Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015
gepubliceerd op 02 juli 2015

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031417
pub.
02/07/2015
prom.
19/03/2015
ELI
eli/besluit/2015/03/19/2015031417/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 MAART 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 40;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 15 februari 1990 in verband met het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/10/2014 pub. 09/12/2014 numac 2014031975 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de minister bevoegd voor Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een materie bedoeld in artikels 3, 39 en 116, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.De diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering worden gegroepeerd binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Art. 3.Vanaf de inwerkingtreding van het huidige besluit wordt het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Art. 4.Elke wetgevende, reglementaire of contractuele bepaling of elk ander officieel document waarin het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermeld of bedoeld wordt, dient gelezen te worden als verwijzend naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Art. 5.Worden opgeheven : - het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 15 februari 1990 in verband met het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest; - het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/10/2014 pub. 09/12/2014 numac 2014031975 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.De Minister bevoegd voor Openbaar Ambt wordt belast met de tenuitvoerlegging van dit besluit.

Brussel, 19 maart 2015.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Mevr. C. FREMAULT

^