Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 september 2018
gepubliceerd op 15 oktober 2018

Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel
numac
2018031940
pub.
15/10/2018
prom.
20/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld


De Minister van Financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Overwegende dat aan de minister van Financiën en Begroting delegatie verleend wordt voor het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld;

Overwegende dat een snelle besluitvorming technisch vereist is in het kader van het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld;

Besluit :

Artikel 1.Algemeen Dit ministerieel besluit heeft tot doel de bevoegdheid van de minister van Financiën en Begroting inzake het beheer van de rechtstreekse schuld te delegeren aan zijn administratie.

Art. 2.Definities Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° Gewest: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;2° Minister: de minister of staatssecretaris bevoegd voor Financiën en Begroting;3° Rechtstreekse schuld: het geheel van schulden aangegaan door het Gewest om te voorzien in de eigen vroegere, huidige en toekomstige financiële behoeften.Deze schuld omvat alle gecumuleerde netto te financieren saldi sinds de oprichting van het Gewest, alsook de huidige en toekomstige overgenomen schulden. 4° Financiële Strategie: Alle algemene beslissingen en richtlijnen die tot doel hebben de risico's te beperken die zijn verbonden aan het beheer van de rechtstreekse schuld van het Gewest.Die risico's houden meer bepaald verband met dekking tegen het renterisico, het beschikbare bedrag op de kredietlijn, de naleving van de liquiditeitsrisico's, de toegang tot langetermijnfinanciering, de diversificatie van de tegenpartijen en de afvlakking van het aflossingsplan. 5° Operationeel kader: het operationeel kader geeft a priori de grenzen aan waarbinnen een geheel aan verrichtingen kan worden aangegaan zonder individuele voorafgaande instemming.Deze grenzen betreffen met name het maximale globale volume, het type formaat, de mogelijke looptijden en de maximale marges, alsook de maximale periode voor een mogelijke afsluiting. De financiële verrichtingen mogen geen structuur van een afgeleid product hebben en moeten klassiek van aard zijn (d.w.z. "plain vanilla").

Art. 3.Financiële Strategie § 1. De Minister definieert de Financiële Strategie van het Gewest. § 2. De minister delegeert het zoeken naar, het onderhandelen over en het afsluiten van financiële verrichtingen binnen de limieten bepaald door dit besluit. § 3. De verrichtingen die aangegaan worden in het kader van dit besluit moeten passen in de financiële strategie. § 4. Er wordt een Commissie voor Financiële Strategie opgericht waarvan de samenstelling, opdrachten en werking bepaald worden door de minister.

Art. 4.Delegaties van toepassing op financiële verrichtingen met een looptijd van ten hoogste 33 dagen § 1. De Minister delegeert de bevoegdheid voor het onderhandelen over en het aangaan van de in § 2 bedoelde financiële verrichtingen waarvan de looptijd niet meer bedraagt dan 33 dagen aan: Carole De Groef, directeur van de Thesaurie, Els Buys, eerste attachee bij de directie Thesaurie Elise Ropson, attachee bij de directie Thesaurie. § 2. De in § 1 bedoelde financiële verrichtingen zijn de volgende: 1° het beheer van de rekening-courant;2° voorschotten of termijnbeleggingen;3° verrichtingen voor het beheren van de thesaurie;4° uitgiftes van thesauriebewijzen;5° aankopen van thesauriebewijzen;6° bilaterale leningen. § 3. De minister kan de soorten verrichtingen met een maximale looptijd van 33 dagen waarvoor de in § 1 verleende delegatie geldt, uitbreiden bij schriftelijke en uitdrukkelijke beslissing.

Art. 5.Delegaties van toepassing op financiële verrichtingen met een looptijd van 34 dagen tot een jaar. § 1. De Minister delegeert de bevoegdheid voor het onderhandelen over en het aangaan van de in § 2 tot 4 bedoelde financiële verrichtingen met een looptijd van 34 dagen tot maximaal een jaar aan: a) de heer Serge Dupont, directeur van de directie Front Office en bij verhindering van de heer Serge Dupont: b) de heer Amaury Pirottin, eerste attaché bij de directie Front Office, c) mevrouw Elisa Spadaro, eerste attaché bij de directie Front Office. § 2. Beleggingsverrichtingen. Deze verrichtingen kunnen volgende vorm aannemen: 1° aankoop van thesauriebewijzen;2° aankoop van obligaties;3° sluiten van lenings- en krediet-contracten. § 3. Financieringsverrichtingen. Deze verrichtingen kunnen volgende vorm aannemen: 1° sluiten van bankfinancieringscontracten;2° sluiten van financieringscontracten met niet-bancaire instellingen;3° sluiten van lenings- en kredietcontracten;4° uitgifte van obligaties;5° uitgifte van thesauriebewijzen. § 4. Afgeleide producten. Deze kunnen volgende vorm aannemen: 1° sluiten van contracten inzake het beheren van de rentevoeten en meer bepaald FRA's, swaps, rente-opties, futures, ... en combinaties daarvan; 2° sluiten van contracten voor inflatiedekking;3° sluiten van contracten voor het beheer van de schuldenportefeuille waarbij gebruik gemaakt wordt van transacties in vreemde valuta. § 5. De minister delegeert aan dezelfde personen de bevoegdheid tot het onderhandelen over en het aangaan van de contracten voor financiële bemiddeling die vereist zijn voor de in §§ 2 tot 4 bedoelde verrichtingen. § 6. De in dit artikel bedoelde verrichtingen kunnen uitgedrukt zijn in euro, in vreemde valuta of op basis van indexen. § 7. De minister kan de soorten verrichtingen met een looptijd van 34 dagen tot een jaar waarvoor de in § 1 verleende delegatie geldt, uitbreiden bij schriftelijke en uitdrukkelijke beslissing.

