Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 december 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/03/2019 pub. 14/12/2020 numac 2020016224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020043959 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2019 tot vaststelling voor het jaar 2019 van het bedrag van de repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, § 8, zestiende lid, van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2004 pub. 14/12/2020 numac 2020016264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020016305 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 3295 van 24 november 2020, wordt aan mijnheer Marc Offermans, op 1 oktober 2020 eervol ambtshalve ontslag uit zijn ambt van adviseur-generaal verleend, met aanspraak op een rustpensioe Hij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020016310 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 6.000 euro aan de vzw Cittaslow Belgium type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020016309 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 3296 van 24 november 2020, wordt aan mevrouw Anne Van Vlierden, op 1 januari 2021 eervol ontslag uit haar ambt van eerstaanwezend taalleraar aan de Konin Zij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020016312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de vzw "Inter Environment Brussel" type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020016314 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 90.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020016315 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelagevan 22.000 euro aan de vzw "Europees Milieubureau" type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020016316 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2020 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Strategische Aanpak voor het Internationale Beleid van Chemische Producten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 14/12/2020 numac 2020043872 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken op het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 en houdende uitvoering van sommige bepalingen van dit verdrag. - Duitse vertaling van de federale versie type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044024 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt Mevr. Laurence MORTIER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteunin Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt de heer Bart MENSCHAERT, bevorderd door ver(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044060 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 november 2020, is aan Mevr. Depoorter C., griffier bij het hof van beroep Gent, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 november 2020 's a Bij koninklijk besluit van 25 november 2020, is aan de heer De Clerck A., griffier bij het hof (...) type koninklijk besluit prom. 29/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044183 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het project "Your Global Future " type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044187 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020 wordt Mevr. Sandra PISANO, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020203953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020204665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Luik. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 december 2020, wordt met ingang van 17 april 2021, aan mevrouw BOSSICART Cécile, eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Zij word gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren. (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020016098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Tarief 2021 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit 1. Artikel van het ministerieel besluit: artikel 1. Bedrag van de erelonen voor de tolken in 202(...) type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020016306 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanstelling van de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020016308 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanstelling van de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044152 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 07/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044190 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing van een Franstalig vast lid en een Franstalig plaatsvervangend lid als vertegenwoordigers van de notarissen bij het bureau van de Federale bemiddelingscommissie type ministerieel besluit prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044241 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de sector van gezondheid en sociale actie in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19 type ministerieel besluit prom. 07/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020205339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

decreet

type decreet prom. 20/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044061 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de wijziging van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart , aangenomen op 22 juni 2017 door de Conferentie van Verdragsluitende Partijen, alsmede van zijn bijlage 2 en van de bij bijlage 2 horende aanhangsels I tot en met V (1) type decreet prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044210 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bekrachtiging van de besluiten van de Waalse Regering van bijzondere machten in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044211 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bekrachtiging van de besluiten van de Waalse Regering van bijzondere machten in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/10/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020043794 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 en 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2020-2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020043988 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N744a Duinenlaan tussen kilometerpunt 0,000 en 0,353 op het grondgebied van de stad Genk type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020043989 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N499 tussen kilometerpunt 2.558 en 6.072 op het grondgebied van de gemeente Maldegem type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020043990 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van het weggedeelte van de gewestweg N32 tussen kilometerpunten 30,795 en 33,673 op het grondgebied van de stad Roeselare

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044032 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044106 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de de taalkaders van het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en Brussel Openbaar Ambt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044196 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de nieuwe berekeningsformule van de groene certificaten uitgesteld wordt type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044194 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leerkrachten die de wetenschappelijke jury van het "Centre wallon de Recherches agronomiques" type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 60 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de gezondheids- en gehandicaptensector in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044145 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel Mobiliteit. - Voertuigen en Goederenvervoer. - Bericht betreffende de indexering van de retributies verschuldigd door rijscholen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, betreffende de voorwaarden voor erkenning van scho De aanpassing gebeurt met behulp van de coëfficiënt die verkregen wordt door het indexcijfer van de(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020016332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van PROCONTROL vzw als een organisme voor de controle van elektrische installaties. - Erratum In de inhoud en op pagina 86769 van het Belgisch Staatsblad van 9 december 2020, werd het ministerieel besluit van 4 december 2020 tot erkenn

