van alle ambtenaren beoogd in § 1 worden de aan hen gedelegeerde bevoegdheden uitgeoefend door het personeelslid met de hoogste graadanciënniteit; bij gelijke graadanciënniteit wordt eerst rekening gehouden met de dienstanciënniteit en tot slot met de leeftijd.

Bij gelijktijdige afwezigheid, verhindering of ambtsvacature van de secretaris-generaal en de adjunct-secretaris-generaal worden deze bevoegdheden uitgeoefend door de ambtenaar met de hoogste graad en de langste anciënniteit bij het departement van de betrokken Dienst van de Regering.

De vervangende uitoefening van de gesubdelegeerde bevoegdheden krachtens het eerste lid geeft aanleiding tot een verslag aan de directieraad van de betrokken dienst van de Regering en aan de bevoegde minister door de betrokken ambtenaar.

Onderafdeling 3. - Subdelegaties van bevoegdheden

Art. 5.§ 1. De bevoegdheden gedelegeerd aan de ambtenaren-generaal krachtens artikel 2 kunnen door deze ambtenaren volledig of gedeeltelijk gesubdelegeerd worden, met naleving van de regels vastgesteld door de OOBBC en het besluit financiële actoren, aan ambtenaren van de diensten van de regering.

Als de bevoegdheid geen verband houdt met een verrichting om de begroting uit te voeren en door twee ambtenaren-generaal samen wordt uitgeoefend, dan formuleren zij samen de subdelegatiesbeslissing.

Als de bevoegdheid verband houdt met een verrichting om de begroting uit te voeren, dan zal de subdelegatiesbeslissing door de secundaire ordonnateur genomen worden op gezamenlijk voorstel van de twee betrokken ambtenaren-generaal met naleving van de regels vastgesteld door de OOBBC en het besluit financiële actoren. § 2. De bevoegdheden die gesubdelegeerd worden aan een personeelslid van de diensten van de Regering en die geen verband houden met een verrichting om de begroting uit te voeren, mag dit personeelslid nog eens subdelegeren, geheel of gedeeltelijk, aan een ander personeelslid van de diensten van de Regering, op voorwaarde dat dit vooraf gemeld wordt aan de betrokken ambtenaren-generaal. § 3. Bij afwezigheid, verhindering of ambtsvacature van een gesubdelegeerde ambtenaar worden de gesubdelegeerde bevoegdheden uitgeoefend door: 1° ofwel de delegerende ambtenaar;2° ofwel een vervanger aangewezen door de delegeerder voor de periode waarin de gesubdelegeerde ambtenaar onbeschikbaar is, in overeenstemming met het besluit financiële actoren als het een bevoegdheid betreft die niets te maken heeft met een verrichting om de begroting uit te voeren. § 4. Elke subdelegatie legt de beperkingen ervan vast. Afdeling 2. - Delegatie van tekenbevoegdheid aan de

ambtenaren-generaal

Art. 6.Binnen het bevoegdheidsgebied of de bevoegdheidsgebieden van de Minister(s) van wie zij afhangen en van de Diensten van de Regering of het departement waarover zij de leiding voeren, kan aan de ambtenaren-generaal delegatie verleend worden om elke correspondentie te ondertekenen in het bevoegdheidsgebied of in de bevoegdheidsgebieden van wij zij afhangen en in het kader van de Diensten van de Regering of het departement waarover zij de leiding voeren. Afdeling 3. - Ordonnateursdelegaties

Onderafdeling 1. - De ambtenaren-generaal als gedelegeerde ordonnateurs

Art. 7.Binnen het bevoegdheidsgebied of de bevoegdheidsgebieden van de minister of ministers van wie ze afhangen en van de diensten van de regering of het departement waarover ze de leiding voeren, zijn de ambtenaren-generaal de gedelegeerde ordonnateurs voor: 1° elke verrichting om de begroting uit te voeren in het kader van de gedelegeerde bevoegdheden vermeld in artikel 2; 2° de goedkeuring van uitgaven, zowel als hoofdsom als interesten voortvloeiend uit een gerechtelijke beslissing, alsook de daaraan verbonden gerechtskosten, tot een bedrag van 50.000 euro; 3° elke ordonnateurstaak die betrekking heeft op een ontvangst ingeschreven in de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die de diensten van de regering of het departement betreffen waarover zij de leiding voeren. Onderafdeling 2. - De directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting als gedelegeerde ordonnateur

Art. 8.Aan de directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting wordt delegatie verleend voor alle uitgaven, ongeacht het voorwerp ervan, die aanleiding geven tot een gelijktijdige vastlegging als bedoeld in artikel 53, derde lid van de OOBBC. HOOFDSTUK 3. - Opheffings- en uitvoeringsbepalingen

Art. 9.§ 1. Worden opgeheven: 1° Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;2° Het ministerieel besluit van 23 november 1995 tot delegatie van bevoegdheden inzake individueel personeelsbeheer van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de leidende ambtenaar van het Ministerie;3° Het ministeriële besluit van 4 september 2019 tot aanwijzing van gesubdelegeerde ordonnateurs voor financiële aangelegenheden bij Brussel Openbaar Ambt. § 2. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001031380 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegaties van bevoegdheden toegekend aan sommige personeelsleden van het Bestuur Uitrusting en Vervoer sluiten betreffende de delegaties van bevoegdheden aan sommige personeelsleden van Brussel Mobiliteit wordt opgeheven op een datum vast te stellen door de minister bevoegd voor Mobiliteit.

Art. 10.De minister bevoegd voor de Financiën, de Begroting en Ambtenraren zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 november 2020.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ

^