Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 november 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/2017 pub. 18/04/2018 numac 2018200574 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de start- en stagebonus

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van uitgangscontrole bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van situationele bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma "cardiale pathologie" type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2013 houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014129 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2004 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031495 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031547 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031546 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum voor menselijke erfelijkheid type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031559 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031560 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "intensieve zorg" type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031558 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031561 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2009 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma voor kinderen type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031836 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de AqualityboxR als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionellabesluit type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 16/05/2018 numac 2018030924 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 november 2016 houdende benoeming van corresponderende leden van de farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 15/10/2018 numac 2018031950 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit met betrekking tot de commissie voor financiële strategie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van uitgangscontrole bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van situationele bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling

decreet

type decreet prom. 10/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017040793 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 maart 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevordering van de algemene samenwerking type decreet prom. 10/11/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017040792 bron vlaamse overheid Decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten type decreet prom. 10/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2018201906 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van officieren van gerechtelijke politie met toepassing van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031684 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de steun aan projecten van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden, wat betreft de aanpassing van de overgangsbepaling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van de normen en de aanmeldingsprocedure voor het verblijf van zelfredzame personen in een woonzorgcentrum buiten de erkende capaciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031741 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een aanvullende subsidie voor investeringen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031743 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de leer- en ervaringsbewijzendatabank als authentieke gegevensbron type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017032085 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de ontbinding van het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het agentschap Informatie Vlaanderen en het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017040888 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de betaling van de materiële kosten voor de verwijdering van met fipronil verontreinigde pluimveemest, veroorzaakt door de fipronilcrisis

erratum

type erratum prom. 10/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017031524 bron brussels hoofdstedelijk gewest Uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een standaardmodel van plaatsbeschrijving met indicatieve waarde. - Erratum type erratum prom. 10/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017031525 bron brussels hoofdstedelijk gewest Uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende invoering van een indicatief rooster van referentiehuurprijzen. - Erratum

document

type document prom. 10/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018200614 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een regeringscommissaris bij de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 10/11/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018200753 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 6 november 2014 tot aanwijzing van de regeringscommissarissen voor het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type document prom. 10/11/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200755 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 december 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type document prom. 10/11/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018201002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 december 2016 tot aanwijzing van rekenplichtigen voor de diensten met afzonderlijk beheer
^