Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017030477 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 juni 2017 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal **** **** koninklijk besluit van 20 juni 2017 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. 21/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030733 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België type wet prom. 14/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030793 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030736 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot onteigening van percelen te Aalter en Beernem met het oog op de aanleg van een derde en vierde spoor naast de spoorlijn nr. 50A tussen Gent en Brugge, de heraanleg van het station Beernem en de stopplaats Maria-Aalter inbegrepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017030792 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt aan de heer Lucas MARIEN, attaché bij de Algemene Directie Analyses en Internationale Economie, met ingang van 1 augustus 2017, eervol ontslag uit zijn functi De heer MARIEN wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030743 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Aalter, Beernem en Knesselare, teneinde de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge te realiseren, de heraanleg van het station Beernem en de stopplaats Maria-Aalter inbegrepen type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030798 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017030835 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt de heer Philippe DENEFFE aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone SUD-LUXEMBOURG voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017030862 bron federale overheidsdienst justitie Onderneming MASTERCARD. - Machtiging om grensoverschrijdende doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017, wordt de Belgische entiteit van de onderneming type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030879 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van de passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017030898 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juli 2017, dat uitwerking heeft op 30 juni 2017 's avonds, is aan de heer Georges S., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Marche-en- Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030896 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 tot vaststelling van data vanaf wanneer een blokkering bedoeld in artikel 62/1 of 62/2 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen ophoudt te bestaan type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017040412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Autohandel, garages, carrosserie, auto-onderdelen, landbouw- en tuinbouwmateriaal en burgerlijke bouwkunde / Fietsen, bromfietsen en motorrijwielen type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017040409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Politie- en civiele veiligheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017040411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017040410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Politie- en civiele veiligheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017040414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017040413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Autohandel, garages, carrosserie, auto-onderdelen, landbouw- en tuinbouwmateriaal en burgerlijke bouwkunde/ Fietsen, bromfietsen en motorrijwielen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017020507 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017020511 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de voor het kalenderjaar 2017 beschikbare middelen voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 type ministerieel besluit prom. 14/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2017. - Geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030581 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type ministerieel besluit prom. 11/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030814 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanwijzing van de beambten of personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan houdende de gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan type ministerieel besluit prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030876 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende het toelaten van regulatievoertuigen op rijstroken in de zin van artikel 72.5 en 72.6 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type ministerieel besluit prom. 20/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017040337 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de erkenning van Vereniging Bureau Veritas VZW als instelling in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type ministerieel besluit prom. 03/02/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017203994 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017203996 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/03/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017203997 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017203995 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 22/03/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017203998 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de islamitische gemeenschap met de naam AL-INABA type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030823 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de islamitische gemeenschap met de naam Centre Culturel Arrayane type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030824 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de islamitische gemeenschap met de naam El Mohsinine type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030834 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een regeling voor de erkenning van autodeelsystemen voor particulieren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030833 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030843 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, teneinde de Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt om te zetten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030906 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van een bemiddelaar ombudsman bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030909 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017030695 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 20 april 2017, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer CHARLIER Justine, gedomicilieerd rue de Launoy 43, te 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON, erkend als EPB-adviseur, natuu De erkenning draagt het nummer PEBPP-001550021. Bij beslissing van 4 april 2017, van de leid(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017204041 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalig "Data Quality Operations" medewerker bij de beheersdienst K.B.O. (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG17191 Na de selectie wordt een lijst (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van(...) type lijst prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017204042 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalig KBO Helpdesk medewerker (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG17192 Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar gel(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017030863 bron federale overheidsdienst justitie Onderneming MASTERCARD handelend als verwerker. - Machtiging verleend aan de verantwoordelijken voor de verwerking die door een dienstverleningsovereenkomst gebonden zijn aan de onderneming Mastercard handelend als verwerker, om grensoverschrijdend Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017, wordt aan de in België gevestigde verantwoordelijken voor (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017030769 bron federale overheidsdienst justitie Huishoudelijk Reglement van het Directiecomité van de FOD Justitie. - Wijziging van het HOOFDSTUK IV. - Bijzondere bepalingen betreffende benoemingen en bevorderingen Enig artikel. In artikel 23bis van het huishoudelijk reglement van het Directi De Voorzitter van het Directiecomité, J.-P. JANSSENS

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017093006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indices juin 2017 Moyenne type indexcijfers prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017093007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indices juillet 2017 Moyen(...)

document

type document prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017204036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Communicatie (niveau A1) voor FOD Financiën. Selectienummer : ANG17073 Deze selectie werd afgesloten op 11/07/2017. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldi(...) type document prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017204040 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Assistenten bij de evaluatie van handicaps (niveau B) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : AFG17105 Deze selectie werd afgesloten op 19/07/2017. Er zijn 13 laureaten. type document prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017204039 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Veiligheidsauditeurs (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG17066 Deze selectie werd afgesloten op 12/06/2017 (datum PV). Er zijn 1 laureat. De lijst(...) type document prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017204043 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés in communicatie (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Selectienummer : AFB17040 Solliciteren kan tot 14/08/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017204044 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB17035 Solliciteren kan tot 14/08/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017020524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 18 juli 2017, dat in werking treed Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. van SLOTEN Fabienne, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid (...)

document

type document prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017030774 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 2014-2020 - AMIF-nr28: Open projectoproep Vrijwillige terugkeer en re-integratie 1. INTRODUCTIE Het AMIF is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld om b(...) Het AMIF loopt van 2014 tot 2020. Eén van de doelstellingen van het fonds is de lidstaten van de(...) type document prom. -- pub. 28/07/2017 numac 2017203990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, Titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de Codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij
^