Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 06 juli 2017
gepubliceerd op 14 juli 2017

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017030633
pub.
14/07/2017
prom.
06/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/06/2017030633/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 JULI 2017. - Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de openbare overheden en de vakbonden van haar personeel, het artikel 10 § 1;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, het artikel 87, §§ 1 tot 3;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 december 1990 houdende oprichting van basisoverlegcomités in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015031417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de verwezenlijkte gendertest in toepassing van artikel 13, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 24/02/2015 numac 2015031089 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende integratie van het genderaspect in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 31 januari 2017, Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting du 2 februari 2017;

Gelet op het protocol van het Sectorcomité XV nr. 2017/09 (09n) van 20 maart 2017;

Gelet op het advies nr. 61.544 van de Raad van State, gegeven op 14 juni 2017 in toepassing van het artikel 84, § 1, lid 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de 6e Staatshervorming en de recente creaties en oprichtingen van diverse externe structuren, die grotendeels voortvloeien uit de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de noodzaak hebben benadrukt om een waar centrum op te richten inzake personeel en organisatie van het Brussels openbaar Ambt;

Overwegende dat de noodzaak van een transversale actie zich laat voelen in de aangelegenheden van het openbaar ambt en de dienstverlening aan de burger, of het nu gaat om coördinatie, harmonisering of operationele rationalisering;

Overwegende dat het noodzakelijk is om, in functie van de behoeften, de context en de voorziene gegevens, de strategieën te bepalen die op korte, middellange en lange termijn moeten worden gevoerd en om de actie van deze entiteiten inzake Openbaar ambt te coördineren, vanaf de visie tot aan de concrete uitvoering;

Dat het hiertoe nodig is om de diensten en cellen die instaan voor het beleid van het gewestelijk openbaar ambt te hergroeperen binnen een nieuwe openbare structuur, waarbij een gelijke behandeling wordt verzekerd van de leden van Brussel openbaar ambt ten opzichte van de behandeling van de personeelsleden die reeds werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen gerechtvaardigd door specifieke behoeften;

Overwegende dat de Regering een hervorming wil doorvoeren van de openbare besturen en instellingen verbonden aan het openbaar ambt, teneinde de middelen te bundelen, efficiënter samen te werken en de bestaande middelen te coördineren en zo efficiënt mogelijk te maken;

Op voordracht van de Minister bevoegd voor het openbaar ambt;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder : 1° het Gewest : het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;2° de Regering : de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;3° de Minister : de Minister bevoegd voor het openbaar ambt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;4° de diensten : de openbare diensten en de instellingen van openbaar nut die onderworpen zijn aan de bepalingen van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van het Ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of aan alle andere reglementeringen die deze zouden vervangen;5° De andere diensten : de Brusselse gewestelijke diensten, instellingen en verenigingen, andere dan die hernomen in punt 4°, die worden bedoeld : in artikel 4, 13° van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van de diversiteit en ter bestrijding van de discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt; in artikel 1 van het besluit van 29 september 2005 tot regeling van de werking van een klachtendienst in het ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; in artikel 1 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 december 1997 tot oprichting van een gegevensbank betreffende het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de instellingen van openbaar nut die onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ressorteren 6° SELOR : Het Selectiebureau van de federale Overheid; HOOFDSTUK II. - Oprichting en opdrachten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt

Art. 2.§ 1. - Er wordt een gewestelijke overheidsdienst opgericht onder de naam "Brussel Openbaar Ambt", gescheiden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. § 2. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt is gevestigd in het Gewest.

