Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014
gepubliceerd op 26 februari 2015

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 313/3 en artikel 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031118
pub.
26/02/2015
prom.
20/07/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JULI 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 313/3 en artikel 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, namelijk artikels 313/3 en 313/9;

Op voorstel van de Minister-President bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Besluit :

Artikel 1.De Regering duidt de heer Bernard DUBOIS, eerste Attaché bij Brussel Stedelijke Ontwikkeling, aan als sanctionerende ambtenaar overeenkomstig artikel 313/3 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening.

Art. 2.In geval van afwezigheid of verhindering van de sanctionerende ambtenaar, wordt de heer Benoit PERILLEUX, Directeur-Diensthoofd bij Brussel Stedelijk Ontwikkeling, aangeduid om hem te vervangen.

Art. 3.De Regering duidt mevrouw Arlette VERKRUYSSEN, Directeur-generaal, aan als ambtenaar die ermee belast wordt de ingediende beroepen tot vernietiging te behandelen overeenkomstig artikel 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2014.

Brussel, 20 juli 2014.

Voor Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT

^