Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2022
gepubliceerd op 16 januari 2023

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2023030339
pub.
16/01/2023
prom.
15/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 16 juli 1993 en 6 januari 2014, artikel 87, § 1;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 40, § 1;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gewijzigd bij de wet van 27 maart 2006, artikel 50, § 2;

Gelet op de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, gewijzigd bij de wetten van 5 augustus 1992, 3 en 4 april 1995, 10 maart 1998, 13 juli 2001, 22 mei 2003, 12 mei 2004, 28 december 2006, 23 mei 2007, 22 december 2008, 23 december 2009, 29 december 2010, 28 december 2011 en 18 maart 2018;

Gelet op de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikelen 11 tot 14;

Gelet op de wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, gewijzigd bij de wetten van 4 december 2013 en 16 februari 2017, en bij de koninklijke besluiten van 15 april 2018 en 20 december 2019;

Gelet op de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten type wet prom. 17/06/2016 pub. 11/07/2017 numac 2017030430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten inzake overheidsopdrachten, gewijzigd bij de wet van 7 april 2019;

Gelet op de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten type wet prom. 17/06/2016 pub. 11/07/2017 numac 2017030430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten betreffende de concessieovereenkomsten, gewijzigd bij de wetten van 31 juli 2017 en 7 april 2019;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, gewijzigd door de ordonnanties van 1 juni 2006, 31 januari 2008, 16 december 2011 en 4 april 2019, artikelen 24, 25, 46 tot 51, 52 tot 57 en 69;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 februari en 22 mei 2014, 22 juni 2017 en 15 april 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 07/05/2018 numac 2018011794 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren sluiten plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018 en bij de ministeriële besluiten van 21 december 2017 en 20 december 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017203313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren sluiten plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018 en bij de ministeriële besluiten van 21 december 2017 en 20 december 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017203461 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten sluiten betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018 en bij de ministeriële besluiten van 21 december 2017 en 20 december 2019;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 2001, 29 november 2001, 30 maart, 15 juni, 13 juli en 19 oktober 2006, 19 juli 2007, 22 mei 2008, 22 december 2010, 1 en 30 juni 2011, 3 mei en 12 juli 2012, 7 maart, 18 juli en 5 september 2013, 7 mei 2015, 15 juni en 19 juli 2017, 1 maart 2018 en 28 mei 2020, artikelen 5, 9 en 10;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen sluiten inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen, artikelen 16 en 17;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij de regeringsbesluiten van 15 december 2016, 29 juni en 6 juli 2017;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de oprichting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, artikelen 4, 6 en 7;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende oprichting van Brussel Stedenbouw & Erfgoed, artikelen 7, 9 en 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt, artikelen 2, 4, 6 en 7;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Overwegende dat het voor de naleving van de betaaltermijnen ten aanzien van de schuldeisers en voor de goede werking van het bestuur noodzakelijk is delegaties inzake de ordonnancering van de vereffeningen van eerder in opdracht van de Minister of de Regering vastgelegde kredieten te verlenen aan de ambtenaren-generaal;

Overwegende dat het noodzakelijk is te voorzien in delegaties inzake verminderingen of annuleringen van boekhoudkundige vastleggingen als bedoeld in artikelen 16 en 17 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen sluiten inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen;

Overwegende dat moet worden voorzien in een delegatiesysteem voor de uitvoering van de in de artikelen 46 tot 51 van de OOBBC bedoelde ontvangstenverrichtingen, namelijk de vaststelling van een recht, de ordonnancering van ontvangsten, de invordering, de volledige of gedeeltelijke annulering van een recht, alsook de mogelijkheid betaaltermijnen toe te kennen en transacties af te sluiten, aangezien in artikel 7, 3° van het oorspronkelijke besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 sprake is van "elke ordonnateurstaak die betrekking heeft op een ontvangst ingeschreven in de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", wat verwijst naar een begrip dat te ruim en te vaag is;

Overwegende de noodzaak om de ambtenaren-generaal de bevoegdheden te delegeren met betrekking tot de vaststelling van een recht, de ordonnancering van ontvangsten, de gedeeltelijke of volledige annulering van een recht op grond van een verantwoordingsstuk dat een correctie rechtvaardigt van het geboekte vastgestelde recht of waaruit de uitdoving door verjaring blijkt, de gedeeltelijke of volledige annulering van een vastgesteld recht ingeval van niet-rentabiliteit van de invorderingsprocedure, alsook de mogelijkheid betaaltermijnen toe te kennen en transacties af te sluiten ;

Overwegende dat het noodzakelijk is de ambtenaren-generaal toe te laten juridische transacties of transacties in verband met Personeelszaken goed te keuren tot hetzelfde bedrag van 50.000 euro excl. btw als het bedrag dat is voorzien ter goedkeuring van uitgaven die voortvloeien uit een rechterlijk beslissing, in zowel de hoofdsom, de interesten, als de aan de gerechtelijke beslissing verbonden gerechtskosten;

Overwegende dat het niet langer noodzakelijk is te bepalen dat aan de directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting delegatie wordt verleend voor alle uitgaven, ongeacht het voorwerp ervan, die aanleiding geven tot een gelijktijdige vastlegging als bedoeld in artikel 53, derde lid van de OOBBC;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 september 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op XX XX 2022;

Op de voordracht van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën en Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3. Zonder enige bedragsbeperking worden de ambtenaren-generaal aangesteld als gedelegeerde ordonnateurs voor de vereffening van elk bedrag vastgelegd in opdracht van de Minister of de regering.".

