Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017
gepubliceerd op 28 juli 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017030909
pub.
28/07/2017
prom.
19/07/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JULI 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015031118 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 313/3 en artikel 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, aangenomen bij besluit van 9 april 2004 en bekrachtigd door de ordonnantie van 13 mei 2004, inzonderheid de artikelen 5, 313/3 en 313/9, gewijzigd of ingevoegd door de ordonnantie van 3 april 2014 tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015031118 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 313/3 en artikel 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015031118 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 313/3 en artikel 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot aanwijzing van de in artikel 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren, gewijzigd door de Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juni 2017;

Op voorstel van de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015031118 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 313/3 en artikel 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot aanwijzing van de in artikel 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren wordt vervangen door volgende tekst: "De Regering duidt de heer Bernard DUBOIS, eerste attaché bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed, aan als sanctionerende ambtenaar, en de heer Kris COUVREUR, attaché bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed, aan als adjunct sanctionerende ambtenaar, overeenkomstig de artikelen 5 en 313/3 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening.

In geval van afwezigheid of verhindering van de sanctionerende ambtenaren, wordt de heer Benoit PERILLEUX, directeur-diensthoofd bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed, aangeduid als plaatsvervangende sanctionerende ambtenaar."

Art. 2.Artikel 2 van datzelfde besluit wordt vervangen door volgende tekst: "De sanctionerende ambtenaar superviseert de opdracht van de adjunct en plaatsvervangende sanctionerende ambtenaren. Hij bepaalt de gedragslijnen en bewaakt de samenhang tussen de procedures."

Art. 3.In artikel 3 van datzelfde besluit worden de woorden "en de heer Norbert DE COOMAN, adjunct-secretaris-generaal" ingevoegd tussen de woorden "De Regering duidt mevrouw Arlette VERKRUYSSEN, Directeur-generaal," en de woorden "aan als ambtenaar die ermee belast wordt de ingediende beroepen tot vernietiging te behandelen overeenkomstig artikel 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening".

Art. 4.In artikel 3bis van datzelfde besluit wordt het woord "gemachtigd" vervangen door het woord "aangewezen".

Art. 5.In datzelfde besluit wordt een artikel 4 ingevoegd, als volgt geformuleerd: "De directeur-generaal van Brussel Stedenbouw en Erfgoed superviseert de opdracht van de aangewezen ambtenaren. Hij bepaalt de gedragslijnen en bewaakt de samenhang tussen de beroepen tot vernietiging."

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 juli 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ruimtelijke Ordening, R. VERVOORT

^