Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 februari 2021
gepubliceerd op 03 maart 2021

Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en van tekenbevoegdheid aan de leidende ambtenaren van Brussel openbaar ambt

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021030430
pub.
03/03/2021
prom.
17/02/2021
ELI
eli/besluit/2021/02/17/2021030430/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en van tekenbevoegdheid aan de leidende ambtenaren van Brussel openbaar ambt


De Minister van Openbaar Ambt, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 12 en 16 januari 1989, 5 mei en 16 juli 1993, 28 december 1994, 5 april 1995, 25 maart 1996, 4 december 1996, 8 februari, 19 maart en 4 mei 1999, 21 maart 2000, 13 juli 2001, 22 januari en 29 april 2002, 5 mei 2003, 10 juli 2003 en 12 augustus 2003, 2 maart, 16 maart, 25 april en 13 september 2004, 27 maart 2006, 19 juli 2012, 26 december 2013, 6 januari 2014, 30 juli en 14 oktober 2018, artikel 87, § 1;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd bij de wetten van 9 mei 1989, 5 mei en 16 juli 1993, 5 april 1995, 4 december 1996, 4 mei 1999, 13 juli 2001, 22 januari 2002, 5 mei en 10 juli 2003, 2 en 16 maart 2004, 25 april 2004, 27 maart 2006, 19 juli 2012, 6 januari 2014 en 14 oktober 2018, en door de bijzondere ordonnanties van 4 juni 2015, 20 juli 2016 en 19 april 2018, artikel 40 § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt sluiten houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt, artikelen 2, 3, 4, 6 en 7;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel sluiten betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044032 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op de gelijkekansentest van 4 januari 2021, uitgevoerd in toepassing van artikel 2 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;

Gelet op het advies nr. 68.673/4 van de Raad van State, gegeven op 10 februari 2021 overeenkomstig artikel 84, § 1, 1e lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen en definities

Artikel 1.Algemene bepalingen Dit ministerieel besluit regelt voor de gewestelijke overheidsdienst openbaar ambt de delegatie van bevoegdheden van de minister van Openbaar Ambt naar de leidende ambtenaren van Brussel Openbaar Ambt in het kader van het dagelijkse beheer en de uitvoering van specifieke opdrachten van Brussel Openbaar Ambt;

Art. 2.Definities Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° ) Besluit houdende het statuut van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, evenals alle bepalingen die dit besluit zouden wijzigen of vervangen;2° ) Besluit betreffende het contractuele personeel van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel sluiten betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, evenals alle bepalingen die dit besluit zouden wijzigen of vervangen;3° ) Brussel Openbaar Ambt: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt, opgericht bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt sluiten houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt;4° ) Directieraad: de directieraad van Brussel Openbaar Ambt;5° ) Leidende ambtenaar: de directeur-generaal (A5) en de adjunct-directeur-generaal (A4+) van Brussel Openbaar Ambt;6° ) Regering: de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;7° ) De minister: de minister bevoegd voor Openbaar Ambt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. HOOFDSTUK 2. - Delegaties inzake personeelsbeheer bij Brussel Openbaar Ambt

Art. 3.Onverminderd de delegaties die de regering aan de minister toegekend heeft en, met naleving van de bepalingen die vastgelegd zijn in het besluit houdende het statuut van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en in het besluit betreffende de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, krijgen de leidende ambtenaren van Brussel Openbaar Ambt de delegatie om elke individuele rechtshandeling in verband met het beheer van het bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt tewerkgestelde personeel goed te keuren.

Maken onder andere deel uit van deze rechtshandelingen: 1° de beslissing om een ambtenaar op non-actief te stellen;2° de indisponibiliteitstelling wegens ambtsontheffing of in het belang van de dienst of non-actiefstelling;3° de terugbetaling van verblijfkosten;4° de ondertekening van de aan Brussel Openbaar Ambt gerichte briefwisseling, ongeacht of deze al dan niet betrekking heeft op uitdrukkelijk gedelegeerde materies;5° de toewijzing van hogere ambten in de graden van rang B2, C2 en D2;6° de vacantverklaring van betrekkingen;7° beslissingen met betrekking tot vrijwillige mutaties;8° de erkenning van een personeelslid in de hoedanigheid van bestendige vakbondsafgevaardigde overeenkomstig artikel 73 en volgende van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;9° de opname in de geldelijke anciënniteit van van diensten die gepresteerd werden in de privésector of als zelfstandige indien die diensten een bijzonder nuttige ervaring uitmaken voor de functie waarin de betrokkene wordt aangeworven. HOOFDSTUK 3. - Delegaties inzake de uitvoering van specifieke opdrachten van Brussel Openbaar Ambt

Art. 4.De leidende ambtenaren van Brussel Openbaar Ambt krijgen delegatie om de opdrachten uit te voeren die beschreven zijn in artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt sluiten houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt, met inbegrip van het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de diensten bedoeld in artikel 3, § 1, 3e lid van hetzelfde besluit in het kader van de opdrachten van Brussel Openbaar Ambt, voor zover de minister daar op voorhand schriftelijk van op de hoogte wordt gebracht. HOOFDSTUK 4. - Bepalingen inzake gezamenlijke ondertekening

Art. 5.Zonder afbreuk te doen aan de regels vastgesteld door het besluit houdende het statuut van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en door het besluit betreffende de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, is de gezamenlijke ondertekening door de leidende ambtenaren van Brussel Openbaar Ambt enkel vereist als de gedelegeerde bevoegdheden gezamenlijk uitgevoerd moeten worden. Dat is het geval voor: 1° De uitvoering van de begroting van Brussel Openbaar Ambt, in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen;2° Het nemen van maatregelen die nuttig zijn voor de goede werking van Brussel Openbaar Ambt en waar de geldende reglementeringen niet in voorzien;3° De uitvoering van de verzoeken van de minister in het kader van zijn bevoegdheden;4° Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met andere instellingen, vennootschappen of verenigingen. HOOFDSTUK 5. - Subdelegatie van bevoegdheden

Art. 6.§ 1. Elke subdelegatie berust op een van tevoren opgemaakte schriftelijke akte.

Om geldig opgesteld te zijn, moet de subdelegatieakte de volgende elementen bevatten: 1° de datum van opstelling;2° de bevoegdheid waarop de akte betrekking heeft en de wettelijke of reglementaire grondslag ervan;3° de reglementaire grondslag die de subdelegatie toelaat;4° de identiteit, functie en rang van de delegatiehouder en van de subdelegatiehouder;5° desgevallend, als de delegatiehouder dat opportuun acht, de identiteit, de functie en de rang van de vervanger(s) die aangeduid is (zijn) om de gedelegeerde bevoegdheid uit te oefenen in geval van afwezigheid of verhindering van de subdelegatiehouder; § 2. Ze bevat bovendien de handtekening van delegatiehouder en van de subdelegatiehouder(s). § 3. