Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019011305 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Besluit 2018/994 van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976, en tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (1)(2) type wet prom. 13/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen en inzake maatschappelijke integratie type wet prom. 13/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde de maatschappelijke benaming van het autonoom overheidsbedrijf "Belgocontrol" te wijzigen in "skeyes"

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019011420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de terugbetaling van bepaalde kosten van de personeelsleden van de politiediensten die het slachtoffer zijn van een ernstige gewelddaad type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019011760 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2680 van 23 maart 2019, wordt aan mijnheer Pousset Louis, op 1 mei 2019 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt de toestemmi type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019011774 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2681 van 23 maart 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012034 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wettelijke en reglementaire bepalingen verwijzende naar het Rentenfonds type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012060 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de wel- vaart van het vakantiegeld in de pensioenregeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 tot vaststelling van sommige regels betreffende de onderzoeken naar ongevallen en incidenten bij de spoorwegen en het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer met woonplaats in het buitenland die stemt per briefwisseling voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012150 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer met woonplaats in het buitenland die stemt per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement en eventueel voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de omslagen en van het formulier van de stemming per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de omslagen en van het formulier van de stemming per briefwisseling voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019012165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 september 2018, wordt de heer Tim AMPE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., M Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019012177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 november 2018, wordt de heer Nicolas COBBAERT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Mid Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019200965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019200966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2018, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019200972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2018, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers en -trainers type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019202114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende organisatie van een bemiddelingsprocedure in uitvoering van artikel 24 van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2018 pub. 07/05/2019 numac 2019011610 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van jaarverslag en het model van basisregistratie voor de erkende instellingen voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 29/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van regelbare hangmat-babydragers « Tonga Fit » van het merk « Tonga » type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012204 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 houdende aanstelling van een ambtenaar van rang A3 als lid van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012230 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019030416 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS , Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten type ministerieel besluit prom. 24/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Thuin als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041111 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041124 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Chatterie au Nord de Dundee" gelegen te Oud Strijderslaan 97/85, 1140 Brussel als hobbykwekerij van katten aan mevrouw Geeraerts Gwenaëlle in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019202194 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers

arrest

type arrest prom. 25/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041129 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot verlenging van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het toelatings- en toezichtscollege van de Hoge raad voor de Audiovisuele Sector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het verslag over de wijze waarop het lid van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in tijdelijk verband aangesteld, zijn opdracht heeft volbracht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het verslag over de wijze waarop het lid van het administratief personeel van de onderwijsinstellingen en de PMS-centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in tijdelijk verband aangesteld, zijn opdracht heeft volbracht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en van het model van de persoonlijke fiche van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en van de persoonlijke fiche voor de vastbenoemde leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012146 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende bredere aanhangwagens voor fietsen in het kader van proefprojecten voor goederenvervoer per fiets

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012135 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de beoordelingsstaat en van de persoonlijke fiche, bepaald bij artikel 29 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, israëlitische, orthodoxe en islamitische godsdiensten van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 betreffende de vergoeding voor gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing en de inwerkingtreding van wijzigingen naar aanleiding van de hervorming van het federale Wetboek van Vennootschappen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041121 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041120 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de grensoverschrijdende raadplegingsprocedure van toepassing op het gewestelijk ontwikkelingsplan, het gewestelijk bestemmingsplan, de richtplannen van aanleg en de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041125 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het begeleidingscomité, bedoeld in artikel 175/4 van het BWRO en in artikel 22 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041126 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de verzending van documenten tussen overheden vereist voor de behandeling van vergunnings- en attestaanvragen geregeld door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041133 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041134 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de zetel van "Wallonie-Bruxelles Enseignement " type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041135 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019041136 bron gewestelijke oveheidsdienst brussel openbaar ambt Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2019 wordt de heer DE CROOCK Bram met ingang van 1 maart 2019 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Beroep tot nietigverklaring van de voormelde Deze termijn wordt met dertig dagen ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Eu(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019202159 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019202166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van de Titel XII/2 van Boek V van het tweede deel van het Waals reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, betreffende de erkenningsvoorwaarden van residentiële diensten, dagopvangdiensten en diensten voor ondersteuning in hun leefomgeving voor personen met een handicap, waarvan de financiering en de beslissing tot opname verzekerd worden door een buitenlandse openbare overheid type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019202193 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers en van het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016 houdende uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de beroepsopleiding in de landbouw type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019202198 bron waalse overheidsdienst Besluit van Waalse Regering betreffende de globale subsidie bestemd om de administratiekosten van de privé-kinderbijslagfondsen te dekken

