Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 december 2017
gepubliceerd op 19 februari 2018

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanwijzing van de gemachtigde ambtenaar belast met de behandeling van beroepen ingediend tegen de beslissingen in uitvoering van artikel 32, § 2, tweede lid van de ordonnantie van 11 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018030477
pub.
19/02/2018
prom.
14/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/14/2018030477/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanwijzing van de gemachtigde ambtenaar belast met de behandeling van beroepen ingediend tegen de beslissingen in uitvoering van artikel 32, § 2, tweede lid van de ordonnantie van 11 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 11 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, artikel 2, § 2, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015031417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 3;

Overwegende dat de Regering op 20 juli 2016 beslist heeft om de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel te herstructureren door onder meer te voorzien in de oprichting van Brussel Stedenbouw en Erfgoed door de reaffectatie van een aantal administratieve eenheden behorende tot Brussel Stedelijke Ontwikkeling;

Overwegende dat de beslissing van 20 juli 2016 van de Regering tot gevolg had dat daarnaast een nieuw bestuur, Brussel Huisvesting, werd opgericht binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel door de reaffectatie van andere administratieve eenheden behorende tot Brussel Stedelijke Ontwikkeling;

Gelet op de gendertest uitgevoerd op 6 november 2017 in toepassing van artikel 3, 2°, van de ordonnantie van 29 maart 2012 `houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Op voorstel van de Minister bevoegd voor Huisvesting, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De regering wijst Mevr.Arlette Verkruyssen, Directeur-generaal van Brussel Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, en de heer Bruno Nys, Directeur-diensthoofd, aan als gemachtigde ambtenaren om de beroepen te behandelen die ingediend worden tegen de beslissingen tot toekenning van een woning genomen door een vastgoedoperator die niet afhangt van een gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in toepassing van artikel 32, § 2, tweede lid, van de ordonnantie van 11 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode.

Art. 2.Zijn gemachtigd om de beroepen, ingediend tegen de beslissingen genomen door de vastgoedoperator, te behandelen bij afwezigheid of verhindering van de gemachtigde ambtenaren: de Secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Adjunct-secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Directeur-generaal van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Directeur-generaal van Brussel Plaatselijke Besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de Directeur-generaal van Brussel Mobiliteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 14 december 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Huisvesting, C. FREMAULT

^