Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 september 2019
gepubliceerd op 17 september 2019

Ministerieel besluit tot aanwijzing van gesubdelegeerde ordonnateurs voor financiële aangelegenheden bij Brussel Openbaar Ambt

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019014591
pub.
17/09/2019
prom.
04/09/2019
ELI
eli/besluit/2019/09/04/2019014591/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van gesubdelegeerde ordonnateurs voor financiële aangelegenheden bij Brussel Openbaar Ambt


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbaar Ambt, Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, gewijzigd door de ordonnanties van 1 juni 2006, 31 januari 2008, 16 december 2011 en 4 april 2019, artikelen 24, 25, 52 tot 57 en 69;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor finaciële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door het besluit van de regering van 25 april 2002, artikelen 6 en 11 en de tabel in bijlage;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiële actoren sluiten betreffende de financiële actoren, gewijzigd door de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 13 september 2007 en 21 februari 2019, artikelen 4, 5, 7, 8 en 10 tot 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015031417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015031264 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2013 tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015031190 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatie-voorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 6 juli 2017;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt sluiten houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt, artikelen 2, 4 en 7;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, artikel 5;

Gelet op het ontbreken van directeurs-generaal die binnen Brussel Openbaar Ambt de functie van gedelegeerd ordonnateur uitoefenen;

Overwegende dat het absoluut nodig is voor de goede werking van Brussel Openbaar Ambt om gesubdelegeerde ordonnateurs aan te wijzen, met name om het validatietraject te verkorten, Besluit :

Artikel 1.De medewerkers van rang A2 en A3 bij Brussel Openbaar Ambt worden aangewezen als gesubdelegeerde ordonnateurs.

Art. 2.De gesubdelegeerde ordonnateurs aangewezen in artikel 1 worden gemachtigd om: 1° Op algemene wijze en binnen het maximumbedrag van 12.500 euro; a) kredieten vast te leggen in opdracht van de minister;b) namens de minister de uitgaven goed te keuren betreffende de kredieten vastgelegd krachtens het punt 1° a);c) de briefwisseling betreffende de verrichtingen in het kader van de punten 1° a) en b) te ondertekenen;2° Wat de overheidsopdrachten betreft, binnen het maximumbedrag van 12 500 euro en onverminderd de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten: a) te beslissen over de procedure, inclusief de bepaling van de procedure;b) de offertes die er betrekking op hebben goed te keuren;c) de bestelbonnen die er betrekking op hebben te ondertekenen;d) namens de minister kredieten vast te leggen;e) uitgaven goed te keuren;f) de briefwisseling die er betrekking op heeft te ondertekenen.3° Het volgende eensluidend te verklaren, zonder beperking van bedrag: de kopieën van de officiële documenten die zijn opgesteld in het kader van de verrichtingen vermeld in punt 1° en 2° van dit artikel. In het geval er een door de functioneel bevoegde minister van Openbaar Ambt voor het lopende jaar goedgekeurd fysisch programma bestaat dat ook de raming van elk werk, elke levering of dienst afzonderlijk aangeeft, dan worden voormelde delegaties uitgeoefend in het kader van dit fysisch programma. 4° Binnen het maximumbedrag van 5.000 euro de inning vast te leggen van alle ontvangsten opgenomen in de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de bevoegdheid van de minister van Openbaar Ambt en van Brussel Openbaar Ambt. 5° Te verwijzen naar de vastgestelde rechten waarvan het bedrag niet meer dan 12.500 euro bedraagt.

Art. 3.Een in artikel 1 vermelde gesubdelegeerde ordonnateur stelt maandelijks een overzicht op van de goedgekeurde vastleggingen, bestelbonnen en facturen en bezorgt dit in de daaropvolgende maand aan de minister van Openbaar Ambt.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad. Het blijft van kracht tot de daadwerkelijke benoeming van een directeur-generaal bij Brussel Openbaar Ambt.

Brussel, 4 september 2019.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbaar Ambt, S. GATZ

^