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019012015 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. - Vernietiging Bij besluit van 20 maart 2019 wordt vernietigd de beslissing van 17/12/2018 waarbij het gemeenteraad van de Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe beslist een belastingreglement betreffende de agentschapp type overeenkomst prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019012017 bron gewestelijke overheidsdienst brussel **** ****. - Vernietiging Bij besluit van 4 april 2019 wordt geschorst de beslissing van 21 februari 2019 waarbij de gemeenteraad van de **** **** beslist Artikel 19 en 79 van het reglement betreffende de **** type overeenkomst prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019012019 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeente Watermaal-Bosvoorde. - Schorsing Bij besluit van 23 april 2019 wordt de beslissing van 19 maart 2019 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Watermaal-Bosvoorde het evaluatiereglement met betrekking tot het gemeentepersoneel goedkeurt,

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019012201 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0012: Vitol Bitumen Investments B.V. / VALT B.V. Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 29 april 2019, ontving d Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van groothandel in chemische pr(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019202201 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A, , voor de Federale Pensioendienst : Business analysts (overheidssector) (m/v/x). - Selectienummer: BNG19021 Deze selectie werd afgesloten op 30/04/(...) Er is 1 laureaat. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019202199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A, , voor de Federale Pensioendienst : Business analysts (overheidssector) (m/v/x). - Selectienummer : BFG19025 Deze selectie werd afgesloten op 30/04/2019(...) Er is 1 laureaat. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019202221 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** Managers (niveau ****2) voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en Energie. - **** : ****19052 Deze selectie werd afgesloten op 30/04/2019. De lijst van ****(...) Deze lijst wordt door de Directie-generaal Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter(...) type lijst prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019202224 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** ondersteuning van het federaal aankoopbeleid (niveau ****3) voor **** ****. - **** : ****19012 Deze selectie werd afgesloten op 26/03/2019. De lijst van ****(...) Deze lijst wordt door **** verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder van **** **** die de finale ****(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019092404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand april 2019    Indice avril 2019 Moyenne(...)

document

type document prom. 28/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019202020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 december 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type document prom. 26/02/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019202022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit type document prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019202206 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen individuele arbeidsbetrekkingen (niveau A1) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectie-nummer : ANG19059 Deze selectie werd afgesloten op 24/04/20(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019012054 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2019, wordt mevrouw Louise M. VAN COILLIE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019012161 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 april 2019 wordt de heer Tom Van Der Biest tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019012166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 april 2019 wordt de heer Harald VAN PARYS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019202024 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 april 2019 wordt het Grootkruis in de Kroonorde toegekend aan de heer Breyne Paul, gewezen Commissaris-generaal voor de Herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019012203 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Oproep via professionalisering van officieren in de graad van Kapitein naar de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De DBDMH is een in(...) De DBDMH gaat over tot de oproep via professionalisering van kandidaten voor meerdere posten van of(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019041097 bron gewestelijke overheidsdienst brussel **** **** - **** ****. - Aanwerving via **** en externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor 1 betrekking van Attaché voor de ****-cel niveau **** , in de **** ****. De selectie, via ****(...) **** aantal geslaagden bedraagt 1.

document

type document prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019012014 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeente Jette. - Vernietiging Bij besluit van 27 februari 2019 wordt vernietigd de beslissing van 31 december 2018 waarbij het college van burgemeester en schepenen van Jette de plaatsingsprocedure kiest en de voorwaarden van de overheidsopdrac type document prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019012018 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Etterbeek. - Goedkeuring Bij besluit van 12 april 2019, de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen wordt goedgekeurd de beslissing van 21/02/2019 waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn van de Ett type document prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019012016 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Watermaal-Bosvoorde. - Vernietiging Bij besluit van 8 april 2019 wordt vernietigd de beslissing waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Watermaal - Bosvoorde de overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van gereedsch type document prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019202183 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Assistenten Contract Manager , (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19005 Deze selectie werd afgesloten op 24/04/2019. Er zijn 6 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019202204 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Jurist Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (m/v/x), (niveau A1), voor het Ministere van Defensie. - Selectienummer: ANG18305 Deze selectie werd afgesloten op 25/04/2019. type document prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019202218 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren voor de beoordeling van het overheidsbeleid (niveau A2) voor Brussel Preventie en Veiligheid. - Selectienummer : ANB18022 Deze selectie werd afgesloten op 30/04/2(...) Er zijn 0 laureaten. type document prom. -- pub. 07/05/2019 numac 2019202222 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werfcontroleurs (niveau B) voor regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG19087 Solliciteren kan tot 21/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^