Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 december 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022034631 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen met het oog op de invoering van een facultatieve versnelde procedure voor de Algemene Afdeling van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type wet prom. 15/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022034750 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet betreffende de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister voor het uitvoeren van de personeels- en loonadministratie van openbare overheden en instellingen type wet prom. 15/12/2022 pub. 20/02/2023 numac 2023040474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister voor het uitvoeren van de personeels- en loonadministratie van openbare overheden en instellingen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022034679 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het gebruik van camera's in de Belgische maritieme zones type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022043037 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit van 15 december 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juli 2022 en het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022034697 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 41, § 5 en 44, § 4, van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022043372 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 bestemd voor de terugbetalingen aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer, te dekken type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022042872 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de praktische modaliteiten volgens dewelke de toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid, dient te worden gevraagd, alsook houdende de praktische modaliteiten volgens dewelke het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle advies verstrekt type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 20/03/2023 numac 2022034322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betref-fende de bijdrage in de vervoerskosten (1) type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 20/03/2023 numac 2022042621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de toekenning van een toeslag bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van de coronacrisis type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 20/03/2023 numac 2022042567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, inzake de verhoging van de lonen van de werknemers van de initiatieven voor erkende en gesubsidieerde buitenschoolse opvang/buitenschoolse kinderopvang type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 20/03/2023 numac 2022042619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de sectorale weddeschaal type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 20/03/2023 numac 2022042566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 20/03/2023 numac 2022206471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende de toekenning van een coronapremie onder de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 20/03/2023 numac 2022206473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de aanvullende vergoeding bij stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 20/03/2023 numac 2022206429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 20/03/2023 numac 2022206426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, en een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 20/03/2023 numac 2022206737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 21/03/2023 numac 2022034286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 21/03/2023 numac 2022034284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de rijst- en maïsstijfselfabrieken, glucose-, maïsmeel- en aardappelmeelfabrieken type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 21/03/2023 numac 2022034287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de werkloosheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 21/03/2023 numac 2022034323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de arbeids-ongeschiktheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 21/03/2023 numac 2022206418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag om toe te treden tot het stelsel lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 21/03/2023 numac 2022042573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de maalderijen en ondernemingen van roggebloem type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 21/03/2023 numac 2022034324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de beschuitfabrieken type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 21/03/2023 numac 2022206419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij een ziekte-uitkering in geval van langdurige ziekte in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 21/03/2023 numac 2022206818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie ten gunste van het personeel van de ambulante diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 21/03/2023 numac 2022206776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022034231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de cichoreibranderijen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022034230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de werknemers type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 21/03/2023 numac 2022206817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een eenmalige premie aan het personeel van de instellingen die zijn erkend en/of gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022034228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de sector "confiserie" type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022034229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de chocoladefabrieken en ondernemingen van broodsmeersel type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022034232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de ondernemingen van fruitconserven, gekonfijte vruchten, appeldeeg, bevroren en diepgevroren vruchten, jam, stroop- en pectinefabrieken type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022034288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de industriële banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022034234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koffiebranderijen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022034233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de slachthuizen en de werkplaatsen voor het uitsnijden van vlees type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022042562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de olie- en margarinefabrieken type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022042563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de roomijsondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022042564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in ondernemingen van gesmolten kaas type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022042561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar bouillonblokjes, soepen en allerhande bereidingen worden vervaardigd type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022042571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken en de ondernemingen van bereide kruiden en in azijn ingelegde levensmiddelen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022042565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar veevoeders worden vervaardigd type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022042620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de visnijverheid type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022042568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding bij loopbaanhalvering op 55 jaar, in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het verlof om dwingende redenen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding bij loopbaanhalvering op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de aanvullende vergoeding bij 1/5de loopbaanvermindering op 55 jaar, in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het outplacement, de sectorale tewerkstellingscel en informatie/oriëntatie type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "lange loopbaan" (1) type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de uitvoering van afdeling 1 - Investeren in opleiding - van hoofdstuk 2 "Werkbaar werk" van titel 2 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide arbeiders en arbeiders met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de regionale aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het werkbaar werk type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de toegang tot het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die vóór 1 juli 2023 worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "lange loopbaan" (1) type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de toegang tot het recht op uitkeringen voor landingsbanen (1) type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2022, luik stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - aangepaste beschikbaarheid (1) type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het sectorakkoord van 14 januari 2022, betreffende een conventionele loonsverhoging type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021 betreffende de arbeidsvoorwaarden, tewerkstelling en de arbeidsomstandigheden voor de periode 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de toegang tot het recht op uitkeringen in het kader van het stelsel van landingsbanen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar voor de werknemers die een loopbaan hebben met ploegenarbeid met nachtprestaties voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 62 jaar voor wie een loopbaan van 40 jaar heeft voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 30/03/2023 numac 2022042572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 62 jaar type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 22/03/2023 numac 2022206819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 60 jaar die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid of die hebben gewerkt in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 30/03/2023 numac 2022042569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de zuivelnijverheid, met uitzondering van de ondernemingen van roomijs en gesmolten kaas type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 30/03/2023 numac 2022042685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 62 jaar type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 30/03/2023 numac 2022042686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 30/03/2023 numac 2022042622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 30/03/2023 numac 2022206423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het fonds voor vorming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 20/12/2022 numac 2022034760 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° a), 19°, 20° en 20bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034713 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034702 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022207268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van de kasrekenplichtigen van de Federale overheidsdienst Sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022034700 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022034701 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022034714 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022034705 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022034751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022034615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het jaarlijks vakantieverlof type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022043365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - UCM GUICHET D'ENTREPRISES ASBL type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023030011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Namen type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022043168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018 tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 27/02/2023 numac 2023030364 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2019 tot aanstelling van de leden van de Examencommissie belast met het uitreiken van het Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 23/03/2023 numac 2023041164 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot herinrichting van de zogenaamde locatie Nr. SAR/MC114 "Lycée Charles Plisnier" te Moeskroen

