Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014
gepubliceerd op 26 augustus 2014

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031674
pub.
26/08/2014
prom.
20/07/2014
ELI
eli/besluit/2014/07/20/2014031674/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 JULI 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de artikelen 3, 39, 151, § 1, 2° en 3°, en 166, § 2 van de Grondwet, gecoördineerd bij de wet van 17 februari 1994;

Gelet op de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten, gewijzigd bij de bijzondere wet van 21 augustus 1987;

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, bij de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur, bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen en bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur en bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen en bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur en bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, verantwoord door de noodzaak voor de Regering om onverwijld zijn werkzaamheden aan te vatten, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet worden begrepen onder "bijzondere wet" de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd.

Art. 2.De heer Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid wordt belast met : 1° de coördinatie van het beleid van de Regering;2° het secretariaat en de kanselarij van de Regering;3° de vertegenwoordiging bij het Overlegcomité Federale Regering - Regeringen van Gemeenschappen en Gewesten, waarin voorzien is door artikel 31, § 1, 5°, van de wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen;4° de ondergeschikte besturen, het Gemeentefonds zoals omschreven in artikel 6, § 1, VIII, van de bijzondere wet, alsmede voor het toezicht, zoals bepaald in artikel 7 van dezelfde wet, met inbegrip van de stadswandelingen op gemeentelijke wegen, de met de gemeenten gesloten veiligheidscontracten alsmede de coördinatie van de gemeentelijke activiteiten, het beheer van het Brussels gewestelijk herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieën, de kerkfabrieken, de coördinatie van de gesubsidieerde werken en de instellingen belast met het beheer van de temporalia van de erediensten;5° de ruimtelijke ordening zoals bepaald in artikel 6, § 1, I, van de bijzondere wet, met inbegrip van de coördinatie, in het kader van de herwaardering van de kwetsbare wijken, van de wijkcontracten, de initiatiefwijken en de coördinatie van de desbetreffende Europese fondsen;6° de Haven van Brussel;7° het ophalen en het verwerken van vuilnis, zoals bepaald in artikel 4, § 2, 1°, van de wet van 26 juli 1971 betreffende de organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten, gewijzigd bij de wet van 21 augustus 1987, met inbegrip, voor wat betreft de plaatselijke besturen, van het beheer van kredieten en acties inzake de reiniging van landschappen en plaatsen van bovengemeentelijk belang en het beheer van het aanvullend bijzonder krediet aan de gemeenten op grond van het specifiek programma voor de gemeenten inzake de openbare netheid en de initiatieven die hieruit voortvloeien;8° de gewestelijke statistiek, met inbegrip van de vertegenwoordiging bij het INR, het NIS en het Agentschap voor patrimoniale informatie;9° het openbaar ambt;10° de Commissie voor toegang tot bestuursdocumenten;11° het beleid voor administratieve vereenvoudiging;12° het beheer van de gebouwen van het Ministerie en de kabinetten;13° het wetenschappelijk onderzoek, zoals bepaald in artikel 6bis van de bijzondere wet;14° het toerisme, zoals bepaald in artikel 6, § 1, VI, 9°, van de bijzondere wet;15° de financiering en subsidiëring van de gemeentelijke sportinfrastructuur, overeenkomstig artikel 4bis, 1° van de bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen;16° de biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang, overeenkomstig artikel 4bis, 3° van de bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen;17° het veiligheids- en preventiebeleid, overeenkomstig artikel 4, § 2quater, 3° en 4° van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten en artikel 11bis van de bijzondere wet;18° de bepaling van de gerechtelijke procedure die van toepassing is in geval van onteigening ten algemenen nutte, overeenkomstig artikel 6quater van de bijzondere wet;19° het bepalen van de personen die gemachtigd zijn voor het authenticeren van de handelingen bedoeld in artikel 6quinquies van de bijzondere wet.

