Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 01 juni 2004
gepubliceerd op 29 juli 2004

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004036212
pub.
29/07/2004
prom.
01/06/2004
ELI
eli/besluit/2004/06/01/2004036212/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 JUNI 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling


De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het besluit van 3 oktober 2003 van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische diversiteit;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op Verordening (EG) nr. 2419/2001 van de Commissie van 11 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het bij Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad ingestelde geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op Verordening (EG) nr. 445/2002 van de Commissie van 26 februari 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 5 april 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën op 26 mei 2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het Federaal Programma voor Plattelandsontwikkeling, periode 2000-2006, door de Commissie op 6 oktober 2000 onder nummer C(2000)2967 is goedgekeurd;

Overwegende dat de aangevraagde wijziging van het Federaal Programma voor Plattelandsontwikkeling, periode 2000-2006, door de Commissie op 27 januari 2003 onder nummer C(2003) 81 is goedgekeurd;

Overwegende dat het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, periode 2000-2006, door de Commissie op 6 oktober 2000 onder nummer C(2000)2970 is goedgekeurd;

Overwegende dat de aangevraagde wijziging van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, periode 2000-2006, door de Commissie op 5 augustus 2003 onder nummer C(2003) 2948 is goedgekeurd;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen en het ministerieel besluit van 20 december 2001 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen de voorschriften en het tijdstip voor indiening van de oppervlakteaangifte en de procedure voor uitbetaling van de subsidie vastlegt;

Overwegende dat zonder uitstel de instapvoorwaarden voor de subsidie in 2003 en 2004 moeten worden vastgelegd zodat de implementatie van de biologische productiemethode door de landbouwer nog ingezet kan worden en zodat de controle erop nog mogelijk is;

Overwegende dat er zonder uitstel uitvoering moet worden gegeven aan het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling opdat de overeenkomsten inzake het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische diversiteit in overeenstemming zouden zijn met Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en met het door de Commissie op 6 oktober 2000 goedgekeurde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, periode 2000-2006, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2, § 3 en § 4, van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling worden vervangen als volgt : « § 3. De indeling van de gewassen in teeltgroepen wordt gegeven in bijlage 1 bij dit besluit.

Voor de eenjarige groenteteelten komen de eerste 2,50 ha in aanmerking voor de subsidie « groenteteelten tot en met 2,50 ha ». Het overige eenjarige groenteteeltenareaal komt in aanmerking voor de subsidie « eenjarige groenteteelten boven 2,50 ha ». § 4. Overzicht van de subsidies : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° § 3 wordt ingetrokken;2° in § 5 worden de woorden « Voor extensief begraasde percelen » vervangen door de woorden « Voor begraasde percelen met natuurlijke begroeiing ».

Art. 3.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt het woord « mestbankgegevens » vervangen door het woord « Sanitelgegevens ».

Art. 4.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : de woorden « Na administratieve controle zijn de uitbetalingsvoorwaarden, te beschouwen per teeltgroep zoals bepaald in artikel 2, de volgende : « worden vervangen door de woorden « Na controle en behoudens overmacht zijn de uitbetalingsvoorwaarden de volgende : ».

Art. 5.In artikel 13 van hetzelfde besluit vervallen de woorden « ter plaatse ».

Art. 6.Bijlage I van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage I bij dit besluit.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Brussel, 1 juni 2004.

J. TAVERNIER

Bijlage I bij het ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling : Indeling van de gewassen in teeltgroepen (artikel 2, § 3, van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Tabak, champignons, kruiden en bloemen in pot en plantgoed in substraatperspot of bakje, non-food braak winterkoolzaad, non-food braak zomerkoolzaad, non-food braak ander vlas dan vezelvlas, non-food braak andere hennep dan vezelhennep, non-food braak andere (waaronder angelica in het 1ste jaar), non-food braak andere (angelica in het tweede jaar, Mariadistel, Hypericum perforatum, andere) worden in deze tabel niet als teelt beschouwd.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 juni 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

Brussel, 1 juni 2004.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, J. TAVERNIER

^