Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014255 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringson - al de rechten en verplichtingen met betrekking tot niet-levensverzekeringsovereenkomsten ter dekk(...) type wet prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018031962 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 september 2018 is machtiging verleend aan de genaamde Van den ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 27 september 2018 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018013975 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer Pierre RAPPE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018, wordt de heer Kristof BONNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer André LIETART, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 augustus 2018. Zij mag zi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014143 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 26 juni 2018 wordt Mijnheer JANSSENS Walter, Adviseur-generaal, in de klasse A4 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 oktober 2018 eervol ontslag uit Mijnheer JANSSENS Walter is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 oktober 2018, zijn aanspraken op een(...) type ministerieel besluit prom. 24/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018014258 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepssector van de podiumkunsten ressorteren type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2015 houdende verlening aan Northwester 2 NV van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noord De vergunning voor de exploitatie, uitgereikt door het ministerieel besluit van 18 december 2015, g(...) type ministerieel besluit prom. 09/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018014295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende machtiging als waarnemer van de kiesverrichtingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 van mijnheer Pierre Beaumadier type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018014309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 117 houdende registratie van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018031939 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2018 wordt met ingang van 1 november 2018 eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Norbert BENTEIN, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelf type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031940 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 15/10/2018 numac 2018031950 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit met betrekking tot de commissie voor financiële strategie type ministerieel besluit prom. 02/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031976 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot delegatie van handtekening in het kader van het koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree

arrest

type arrest prom. 26/11/2014 pub. 15/10/2018 numac 2018014061 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit betreffende patiëntendosimetrie in nucleaire geneeskunde. - Duitse vertaling type arrest prom. 14/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031923 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid zoals gewijzigd door de besluiten van de Voorzitter van het Directiecomité van 28 juni 2016, 2 december 2016, 8 december 2017, 24 januari 2018 en 11 juli 2018 type arrest prom. 05/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031941 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie van de Patrimoniumdiensten is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten type arrest prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205223 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 124/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6696 In zake : het beroep tot vernietiging van hoofdstuk 3 van titel 3 van de programmawet van 25 december 2016 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters J.-P(...)

decreet

type decreet prom. 17/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018205054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van Aruba inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te 's-Gravenhage op 24 april 2014 type decreet prom. 17/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018205053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting over belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 24 juni 1970 type decreet prom. 17/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018205069 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador, gedaan te Brussel op 11 november 2016

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014059 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2018 wordt de heer Herzeele Robert eervol ontslag verleend uit zijn functies van Adjunct Directeur-Generaal van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031958 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vzw "Primes Syndicales CGSP-RTBF.be" voor de uitbetaling van de vakbondspremies van de RTBF

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018205217 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de premies "Horizon 2020" met betrekking tot de voorbereiding, de indiening en de onderhandeling van onderzoeks-, ontwikkelings- of innovatieprojecten in het kader van internationale samenwerkingsverbanden

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014002 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerpplan voor de Preventie en Bestrijding van Geluidshinder en Trillingen in een Stedelijke Omgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 b(...) Krachtens dezelfde ordonnanties worden het Ontwerpplan voor de Preventie en Bestrijding van Geluids(...) type bericht prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018040714 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht inzake de beslissing van de Europese Commissie met kenmerk `SA.51306' van 27 september 2018, waarbij tot publicatie van dit bericht wordt overgegaan overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 tot wijziging van De Belgische Staat werd formeel in kennis gesteld van de beslissing van de Europese Commissie van 2(...) type bericht prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205046 bron waalse overheidsdienst Ontwerp van ruimtelijk ontwikkelingsplan . - Bericht van onderzoek Bij besluit van 12 juli 2018 heeft de Waalse Regering het ontwerp van ruimtelijk ontwikkelingsplan (ROP) tot herziening van het ruimtelijk ontwikkelingsplan zoals door de Wa(...) Er werd een milieueffectenrapport van het ontwerpplan opgesteld. Het ontwerpplan is het voorwerp(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018040706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 september 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Belgische Rode Kruis » te Brussel om van 15 juni 2019 tot

document

type document prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205230 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Expert Post-Payroll voor de FOD BOSA - Persopoint. - Selectie-nummer : AFG18056 Deze selectie werd afgesloten op 17/09/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205286 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masters (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18233 Solliciteren kan tot 29/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205287 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Masters (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG18244 Solliciteren kan tot 29/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, se(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205289 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT - deskundigen Telecommunicatie (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18147 Deze selectie werd afgesloten op 11/10/2018. Er zijn geen laureate(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er geen g(...) type document prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205288 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directiesecretarissen/-secretaresses (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18138 Deze selectie werd afgesloten op 28/09/2018. Er zijn 3 laureaten. De li(...) type document prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205301 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attache jurist (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : AFG18237 Solliciteren kan tot 29/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205308 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal assistenten (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG18185 Deze selectie werd afgesloten op 02/10/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaa(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er geen g(...) type document prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205330 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Psychiatrisch verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18250 Solliciteren kan tot 28/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer Björn COENE, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018031944 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2018 : Met ingang van 1 augustu - Mevr. Charline LEJEUNE, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten ; - Mevr. Coralie VA(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018031945 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, wordt de heer Bastiaan RUYS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader, bij de Algemene Directie Civiele

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014288 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke **** Resultaat van de vergelijkende selectie voor werving van **** **** **** en **** - klasse **** voor de hoven en rechtbanken (**** ****18040). Deze selectie werd afgesloten op 11/09/2018. ****(...)

document

type document prom. 20/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018014197 bron brussels hoofdstedelijk gewest Raadpleging. - Milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur type document prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014273 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot intraregionale mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed - 1 Attaché Begroting en Beheerscontrole FR/NL voor de gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed - Strategische cel
^