Art. 3.De heer Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking wordt belast met : 1° de vertegenwoordiging bij het Overlegcomité Federale Regering - Regeringen van Gemeenschappen en Gewesten, bedoeld bij artikel 31, § 1, 5°, van de wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen;2° financiën, begroting en externe betrekkingen, zoals bepaald in artikel 37, § 1, V, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met uitzondering van het openbaar ambt;3° financiën en begroting met betrekking tot het geheel der agglomeratie-aangelegenheden bedoeld in artikel 53 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;4° de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik, onverminderd de federale bevoegdheid inzake de in- en uitvoer met betrekking tot het leger en de politie, en mits naleving van de criteria die bepaald zijn door de Gedragscode van de Europese Unie inzake wapenuitvoer, zoals bepaald in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet;5° de toekenning van licenties voor de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik, onverminderd de federale bevoegdheid inzake de in- en uitvoer met betrekking tot het leger en de politie, zoals bepaald in artikel 6, § 1, VI, laatste lid, 8°, van de bijzondere wet;6° de ontwikkelingssamenwerking zoals bedoeld in artikel 6ter van de bijzondere wet.

Art. 4.De heer Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp wordt belast met : 1° het tewerkstellingsbeleid, zoals bepaald in artikel 6, § 1, IX, van de bijzondere wet;2° de beroepsopleiding, overeenkomstig artikel 4bis, 2° van de bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen;3° de economie, zoals bepaald in artikel 6, § 1, VI, van de bijzondere wet, met inbegrip van de buitenlandse handel, zoals bepaald in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 3°, van de bijzondere wet, met uitzondering van : - de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik, onverminderd de federale bevoegdheid inzake de in- en uitvoer met betrekking tot het leger en de politie, en mits naleving van de criteria die bepaald zijn door de Gedragscode van de Europese Unie inzake wapenuitvoer, zoals bepaald in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet; - de toekenning van licenties voor de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik, onverminderd de federale bevoegdheid inzake de in- en uitvoer met betrekking tot het leger en de politie, zoals bepaald in artikel 6, § 1, VI, laatste lid, 8°, van de bijzondere wet. 4° de brandbestrijding en dringende medische hulp, zoals bepaald in artikel 4, § 2, 3° en 4°, van de wet van 26 juli 1971 betreffende de organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten, gewijzigd bij de wet van 21 augustus 1987.

Art. 5.De heer Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken wordt belast met : 1° de openbare werken en het vervoer, zoals bepaald in artikel 6, § 1, X, van de bijzondere wet, met uitzondering van het toezicht op de Haven van Brussel;2° het bezoldigd vervoer van personen zoals bedoeld in artikel 4, § 2, 2°, van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten, gewijzigd bij de wet van 21 augustus 1987;3° het verkeersveiligheidsbeleid, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, XII van de bijzondere wet;4° de gewestelijke en gemeentelijke informatica en de digitalisering;5° het gelijkekansenbeleid;6° het dierenwelzijn, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, XI van de bijzondere wet.

Art. 6.Mevr. Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie wordt belast met : 1° de huisvesting, zoals bepaald in artikel 6, § 1, IV, van de bijzondere wet.2° leefmilieu en waterbeleid, zoals bepaald in artikel 6, § 1, II, van de bijzondere wet;3° energie, zoals bepaald in artikel 6, § 1, VII, van de bijzondere wet;4° landinrichting en natuurbehoud, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, III, van de bijzondere wet;5° het landbouwbeleid, zoals bepaald in artikel 6, § 1, V, van de bijzondere wet;

Art. 7.De heer Rudi Vervoort en de heer Guy Vanhengel zijn samen bevoegd voor het bevorderen van het nationaal en internationaal imago van Brussel.

Art. 8.De heer Rudi Vervoort en de heer Didier Gosuin zijn samen bevoegd voor het uitoefenen van het toezicht op de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel (Citydev), ieder in functie van zijn bevoegdheden.

Art. 9.De Ministers van de Regering worden, ieder voor wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 10.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt opgeheven.

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 juli 2014.

Brussel, 20 juli 2014.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Mevr. C. FREMAULT

^