Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 juli 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/05/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015000342 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015000340 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 7, 8 en 9 juni 2014 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015000339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 7, 8 en 9 juni 2014 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015000353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2015 numac 2015009305 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Elouges-Monceau. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 19 juni 2015, wordt de plaats va Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 februari 2015. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2015 numac 2015009306 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Beloeil. - Afschaffing van een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 19 juni 2015 wordt de plaats van kapelaan ten laste bij de Schatkist bij d Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 mei 2015. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2015 numac 2015009308 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 mei 2015, wordt in artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 april 2014, waarbij Mevr. Walraevens L., griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel, van ambtswege werd benoemd bij de Nederl Bij koninklijk besluit van 7 juni 2015, in werking tredend op 4 maart 2016 's avonds, is de hee(...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015011260 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 16/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 16/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015202247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende toekenning van eretekens in de Nationale Orden aan raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 17/04/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015202539 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/07/2015 numac 2014018447 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klasse A2 : Bij ministeriëel besluit van 15 mei 2014 : Met ingang van 1 mei 2014 : type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/07/2015 numac 2014018451 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klasse A2 : Bij ministeriëel besluit van 10 september 2014 : Met ingang van 1 juli 20 - De heer DE SMEDT Ief op het Nederlands taalkader- Hoofdbestuur-. Overeenkomstig de gecoördinee(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/07/2015 numac 2014018453 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klasse A1 : Bij ministeriëel besluit van 10 september 2014 : Met ingang van 1 augustu - Mevr. ZWAENEPOEL Iris op het Nederlands taalkader- Hoofdbestuur-. Overeenkomstig de gecoördine(...) type ministerieel besluit prom. 11/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met lichtere, aangepaste betrekkingen bedoeld in artikel 126, derde lid, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 22/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 15/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015024156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de Voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015024162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de secretaris van de Planningscommissie-medisch aanbod type ministerieel besluit prom. 03/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2014 houdende vaststelling van de lijst van de opleidingen die in aanmerking komen voor de professionelen in de audiovisuele sector type ministerieel besluit prom. 05/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015035818 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de werkzaamheden, beheersmaatregelen en diensten die op forfaitaire basis in aanmerking komen voor een erfgoedpremie type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/07/2015 numac 2015203116 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij ministeriele besluiten van 26 juni 2015: - is het kantoor van de heer Verbrakel G., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, gevestigd te Gent overgebracht naar Dein - is het kantoor van mevr. Vandekerckhove A., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissemen(...)

decreet

type decreet prom. 13/03/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015035778 bron vlaamse overheid Decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015031417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/07/2015 numac 2015018207 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Ordre des barreaux francophones et germanophone en de h Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 april 2015. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 02/07/2015 numac 2015018217 bron belgische senaat Bericht. - Vertegenwoordiging van de Senaat buiten rechte Artikel 10-1 van het reglement van de Senaat, aangenomen op 17 december 2013, bepaalt hetgeen volgt : « Het Bureau is belast met alle maatregelen betreffende het ceremonieel, het mater Inzake de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden vertegenwoordigt het Bureau de Senaat buiten r(...) type bericht prom. -- pub. 02/07/2015 numac 2015018216 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Touche Pas à mes Certificats Verts c.s. heeft de ni Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2015 Deze zaak is ingeschre(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 02/07/2015 numac 2015009318 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van het Parket van de Procureur des Konings van Luxemburg, afdeling Neufchâteau is sinds 22 juni 2015 gevestigd op het volgend adres : Parket van de Procureur des Konings van Luxemburg Afdeling Neufchâteau pla 6840 NEUFCHATEAU type adreswijziging prom. -- pub. 02/07/2015 numac 2015009319 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van de Arbeidsrechtbank van Luik, afdeling Neufchâteau is vanaf 13 juli 2015 gevestigd op het volgend adres : Arbeidsrechtbank van Luik Afdeling Neufchâteau place Charles Bergh 7, 6840 NEUFCHATEAU

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2015 numac 2015203088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden. - Beheerscomité Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 19 juni 2015 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2015: - wordt de heer Fons BORGINON, benoemd tot voorzitter van het Behe
^