Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 juli 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017020511 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de voor het kalenderjaar 2017 beschikbare middelen voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 type ministerieel besluit prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030876 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende het toelaten van regulatievoertuigen op rijstroken in de zin van artikel 72.5 en 72.6 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type ministerieel besluit prom. 19/07/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017040479 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Ganshoren type ministerieel besluit prom. 19/07/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017206168 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/07/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017206169 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/07/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017206167 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/07/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017206171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 04 van de organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

decreet

type decreet prom. 19/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017012993 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het aanbod van plaatsen in zones met demografische spanning, de subsidies in verband met schoolgebouwen, het prioritaire programma voor werken, en de subsidiëring van de inrichtingen voor leerplichtonderwijs type decreet prom. 19/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017013013 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen type decreet prom. 19/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017031005 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 april 2017 tot bepaling van de eindtermen inzake opvoeding tot filosofie en burgerzin en houdende bepaling van een procedure tot afwijking van het referentiesysteem type decreet prom. 19/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017031006 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2017 tot bepaling van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin en houdende bepaling van een procedure tot afwijking van het referentiesysteem type decreet prom. 19/07/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017031014 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot uitvoering van het protocol van sectoraal akkoord 2015-2016 tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vakverenigingen en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten type decreet prom. 19/07/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017031027 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verwezenlijking van het sturingsplan van schoolinrichtingen, de specifieke hulpverlening aan de directies in het gewoon en gespecialiseerd kleuter-, lager en basisonderwijs, en een aanvullende omkadering voor het opvoedend en administratief personeel in het gespecialiseerde secundair onderwijs type decreet prom. 19/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017030996 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type decreet prom. 19/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031098 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezamenlijk decreet van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid type decreet prom. 19/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017040591 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot verlenging van het experimenteel stelsel bedoeld in artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs type decreet prom. 19/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017040590 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering in het kleuteronderwijs type decreet prom. 19/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017040595 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de machtigingen bedoeld in het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies en tot wijziging van het decreet van 12 december 2000 tot vastlegging van de initiële opleiding van onderwijzers en regenten type decreet prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017040717 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de invoering van een cursus filosofie en burgerzin in het secundair onderwijs en houdende verschillende aanpassingen in het basisonderwijs type decreet prom. 19/07/2017 pub. 22/03/2018 numac 2018011289 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 19/07/2017 pub. 01/03/2019 numac 2019030181 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017012989 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013 tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden, de delokalisaties, de normen inzake inrichtingsbehoud, alsook de normen inzake behoud per jaar, graad en optie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017012990 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een inrichting voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 gelegen te Ottignies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017012991 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 op de site van de VZW L'Antenne 110 die verbonden is aan de « Ecole Escale fondamentale 2 » te Ottignies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017012992 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van type 5 en van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 op de site van "Notre Dame du Grand Hôpital" te Charleroi die verbonden is aan de "Ecole Bois Marcelle" te Marcinelle type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017013014 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de inrichting van een onderwijs van type 2 binnen de inrichting voor gespecialiseerd vrij basisonderwijs Institut Saint-Dominique te Florennes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs van type 5 van vorm 4 op de site van het neuro-psychiatrisch ziekenhuis "Saint-Martin" te Dave die verbonden is aan de "Ecole Escale secondaire 1" te Ottignies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017013023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de inrichting van een Vorm 1 van het gespecialiseerd secundair onderwijs in het Centre Arthur Regniers te Bienne-lez-Happart type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de zetel van het « Institut de promotion des formations sur l'Islam" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017013354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de islamitische gemeenschap met de naam AL-INABA type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030823 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de islamitische gemeenschap met de naam Centre Culturel Arrayane type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030824 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de islamitische gemeenschap met de naam El Mohsinine type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017030858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030906 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van een bemiddelaar ombudsman bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030909 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017030934 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 60quater, § 3, van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, betreffende de eindtermen voor de laatste vier leerjaren van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017030933 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2009 tot goedkeuring van de organieke statuten en het algemeen reglement van de " Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique " type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de keuze van de variabelen en van de formule voor de berekening van het socio-economische indexcijfer van elke statistische sector met toepassing van artikel 3 van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017030954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijsten van de vestigingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs die in aanmerking komen voor de gedifferentieerde omkadering alsook de klasse waartoe ze behoren met toepassing van artikel 4 van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031095 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van achttien erkenningen van centra voor de validatie van competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031101 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van zes erkenningen van centra voor de validatie van competenties

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 22/11/2017 numac 2017031473 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017031727 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie 2018-2022 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017040456 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017040647 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning voor het schooljaar 2017-2018 van een afwijking van de normen inzake rationalisatie aan vier inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017040648 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de coördinatiecomités op voorstel van de representatieve organen van de betrokken netten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017040651 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 op de site van het psychiatrisch ziekenhuis van "Beau Vallon" te Saint-Servais verbonden aan de "Ecole Escale fondamentale 2" te Ottignies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 05/04/2018 numac 2018011583 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2016 tot uitvoering van artikel 24ter, tweede lid, van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

programmadecreet

type programmadecreet prom. 19/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030995 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs en onderzoek, cultuur, begrotingsfondsen, schoolgebouwen, jeugd

erratum

type erratum prom. 19/07/2017 pub. 29/05/2018 numac 2018012214 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezamenlijk decreet van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid . - Erratum
^