Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 maart 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2014203563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de werknemers type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015009072 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015009113 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van procureurs des Konings type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015012026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015012036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de bijdragen van het "Fonds mutuel de transport urbain et régional wallon" en de groepsverzekering type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015018125 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW 'Farmaka' voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015024193 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2015 aan het permanent secretariaat van de commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015024194 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2015 aan het permanent secretariaat van het verdrag inzake Antarctica type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 03/04/2015 numac 2015024094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening nr. 1272/2008 type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015031183 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden en van het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vaststelling, voor 2014, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de terugbetaling van het oogonderzoek, de medische schifting en de kosten voor het rijbewijs aan de chauffeurs type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een tussenkomst in de opleidingskosten aan werknemers en ondernemingen type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de terbeschikkingstelling en het onderhoud van de werkkledij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015018095 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen, van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 19/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015022062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 19/03/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202462 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

arrest

type arrest prom. 19/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015003104 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de operationalisering van de Administratie geschillen type arrest prom. 19/03/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015003103 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de operationalisering van de nieuwe diensten van de Administratie Onderzoek en Opsporing type arrest prom. 19/03/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015003102 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de operationalisering van de nieuwe diensten van de Administratie Enig Kantoor. - Geïntegreerde Verwerking

decreet

type decreet prom. 19/03/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping type decreet prom. 19/03/2015 pub. 20/03/2019 numac 2019040784 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Sociale samenhang. - Projectoproep met het oof op de erkenning van een onthaalkantoor voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1. INLEIDING Brussel ziet zijn rol als toegangspoort tot het Belgisch migratiesysteem voortdurend bev Het Franstalig Brussels Parlement stemde op 18 juli 2013 een decreet met betrekking tot het onthaal(...)

beschikking

type beschikking prom. 19/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015031177 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, opgemaakt in Istanboel op 11 mei 2011 type beschikking prom. 19/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015031176 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/03/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015031181 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/1382 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de programmatie van de onthaalkantoren voor nieuwkomers en tot wijziging van artikel 29 van het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015031189 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015031190 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatie-voorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015031220 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van het comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015031233 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 houdende het verlof voorafgaand aan de pensionering voor de leden van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015031264 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2013 tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015031385 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren die belast worden met de controle en het toezicht op de geregionaliseerde bevoegdheden op het vlak van economie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015031417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015201562 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de vergunning voor de levering van elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015201565 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Martelange type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015201563 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2014 tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015201567 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Waals Brabant type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015201566 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne de déplacements scolaires" type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015201568 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne territoriale de déplacements scolaires" van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015201570 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015201571 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015201569 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015201574 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Engis type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015201572 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne territoriale de déplacements scolaires" van Namen type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015201580 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009, gewijzigd op 12 mei 2011, 13 december 2012, 21 februari 2013, 8 mei 2013 en 17 oktober 2013, tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenkomstig artikel 49bis van het Waalse wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw, patrimonium en energie

erratum

type erratum prom. 19/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015022160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum type erratum prom. 19/03/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping. - Erratum
^