Art. 6.Delegaties van toepassing op financiële verrichtingen met een looptijd van meer dan een jaar. § 1. Met inachtneming van de financiële strategie en de in § 8 vervatte procedure delegeert de minister de bevoegdheid tot het onderhandelen over en het aangaan van de in § 2 tot 4 bedoelde verrichtingen met een looptijd van meer dan een jaar aan: a) de heer Serge Dupont, directeur van de directie Front Office en bij verhindering van de heer Serge Dupont: b) de heer Dominique Outers, directeur-diensthoofd van het Agentschap van de Schuld, c) mevrouw Elisa Spadaro, eerste attaché bij de directie Front Office. § 2. Beleggingsverrichtingen. Deze verrichtingen kunnen volgende vorm aannemen: 1° aankoop van thesauriebewijzen;2° aankoop van obligaties;3° sluiten van lenings- en krediet contracten. § 3. Financieringsverrichtingen. Deze verrichtingen kunnen volgende vorm aannemen: 1° sluiten van bankfinancieringscontracten;2° sluiten van financieringscontracten met niet-bancaire instellingen, waaronder "Schuldschein"-contracten;3° sluiten van lenings- en kredietcontracten;4° uitgifte van obligaties;5° uitgifte van thesauriebewijzen. § 4. Afgeleide producten Deze kunnen volgende vorm aannemen: 1° sluiten van contracten inzake het beheren van de rentevoeten en meer bepaald FRA's, swaps, rente-opties, futures, ... en combinaties daarvan; 2° sluiten van contracten voor inflatiedekking;3° sluiten van contracten voor het beheer van de schuldenportefeuille waarbij gebruik gemaakt wordt van transacties in vreemde valuta. § 5. De minister delegeert aan de in § 1 bedoelde ambtenaren de bevoegdheid tot het onderhandelen over en het aangaan van de contracten voor financiële bemiddeling die vereist zijn voor de in § 2 tot 4 bedoelde verrichtingen. § 6. De in dit artikel bedoelde verrichtingen kunnen uitgedrukt zijn in euro, in vreemde valuta of op basis van indexen. § 7. De minister kan de soorten verrichtingen met een looptijd van meer dan een jaar waarvoor de in § 1 verleende delegatie geldt, uitbreiden bij schriftelijke en uitdrukkelijke beslissing. § 8. Volgende procedure geldt als voorwaarde ten aanzien van de in § 1 vermelde delegatie: a) Elke verrichting wordt geïnitieerd door de in § 1 bedoelde ambtenaren.b) De in § 1 bedoelde ambtenaren bezorgen de minister een document met gedetailleerde gegevens over de voorgestelde verrichting of een voorstel van operationeel kader en de compatibiliteit ervan met de financiële strategie.Dit document kan de vorm aannemen van een e-mailbericht. c) De minister verleent bij uitdrukkelijke en schriftelijke beslissing al dan niet machtiging voor de verrichting of het voorgestelde operationeel kader.Deze machtiging kan de vorm aannemen van een e-mailbericht. d) Bij ontvangst van de machtiging van de minister gaan de in § 1 bedoelde ambtenaren de verrichting(en) aan onder de door de minister toegestane voorwaarden.e) De contracten met betrekking tot de aangegane verrichtingen worden achteraf ondertekend door de minister.

Art. 7.Slotbepalingen § 1. De in dit besluit verleende delegaties worden toegekend zonder afbreuk te doen aan het evocatierecht van de directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting ten aanzien van elke financiële verrichting. § 2. De directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting wordt aangewezen voor de controle van de goede toepassing van het contract met de kassier. § 3. De directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting wordt aangewezen als gedelegeerd ordonnateur om in naam van de minister en zonder beperking qua bedrag de uitgaven goed te keuren die voortvloeien uit de contracten voor financiële verrichtingen die zijn goedgekeurd door de minister van Financiën en Begroting of via een door de minister verleende delegatie.

Art. 8.Opheffing § 1. Het ministerieel besluit van 1 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/06/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004003249 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 01/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004036212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten tot verlening van delegatie voor het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld en het ministerieel besluit van 25 juni 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/06/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004003249 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 01/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004036212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten tot verlening van delegatie voor het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld alsook het ministerieel besluit van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 15/10/2018 numac 2018031950 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit met betrekking tot de commissie voor financiële strategie sluiten houdende delegatie van bevoegdheid inzake het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld, worden opgeheven. § 2. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 15/10/2018 numac 2018031950 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit met betrekking tot de commissie voor financiële strategie sluiten betreffende de Commissie voor Financiële Strategie, wordt de datum "10 november 2017" na het woord "delegatie" vervangen door de datum 20-09-2018.

Art. 9.Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op 20 september 2018.

Brussel, 20 september 2018.

De Minister van Financiën en Begroting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, G. VANHENGEL

^