Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 juli 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/07/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004003292 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 29/07/2004 numac 2004054189 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, weduwe van **** **** **** ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2004 numac 2004000215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Opruststelling. - Personeel Bij koninklijk besluit van 26 maart 2004, wordt, met ingang van 1 augustus 2004, de heer Tireur, Gilbert, informaticus bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pens type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2004 numac 2004000352 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 juni 2004 zijn de hierna vermelde Leden van het Europees Parlement bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier Mevr. SMET Maria , gewezen Staatssecretaris en Minister, Lid van he(...) Ridder Mevr. VAN LANCKER Anne, Lid van het Europees Parlement Zij zullen het burgerlijk erete(...) type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2004 numac 2004011333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 16 juli 2004 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeente Visé van openbaar nut verklaard ten(...) type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de Raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004022533 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het verbod op het gebruik en het verhandelen van dierlijke bijproducten en oliën en vetten voor de dierenvoeding type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004202145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004009519 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 2004 tot vaststelling van de modellen van de begroting en de rekeningen van de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening type ministerieel besluit prom. 30/03/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004022499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in art. 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 01/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004036212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004200296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling van het beheerscomité "heraanwending" bedoeld in artikel 59 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden

arrest

type arrest prom. 15/07/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004003305 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren

decreet

type decreet prom. 27/05/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004202464 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de modaliteiten voor de toekenning van middelen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de werkgevers van de onderwijssector overeenkomstig artikel 4 van het Waalse decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden en door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector type decreet prom. 27/05/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004202465 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de ontwikkeling van overlegde beleidslijnen inzake de alfabetisering van volwassenen en de financiering 2003 en 2004 van de samenwerking in het kader van de gekruiste beleidsvoeringen, gedaan te Namen op 19 december 2003

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004202456 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een overgangsregeling voor de naar het « Centre wallon de Recherches agronomiques » overgeplaatste personeelsleden type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004202455 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het « Centre wallon de Recherches agronomiques » ertoe gemachtigd wordt bij te dragen in de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004202457 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van Interlux type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 29/07/2004 numac 2004202472 bron ministerie van het waalse gewest Landbouw Bij besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 wordt het volgende goedgekeurd : - de nationale interprofessionele akkoorden : * algemene aankoop- en leveringsvoorwaarden voor suikerbieten, van 6 maart 2002; * individuele * overeenkomst inzake de mobiliteit van de leveringsrechten, van 6 maart 2002; - de gewestelijke(...) type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004202509 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het aantal regionale directies en territoriale afdelingen en van het ambtsgebied ervan

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/07/2004 numac 2004202500 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 juli 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 juli 2004, heef Die zaak, ingeschreven onder nummer 3053 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaak met (...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 29/07/2004 numac 2004202458 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 neemt de Waalse Regering het ontwerp van wijziging van het gewestplan Moeskroen-Komen aan met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Kom - van een industriële bedrijfsruimte als uitbreiding van de industriële bedrijfsruimte « Neerwaaste(...)

erratum

type erratum prom. 17/05/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004003276 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 29/07/2004 numac 2004011337 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC C/C - 04/0048 : Wendel Investissement/Editis Op 19 juli 2004 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentrati Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van het uitgeverijwezen. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2004 numac 2004022504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor de beroepsziekten Benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 5 juni 2004 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt Mevr. Damien, Sylvie, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Social type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2004 numac 2004022444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor de beroepsziekten Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 25 april 2004, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van lid van het Beheersco - wordt Mevr. Duroi, Hilde, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voormeld fonds, in hoedanighe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2004 numac 2004022568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004, dat uitwerking heeft met ingang v Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd, Mevr. Ceulemans, E., in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2004 numac 2004022569 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004, dat uitwerking heeft met inga Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Duyck, M., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij voorno(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2004 numac 2004022570 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 4 Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Peeters, I., benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoemde raad,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2004 numac 2004022572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004, dat in werking tr Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij genoemde commissie, als houder van een academisch mandaat a(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2004 numac 2004022571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Reynders, H., benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoemde raad(...)
^