Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 november 2017
gepubliceerd op 15 oktober 2018

Ministerieel besluit met betrekking tot de commissie voor financiële strategie

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel
numac
2018031950
pub.
15/10/2018
prom.
10/11/2017
ELI
eli/besluit/2017/11/10/2018031950/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit met betrekking tot de commissie voor financiële strategie


De Minister van Financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op artikel 10 f van richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG17, waarin bepaald is dat financiële diensten uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van de richtlijn;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 10-11-2017;

Overwegende dat aan de minister van Financiën en Begroting delegatie verleend wordt voor het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld;

Overwegende dat een snelle besluitvorming technisch vereist is in het kader van het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld;

Besluit :

Artikel 1.Algemeen Dit ministerieel besluit heeft tot doel de wijze te bepalen waarop de financiële strategie en de werking wordt vastgesteld van de Commissie voor Financiële Strategie als bedoeld in artikel 3 van het ministeriële delegatiebesluit van 10 november 2017, inzake het beheer van de rechtstreekse schuld.

Art. 2.Definities Voor de toepassing van dit ministeriële besluit wordt verstaan onder: 1° Minister: de minister van Financiën en Begroting.2° De Commissie: de Commissie voor Financiële Strategie 3° Financiële Strategie: Alle algemene beslissingen en richtlijnen die tot doel hebben de risico's te beperken die zijn verbonden aan het beheer van de rechtstreekse schuld van het Gewest.Die risico's houden meer bepaald verband met dekking tegen het renterisico, het beschikbare bedrag op de kredietlijn, de naleving van de liquiditeitsrisico's, de toegang tot langetermijnfinanciering, de diversificatie van de tegenpartijen en de afvlakking van het aflossingsplan. 4° Brussels Financieel Coördinatiecentrum: het centrum bedoeld in artikel 68 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;5° Kassier van het Gewest: de kassier bedoeld in artikel 63, tweede lid van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.

Art. 3.Principe De minister beslist over de algemene strategie voor het beheer van de rechtstreekse schuld. Afdeling 1. - De Commissie voor Financiële Strategie

Art. 4.Samenstelling § 1. Er wordt een Commissie voor Financiële Strategie opgericht. Deze commissie is samengesteld uit: a) de minister of zijn vertegenwoordigers;b) voor de diensten van de Regering: 1° de secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;2° de adjunct-secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;3° de directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting;4° de directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;5° de directeur-diensthoofd van het Agentschap van de Schuld;6° de directeur van de Front Office;7° de directeur van de Thesaurie;8° de personeelsleden van de directie Middle Office, die verantwoordelijk zijn voor het Brussels Financieel Coördinatiecentrum c) de kassier van het Gewest. § 2. De leden van de in § 1, b) bedoelde commissie kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door hun bevoegde personeelsleden.

Art. 5.Werking § 1. De commissie wordt voorgezeten door de minister of zijn vertegenwoordiger. § 2. De directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting of de door laatstgenoemde aangewezen persoon vervult de functie van secretaris van de commissie. § 3. De commissie vergadert minstens een maal per kwartaal. De precieze vergaderdata worden in onderling overleg bepaald door de voorzitter en de secretaris. § 4. De secretaris is belast met het oproepen van de leden van de commissie.

De secretaris legt de voorzitter een agenda voor op basis van de voorstellen van de vakspecialisten belast met het operationele beheer van de rechtstreekse schuld.

De agenda wordt voorafgaand aan de vergadering meegedeeld aan de leden van de commissie. § 5. De secretaris is belast met het opstellen van de notulen van elke vergadering van de commissie. Deze notulen worden door de secretaris meegedeeld aan de leden van de commissie.

Art. 6.Opdrachten De commissie is belast met volgende opdrachten: 1° advies uitbrengen over de financiële strategievoorstellen die haar worden voorgelegd door het bureau;2° alle economische gegevens voorstellen en bespreken die relevant zijn in het licht van de financiële strategie;3° controleren of de aangegane verrichtingen in het kader van het beheer van de rechtstreekse schuld beantwoorden aan de door de minister besliste financiële strategie;4° controleren of de aangegane verrichtingen in het kader van het beheer van de rechtstreekse schuld beantwoorden aan de volgende prudentiële regels: a) de noodzaak van een specifieke machtiging voor het uitvoeren van een verrichting in vreemde valuta en/of op basis van een buitenlandse referentie op de Belgische financiële markten;b) de verplichting om afgeleide producten te koppelen aan een onderliggende lening. Afdeling 2. - Het bureau van de Commissie voor Financiële Strategie

Art. 7.Samenstelling § 1. Binnen de commissie wordt een bureau opgericht dat is samengesteld uit: a) de minister of zijn vertegenwoordiger;b) voor de diensten van de Regering: 1° de directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting;2° de directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;3° de directeur-diensthoofd van het Agentschap van de Schuld;4° de directeur van de Front Office;5° de directeur van de Thesaurie. § 2. De leden van de in § 1, b) bedoelde commissie kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door hun bevoegde personeelsleden.

Art. 8.Werking § 1. Het bureau van de commissie wordt voorgezeten door de minister of zijn vertegenwoordiger. § 2. De directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting of de door laatstgenoemde aangewezen persoon vervult de functie van secretaris van het bureau van de commissie. § 3. Het bureau komt steeds samen vóór elke Commissie en eventueel op verzoek van één van zijn leden. De precieze vergaderdata worden bepaald door de voorzitter. De bijeenkomst van het bureau kan op digitale wijze gebeuren. § 4. De secretaris is belast met het oproepen van de leden van het bureau van de commissie ingeval de vergadering fysiek plaatsvindt. § 5. De agenda wordt bepaald door de voorzitter en, in geval van een fysieke vergadering, voorafgaand aan de vergadering meegedeeld aan de leden van het bureau van de commissie. § 6. De secretaris is belast met het opstellen van de notulen van elke vergadering van het bureau van de commissie. Wanneer de vergadering elektronisch plaatsvindt, stelt de secretaris de notulen op aan de hand van een samenvatting van de elektronische correspondentie.

Deze notulen worden vervolgens aan de minister overgemaakt.

De secretaris zendt de minister eveneens een ontwerp van beslissing voor elk financieel strategievoorstel waarover het bureau van de commissie advies heeft uitgebracht.

In voorkomend geval ondertekent de minister de financiële strategiebeslissing voor akkoord.

Art. 9.Opdrachten § 1. Het bureau van de commissie legt de financiële strategievoorstellen voor, hetzij: a) ter beslissing aan de minister, samen met het uitgebrachte advies b) ter advies aan de commissie, op verzoek van een van de leden van het bureau van de commissie. § 2. Het bureau van de commissie spreekt zich uit over elke aangelegenheid in verband met de financiële strategie die een van zijn leden van het bureau voorlegt. Afdeling 3. - Slotbepalingen

Art. 10.Het ministerieel besluit van 1 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/06/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004003249 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 01/06/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202776 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures en de Meetcode voor de metingen van de energiehoeveelheid type ministerieel besluit prom. 01/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004036212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten tot verlening van delegatie voor het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld, als gewijzigd, wordt opgeheven.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2017.

Brussel, 10 november 2017.

De Minister van Financiën en Begroting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, G. VANHENGEL

^