Art. 3.§ 1. De gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt heeft de opdracht, voor de diensten, met inachtneming van het subsidiariteitsprincipe, om ondersteuning te bieden of om een coördinatie te verzekeren, teneinde gezamenlijke antwoorden of gebundelde oplossingen te kunnen aanbrengen op transversale problemen of behoeften betreffende het openbaar ambt, en om diensten, opleidingen en valideringen van bekwaamheden af te leveren in het kader van de strategie voor het openbaar ambt van de Regering, voor de volgende opdrachten : op het niveau van de ondersteuning bij de ontwikkeling van de globale strategie voor het openbaar ambt : 1° om ondersteuning te bieden bij de bevordering van de globale strategie inzake personeel en organisatie;2° om te waken over de homogeniteit en de samenhang van het beleid ter ondersteuning van deze globale strategie;3° om hulp te bieden om de beheerstrategie van de betrekkingen, de vaardigheden en de ontwikkeling van het personeel te coördineren;4° om hulp te bieden bij de uitwerking van een strategisch plan voor het gewestelijk openbaar ambt;5° om de verwezenlijking van de transversale beleidslijnen in lijn met de transversale doelstellingen die vastgelegd moeten worden voor de mandatarissen te ondersteunen, ten opzichte van het strategisch plan;6° om de strategie van de gelijkheid van kansen en diversiteit binnen het gewestelijk openbaar ambt te coördineren, ook met de andere diensten;7° om hulp te bieden bij het gewestelijk beleid inzake de kwaliteit van de diensten en het klachtenbeheer, ook voor de andere diensten; op operationeel niveau : 8° om de oprichting van gezamenlijke diensten en projecten te ondersteunen en te begeleiden, met inbegrip van andere entiteiten, op het grondgebied van het Gewest;9° om ondersteuning te bieden aan de ambtenaren-generaal van de diensten en de publiekrechtelijke rechtspersonen behorende tot het Gewest binnen de domeinen die worden beheerd door Brussel Openbaar Ambt;10° om de proeven te centraliseren, te coördineren en te organiseren met het oog op het opstellen van statutaire wervingsreserves voor de diensten die onderworpen zijn aan de bepalingen van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van het Ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of aan alle andere reglementeringen die deze zouden vervangen en om, op aanvraag, hulp te bieden bij de andere proeven en selecties en bij de oriëntering, de mobiliteit en de certificeringen van het personeel van het gewestelijk openbaar ambt;11° om juridische steun te verlenen om de statuten van de personeelsleden van de diensten van het gewestelijk openbaar ambt uit te werken en te verklaren;12° om het Observatorium van de Werkgelegenheid op gewestelijk niveau te coördineren, ook met de andere diensten;13° om ondersteuning te bieden inzake de overheidsopdrachten via een bevordering van kaderovereenkomsten, groepscontracten en aankoopcentrales;14° om een opdracht van juridische raadgeving, juridische begeleiding en opvolging van juridische geschillen binnen de bevoegdheidsdomeinen aan te bieden;15° om het secretariaat van de verschillende commissies van het Gewest verbonden aan aangelegenheden van het openbaar ambt te verzekeren, met name de gewestelijke Kamer van beroep, de selectiecommissies, de evaluatiecommissies, het gewestelijk Diversiteitscomité en het secretariaat van het Onderhandelingscomité. De Regering of de Minister kan aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt vragen om één of meerdere opdrachten te vervullen die hierboven werden hernomen, en dit voor elke andere dienst of administratieve overheid.

Er zullen samenwerkingsakkoorden worden gesloten met de Minister en de diensten om de samenwerkingsregels te bepalen. § 2. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt verzekert de ondersteuning of coördineert de opdrachten voorzien in § 1, 6°, 7° en 12° in de voormelde omstandigheden. § 3. Op gezamenlijke voordracht van de Minister van Openbaar Ambt en de toezichthoudende Minister van een betrokken dienst of instelling, kan de Regering aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt taken toevertrouwen met betrekking tot de opdrachten beschreven in dit artikel. HOOFDSTUK III. - Beheer en controle

Art. 4.De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt beschikt over operationele autonomie, die in ieder geval betrekking heeft op : 1° de bepaling en de wijziging van organisatiestructuur van Brussel Openbaar Ambt;2° de organisatie van operationele processen met het oog op de verwezenlijking van afgesproken doelstellingen;3° de uitvoering van het personeelsbeheer, met inbegrip van de aspecten met betrekking tot de menselijke middelen, de aanwerving, de opleiding, het welzijn op het werk, de bezoldigingen en de pensioenen;4° het gebruik van de beschikbare middelen voor : de werking van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt; de verwezenlijking van de doelstellingen en van de taken van Brussel Openbaar Ambt; het sluiten van contracten met het oog op de verwezenlijking van de opdrachten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt; 5° de interne controle bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt.

Art. 5.De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt is onderworpen aan het gezag van de Minister.

De Minister kan op elk moment, in het kader van de uitoefening van zijn controlebevoegdheid, informatie vragen, die zowel betrekking heeft op algemene kwesties als op individuele onderwerpen en dossiers, aan de Directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt.

Art. 6.§ 1. Het dagelijks beheer van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt wordt waargenomen door de leidinggevende ambtenaar en zijn adjunct, die respectievelijk de titels van directeur-generaal (A5) en adjunct-directeur-generaal (A4+) dragend.

De directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal behoren tot verschillende taalgroepen. § 2. De directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal oefenen hun bevoegdheden uit in het kader van een mandaat, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of overeenkomstig alle andere reglementeringen die deze zouden vervangen. . § 3. De Directieraad is samengesteld uit de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal en de directeurs.

De Directieraad wordt voorgezeten door de directeur-generaal of, in geval van afwezigheid of verhindering, door de adjunct-directeur-generaal.

Indien beiden afwezig of verhinderd zijn, wordt de Directieraad voorgezeten door de directeur aangewezen door de directeur-generaal of, in geval van afwezigheid of verhindering, door de directeur aangewezen door de adjunct-directeur-generaal. § 4. De Minister bepaalt de delegaties of bevoegdheden die hun worden toegekend inzake het dagelijks beheer en arresteert de gevallen waarin de gezamenlijke ondertekening van de leidinggevende ambtenaar en de adjunct leidinggevende ambtenaar niet vereist is. HOOFDSTUK IV. - Financiering, budget en middelen

Art. 7.Voor de uitvoering van zijn opdrachten, beschikt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt over een budget dat is ingeschreven op de begroting van het Gewest. HOOFDSTUK V. - Personeel

Art. 8.De Regering bepaalt het personeelsplan en het administratief en geldelijk statuut van het personeel.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van toepassing op de personeelsleden onder statuut van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt.