arrest

type arrest prom. 15/12/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043199 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot aanwijzing van de ambtenaren bedoel in artikel 27 van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor ouderen, alsmede de ambtenaren die bevoegd zijn tot het opleggen van administratieve geldboetes en de ambtenaren die bevoegd zijn om een dwangbevel uit te vaardigen en uitvoerbaar te verklaren type arrest prom. 15/12/2022 pub. 30/03/2023 numac 2023041167 bron waalse overheidsdienst Besluit van de gemeenteraad van Edingen tot machtiging om redenen van openbaar nut van de onteigening van onroerende goederen gelegen in de nabije omgeving van de beek Querton te Lettelingen, 7850 Edingen

decreet

type decreet prom. 15/12/2022 pub. 27/02/2023 numac 2023200904 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot derde wijziging van het decreet van 10 december 2020 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 15/12/2022 pub. 28/02/2023 numac 2023200905 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 15/12/2022 pub. 06/03/2023 numac 2023200907 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 16 december 2021 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 type decreet prom. 15/12/2022 pub. 06/03/2023 numac 2023200906 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

beschikking

type beschikking prom. 15/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022043036 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot regeling van de beperking van de indexering van de handelshuurprijzen type beschikking prom. 15/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043033 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen type beschikking prom. 15/12/2022 pub. 01/02/2023 numac 2022043032 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag en de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag type beschikking prom. 15/12/2022 pub. 06/02/2023 numac 2022043035 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet voor wat betreft de verhindering of afwezigheid van de lokale uitvoerende mandatarissen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022207270 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering tot vaststelling van de voorlopige regels die gelden als beheerscontract tussen de Waalse Regering en de "Société publique de Gestion de l'Eau" type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022207271 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2022 tot aanwijzing van de leden, de voorzitter, de eerste ondervoorzitters en de ondervoorzitters van de afdelingen van de beleidsgroep "Leefmilieu"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van tijdelijke maatregelen om de vraag naar gas en elektriciteit te verminderen en voor toegang tot het statuut van beschermde afnemer voor de huishoudens in het kader van de energiecrisis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022207399 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de opkoop van getemporiseerde groene certificaten door de beheerder van het lokale transmissienet type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022207398 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 december 2021 ter uitvoering van het decreet van 10 juni 2021 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022043240 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij Brussel Huisvesting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022043166 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030339 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022043194 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een voorzitter en een bestuurster en een bestuurder van BRUGEL

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2022 pub. 24/01/2023 numac 2023010009 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt en op de elektriciteitsmarkt en het besluit van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie voor energie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 25/01/2023 numac 2022043159 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 25/01/2023 numac 2022043378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 oktober 2018 houdende uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 07/02/2023 numac 2022043396 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2022-2023

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023200707 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de kennisgeving van prijs- en productiegegevens in de zuivelsector type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023200714 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij ORES Assets als gasdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Fernelmont aangewezen wordt

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/12/2022 pub. 13/02/2023 numac 2022043320 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2022/2687 van het College van de Franse gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating om een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 13/02/2023 numac 2022043283 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van het adviesplatform inzake parkeren

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/12/2022 pub. 13/02/2023 numac 2022043321 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2022/2685 van het college van de franse gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische rode kruis van de toelating om een liberaliteit te aanvaarden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/12/2022 pub. 13/02/2023 numac 2023015121 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2022/2686 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating om een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2022 pub. 13/02/2023 numac 2023010167 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 april 2019 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid voor wat het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren betreft type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2022 pub. 15/02/2023 numac 2023040544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 april 2019 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid, met uitzondering van het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 17/02/2023 numac 2022043156 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot het rijonderricht en de examens betreffende de kennis en de vaardigheid die nodig zijn voor het besturen van voertuigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Commissie die belast is met het ontvangen van klachten van studenten over een weigering tot inschrijving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de uitvoering van het decreet van 17 maart 2022 betreffende de bescherming van het roerend cultureel erfgoed type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030251 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van arbeidsovereenkomsten ter bevordering van de sport van hoog niveau in de Franse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023200968 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de Administrateur-generaal van de "Opérateur de Transport de Wallonie"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023201093 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van adjunct-directeur/directrice-generaal bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2022 pub. 27/02/2023 numac 2023030242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een Regeringscommissaris-afgevaardigde d.d. voor de hogescholen en de hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2022 pub. 27/02/2023 numac 2023030241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 2019 houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2022 pub. 27/02/2023 numac 2023030244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het model van aangifte van verdelers van audiovisuele mediadiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2022 pub. 27/02/2023 numac 2023030246 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 139 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 07/03/2023 numac 2023040894 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van adjunct-directeur/directrice-generaal bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2022 pub. 14/03/2023 numac 2023030687 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 15/03/2023 numac 2023030670 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2022 tot wijziging van het besluit van 19 juli 2012 tot oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 2017 tot oprichting van de Raad voor Personen met een handicap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 26/09/2023 numac 2023031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij Brussel Huisvesting

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/12/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022043400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief betreffende de uitwerking en opvolging van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe

document

type document prom. 15/12/2022 pub. 30/03/2023 numac 2023201350 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de kalender voor het schooljaar en het academiejaar 2023-2024

programmadecreet

type programmadecreet prom. 15/12/2022 pub. 31/07/2023 numac 2023203819 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 15 DECEMBER 2022 - Programmadecreet 2022

document

type document prom. 15/12/2022 pub. 14/03/2023 numac 2023040593 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2023 van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
^