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4. De krachtens §§ 1 en 2 verleende delegaties gelden eveneens voor de verminderingen of annuleringen van boekhoudkundige vastleggingen bedoeld in artikelen 16 en 17 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen sluiten inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen.

In dit verband en zelfs voor bedragen boven de in §§ 1 en 2 van dit artikel bepaalde drempelbedragen zijn deze delegaties inzake verminderingen of annuleringen van boekhoudkundige vastleggingen toegelaten voor zover deze verminderde of geannuleerde bedragen de in de voornoemde §§ 1 en 2 van dit artikel bepaalde drempelbedragen niet overschrijden.

De bepalingen van het vorig lid gelden voor elke subdelegatie die krachtens dit besluit wordt verleend, overeenkomstig de maximumgrenzen die voor deze subdelegaties bepaald zijn.".

Art. 3.Artikel 7 3° van hetzelfde besluit wordt vervangen met de volgende leden, die als volgt luiden: " Onverminderd de bestaande wetgeving inzake de delegatie van bevoegdheden en handtekening inzake niet-fiscale ontvangsten, voor de niet-fiscale ontvangsten die strikt geregeld zijn bij wetgeving en waarvan de bedragen derhalve worden berekend met strikte toepassing van de bepalingen van die wetgeving en waarvoor de Regering geen beslissingsbevoegdheid heeft, stellen de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal en de directeurs-generaal, ieder voor wat hem betreft, de rechten vast en voeren de ordonnancering van de ontvangsten uit, overeenkomstig respectievelijk de artikelen 47 en 48 van de OOBBC. Voor deze in het vorige lid van dit artikel bepaalde niet-fiscale ontvangsten, zijn de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal en de directeurs-generaal gemachtigd om, ieder wat hem betreft, een vastgesteld recht gedeeltelijk of volledig te annuleren op grond van een verantwoordingsstuk dat een correctie rechtvaardigt van het geboekte vastgestelde recht of waaruit de uitdoving door verjaring blijkt in toepassing van het artikel 49, lid 2, 1° van de OOBBC. Voor deze in het eerste lid van dit artikel bepaalde niet-fiscale ontvangsten, zijn de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal en de directeurs-generaal gemachtigd om, ieder wat hem betreft, een vastgesteld recht gedeeltelijk of volledig te annuleren in geval van niet-rentabiliteit van de invorderingsprocedure voor een niet-fiscale schuldvordering in toepassing van het artikel 49, lid 2, 2° van de OOBBC. Met het oog op de invordering van de in het 1ste lid van dit artikel bepaalde niet-fiscale ontvangsten, zijn de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal en de directeurs-generaal gemachtigd om, ieder wat hem betreft, onder de door hen in elk specifiek geval te bepalen voorwaarden, uitstel van betaling toe te staan voor de hoofdsom, gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de interestenschuld te verlenen en ermee in te stemmen dat de gedeeltelijke betalingen eerst op het kapitaal worden toegerekend, in toepassing van het artikel 51 van de OOBBC. In het geval waarin de toestand van de schuldenaar die te goeder trouw is dat wettigt, gaan de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal en de directeurs-generaal, ieder wat hem betreft, met hem dadingen aan.

Voor de in het 1ste lid van dit artikel bepaalde niet-fiscale ontvangsten beschikken de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal en de directeurs-generaal, ieder voor wat hem betreft, over de delegatie van handtekening voor de toepassing van dit artikel.

Art. 4.Artikel 7, 3° van hetzelfde besluit wordt als volgt aangevuld met punt 4° : "4° de goedkeuring van elke transactie en uitgave die eruit voortvloeit, tot het bedrag als bedoeld in artikel 7, 2°. ".

Art. 5.In de afdeling 3 van de hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit wordt het opschrift "Onderafdeling 1.-De ambtenaren-generaal als gedelegeerde ordonnateurs" opgeheven.

Onderafdeling 2 van de afdeling 3 van hoofdstuk 2 getiteld "Onderafdeling 2.- De directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting als gedelegeerd ordonnateur" en artikel 8 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.De minister bevoegd voor Financiën, Begroting en Openbaar Ambt is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 december 2022.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en het Imago van Brussel, S. GATZ .

^