Voor deze toepassing dient, telkens het besluit van 27 maart 2014 refereert naar het "Ministerie", er staat "de Directieraad van de GOB Openbaar Ambt" gelezen te worden.

Voor deze toepassing dient, telkens het besluit van 27 maart 2014 refereert naar de "Directieraad", "Directie raad" van de GOB Openbaar Ambt" gelezen te worden.

De bevoegdheden die worden toegewezen aan de secretaris-generaal en aan de adjunct-secretaris-generaal via het besluit van 27 maart 2014, worden, voor hetgeen betrekking heeft op Brussel Openbaar Ambt, uitgeoefend door de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal.

Met inachtneming van de dwingende bepalingen van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, is de Regering bevoegd om de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden te regelen.

Art. 9.§ 1. De personeelsleden die expliciet tijdelijk werden geaffecteerd of aangenomen bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of bij één van de instellingen van openbaar nut, om een opdracht van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt te vervullen voor de oprichtingsdatum ervan, worden ambtshalve overgeplaatst naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. § 2. De Regering stelt een nominatieve lijst op van de personeelsleden bedoeld in § 1 en bepaalt de datum en de modaliteiten van hun overplaatsing.

Deze modaliteiten voorzien met name dat de personeelsleden die overgeplaatst werden naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt dit zullen zijn met behoud van hun graad of een gelijkwaardige graad en in hun hoedanigheid en dat ze minstens de bezoldiging, de anciënniteiten zullen behouden die ze hadden of zouden bekomen hebben indien zij in hun dienst van herkomst de functie hadden blijven uitoefenen die zij bij hun overplaatsing bekleedden.

Ze behouden eveneens toelagen, vergoedingen, premies en andere voordelen die zij genoten vóór hun overheveling, overeenkomstig de regelgeving die op hen van toepassing was, voor zover bij Brussel Openbaar Ambt nog steeds is voldaan aan de daaraan verbonden toekenningsvoorwaarden.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of enige andere reglementaire tekst die het zou vervangen, wordt van toepassing op de personeelsleden van Brussel Openbaar Ambt met een arbeidsovereenkomst, onverminderd de overgangsbepalingen vastgesteld in dit besluit.

Voor de toepassing hiervan moet telkens wanneer het besluit van 27 maart 2014 verwijst naar het "ministerie" in de plaats "Brussel Openbaar Ambt" gelezen worden.

De bevoegdheden die bij besluit van 27 maart 2014 zijn toegewezen aan de secretaris-generaal en aan de adjunct secretaris-generaal worden voor wat Brussel Openbaar Ambt betreft, uitgeoefend door de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal. HOOFDSTUK VI. - Wijzigings- en slotbepalingen

Art. 10.Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 december 1990 houdende oprichting van basisoverlegcomités in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt vervangen door volgende tekst : "Artikel I. In het rechtsgebied van het sectorcomité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden basisoverlegcomités opgericht waarvan de respectievelijke gebieden de volgende zijn : 1° De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 2° De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit 3° de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt 4° Het Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest;5° Het Brussels Instituut voor het beheer van het Leefmilieu;6° De Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;7° De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het arrondissement Brussel-Hoofdstad;8° De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;9° De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;10° Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor de Netheid;11° De Haven van Brussel;12° Het Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;13° Het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel;14° De Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;15° De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer;16° Het Brussels Hoofdstedelijke Parkeeragentschap- Agentschap voor het parkeren;17° De Reguleringscommissie voor energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Brugel;18° Brussel Preventie& Veiligheid".19° "Brussel Stedenbouw en Erfgoed" Art.11. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot regeling van het mobiliteitsstelsel binnen bepaalde instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de woorden ", van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt" ingevoegd na het woord "Ministerie".

In artikel 2, 1°, van het bovenvermelde besluit van 27 maart 2014, worden de woorden ", de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt" ingevoegd na het woord "Ministerie".

In artikel 3 van het bovenvermelde besluit van 27 maart 2014, wordt een punt 1° quater ingevoegd luidend als volgt : "1° quater "van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt".

Art. 12.Bij artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015031417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vervangen door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2017 houdende oprichting van Brussel Stedenbouw & Erfgoed, wordt een punt 4 toegevoegd, opgesteld als volgt : "4. Van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt voor hetgeen betrekking heeft op de diensten van het openbaar Ambt"

Art. 13.De Regering kan de data bepalen van de effectieve doorvoering van de verschillende opdrachten hernomen in artikel 4.

Art. 14.Dit besluit treedt in werking de 1ste januari 2018.

Art. 15.De Minister bevoegd voor het openbaar ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juli 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek, de Openbare Netheid en de Haven van Brussel, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, de Begroting, Externe betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT

^