document

type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205334 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal Scheepvaart voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20717 Solliciteren kan tot en met 07/01/2021 via www.selor.be. De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020016234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, wordt de heer Thomas DE JONGHE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Ned Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020016258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2020, wordt de heer Bart DE VRIES benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020016301 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3293 van 24 november 2020, wordt mijnheer Helmut Van Poelvoorde, op 1 september 2020, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van z Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2020, met uitzondering van het tweede lid, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020016300 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3282 van 24 november 2020, wordt mijnheer Hervé Kerff, op 1 oktober 2020, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënni Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2020, met uitzondering van het tweede lid, da(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020016302 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3294 van 24 november 2020, wordt mijnheer Moma Ngoy Pondamali, op 1 augustus 2020, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2020, met uitzondering van het tweede lid, d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020016317 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt mevrouw Margo L. HUYSMANS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020016319 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2020, wordt de heer François COLINET, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 202(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020016321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 november 2020, wordt de heer Frédéric DE TAVERNIER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalka Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044025 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020, wordt Mevr. Evelyne COPS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt Mevr. Krista BERGHS benoemd tot rijksambten(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, wordt de heer Sylvain PORTETELLE benoemd tot rijksambt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 november 2020, wordt mevrouw Déborah PLETINCKX benoemd tot rijksambte(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, wordt de heer Kevin STERCK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044167 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2020, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd tot attaché . Bij beslissing van de Voorzitter van het Directie(...) Naam Standplaats Nom Résidence type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044175 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt de heer Samuel BALASSE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Bij koninklijk besluit van 19 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 202(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044176 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2020, wordt Mevr. Victoire KABAKAJI TSHISWAKA, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij besli type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044173 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt Mevr. Els S.K. HANNES, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Bij koninklijk besluit van 23 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 202(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 november 2020, wordt de heer Carlos BECERRA BOTERO benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalka Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020016291 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de helft van de mandaten van lid niet-notaris van de Benoemingscommissies voor het notariaat Gelet op de beslissing van de plenaire vergadering van 3 december 2020 dient de Kamer van volksvertegenwoordigers over te gaa Voor de Nederlandstalige en de Franstalige Benoemingscommissie dienen de volgende mandaten te worde(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044164 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffiers worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er is geen bijkomende proef : **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de **** **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de griffie van de(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044178 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor de helft van de mandaten van lid notaris van de benoemingscommissies voor het notariaat De Nationale Kamer van notarissen zal, overeenkomstig artikel 38 van de wet van (...) Het betreft de volgende mandaten, telkens voor een duur van vier jaar: - voor de Nederlandstalig(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205394 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experts Werving en Selectie (niveau A) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG20021 Deze selectie werd afgesloten op 23/10/2020. Er zijn 11 laureaten. De l(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...)

document

type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020044179 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat De Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat is, voor wat betreft de notarissen-leden, als volgt samengesteld: * Effectief lid: de heer Clercx Y., notaris ter standplaats Genk. * Plaatsvervangend lid: de heer Demaeg * Effectief lid: de heer Van Den Haute D., notaris ter standplaats Lennik. * Plaatsvervangend l(...) type document prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning in de hoedanigheid van uitgever consumptiecheques in een elektronische vorm. - Erkenning type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205040 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Diensthoofden A2 IDPB- preventie-adviseurs (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG20325 Solliciteren kan tot 14/12/2020 via www.selor.be De gedetaill(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205289 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdient voor Arbeidsvoorziening Diensthoofden - Sociale Inspectie (m/v/x). - Selectienummer: BFG20154 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarde(...) Solliciteren kan tot 28/12/2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205288 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoor ziening: Diensthoofden - Sociale Inspectie (m/v/x). - Selectienummer: BNG20140 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvo(...) Solliciteren kan tot 28/12/2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205353 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Mobiliteit en Vervoer: Deskundigen (m/v/x). - Selectienummer : BNG20138 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solli(...) Solliciteren kan tot 6 januari 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Mobiliteit en Vervoer: Administratieve assistenten (m/v/x). - Selectienummer: BNG20137 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaar(...) Solliciteren kan tot 6 januari 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205354 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Mobiliteit en Vervoer: Administratieve assistenten (m/v/x). - Selectienummer : BFG20152 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden (...) Solliciteren kan tot 6 januari 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205355 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Mobiliteit en Vervoer: Deskundigen (m/v/x). - Selectienummer: BFG20151 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te sollicitere(...) Solliciteren kan tot 6 januari 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205384 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummers : BFG20156 - BFG20157 - BFG20158 - BFG20159 - BFG20156 - Attachés budget (m/v/x). - BFG20157 - HR Consultants ((...) - BFG20158 - Attachés Processen (m/v/x). - BFG20159 - Attachés Luchtvaart - Drones (m/v/x). D(...) type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205383 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beleidsmedewerkers Energie - Vergunningen, Gas en Elektriciteit (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG20166 Deze selectie werd afge(...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205388 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Beheerscontrole (niveau A1), voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG20003 Deze selectie werd afgesloten op 2(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205385 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectiesnummer: BNG20141 - BNG20142 - BNG20143 BNG20144 - BNG20145 - BNG 20141 - Attachés budget (m/v/x). - BNG20142 - HR(...) - BNG20143 - Verantwoordelijken Plaatsadministratie Antwerpen(m/v/x). - BNG20144 - Attachés Pro(...) type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205392 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel Analisten (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG20271 Deze selectie werd afgesloten op 25/11/2(...) Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld (...) type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205393 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Burgerlijk ingenieur (niveau A), voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. - Selectienummer : ANE20003 Deze selectie werd afgesloten op 22/10/2020. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een h(...) type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205395 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Security Experts (niveau A) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG20087 Deze selectie werd afgesloten op 23/07/2020. Er zijn 5 laureaten. De lijst i(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 14/12/2020 numac 2020205400 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts A2 spoorweginvesteringen (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG20275 Deze selectie werd afgesloten op 25/11/2020. Er zijn 3 laureaten(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^