Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 april 2019
gepubliceerd op 07 mei 2019

Ministerieel besluit tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 houdende aanstelling van een ambtenaar van rang A3 als lid van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019012204
pub.
07/05/2019
prom.
30/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

30 APRIL 2019. - Ministerieel besluit tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009031326 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën sluiten houdende aanstelling van een ambtenaar van rang A3 als lid van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009031326 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën sluiten waarbij een ambtenaar van rang A3 als lid van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp wordt aangewezen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, inzonderheid artikel 9;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, inzonderheid artikel 23;

Overwegende de nieuwe structuur die binnen de DBDMH ingevoerd werd en de aanstelling van de mandaten van rang A4 en A5, dient de samenstelling van de directieraad gewijzigd te worden waarbij de leden van rang A3, waarvan de aanwezigheid in de directieraad niet langer verantwoord is, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009031326 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën sluiten waarbij een ambtenaar van rang A3 als lid van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp wordt aangewezen, wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 30 april 2019.

D. GOSUIN, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp .

^