Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg type wet prom. 20/09/2018 pub. 10/07/2020 numac 2020041956 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 20/09/2018 pub. 28/01/2021 numac 2021040002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 20/09/2018 pub. 06/04/2023 numac 2023041095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018205025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018013996 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Tensachem van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018013999 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Spoorwegen Provincie Antwerpen van de Gouverneur van de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018013997 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Hulpgevangenis Leuven van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018013998 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Diabolo van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014112 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3, 4 en 5 van het ministerieel besluit van 30 juni 2017 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018014195 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de voor het kalenderjaar 2018 beschikbare middelen voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders en indiening bij de VREG, vermeld in artikel 6.4.14/2 en artikel 6.4.14/3 van het Energiebesluit van 19 november 2010 type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014280 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlenging van de aanstelling als auditbureau, vermeld in artikel 4 van het ministerieel besluit van 14 februari 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de aanstelling en de werking van de auditbureaus type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014667 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, federaal luik, projectoproep 31, basisallocatie 44.55.11.33.00.34 type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031940 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld

decreet

type decreet prom. 20/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018205340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 juli 2017 tussen de Duitse Gemeenschap en het Waalse Gewest waarbij de Waalse aankoopcomités ertoe gemachtigd worden vermogensverrichtingen uit te voeren voor rekening en in naam van de Duitse Gemeenschap en de entiteiten die eronder ressorteren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013970 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van een bijzondere rooilijn voor een gedeelte van de Olympische Dreef en tot bestemming als privédomein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het ontstane grondrestant gelegen tussen de Lenniksebaan en de spoorweg Gent-Brussel in Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018013971 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van twee beambten bevoegd om toezicht te houden op de uitvoering van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018013990 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan op basis van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Vorst voor de goederen gelegen Brusselsesteenweg 18-20 en 22-24 te 1190 Vorst

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018014000 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1308 van het college van de Franse Gemeenschapscommise tot wijziging van het besluit 2011/1183 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 september 2011 houdende programmering van ambulante diensten "Sociale actie en gezin" en "Gezondheid" van het college van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014019 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van een onteigeningsplan op basis van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden om redenen van algemeen nut ten gunste van de gemeente Anderlecht voor het goed gelegen Ropsy Chaudronstraat 26 in Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014033 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014196 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2013 tot aanwijzing van de leden van het Comité REACH en van het Forum Nationaal REACH in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de tenuitvoerlegging van het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014454 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 2 juli 2015 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/09/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015249 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2017/1692 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de pedagogische vervolmaking in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018031943 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de toelagen voor de prestaties van de personeelsleden van Brussel Mobiliteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, aangewezen voor het berijdbaar houden van de wegen tijdens de winterperiode type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032450 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de instanties bedoeld in artikel 28 derde lid van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205175 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 2017 tot benoeming van de leden van het Producentencollege type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205174 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2014 tot aanwijzing van de leden van de Commissie van de centra voor socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018205173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij erkende technici in gasachtige brandstoffen ertoe worden gemachtigd om de aanpassingen in verband met de omschakeling van L-gas naar H-gas uit te voeren type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018205293 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de behandeling en het onderhoud van materialen die asbest bevatten type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205295 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2018/02 - DH Schelde type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205292 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp van wijzigingen van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2018/01 - DH Maas type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018205297 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018205303 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 tot bepaling van de voorschriften die van toepassing zijn op de domeinconcessies betreffende de infrastructuren voor riviertoerisme op de waterwegen van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018205339 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 5, § § 3 en 4, van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, met betrekking tot de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslagen aan kinderen ouder dan achttien jaar type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205387 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 april 2016 tot bepaling van de modaliteiten voor de administratieve inbeslagneming bedoeld in artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018205402 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 13, § 2, van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, met betrekking tot de toestanden en voorwaarden inzake verlies van het verdienvermogen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 19/03/2019 numac 2019030211 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren. - Addendum

erratum

type erratum prom. 20/09/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018206226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 juli 2017 tussen de Duitse Gemeenschap en het Waalse Gewest waarbij de Waalse aankoopcomités ertoe gemachtigd worden vermogensverrichtingen uit te voeren voor rekening en in naam van de Duitse Gemeenschap en de entiteiten die eronder ressorteren. - Erratum

document

type document prom. 20/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018014197 bron brussels hoofdstedelijk gewest Raadpleging. - Milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur type document prom. 20/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014198 bron brussels hoofdstedelijk gewest Raadpleging. - Milieuovereenkomst betreffende versleten banden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^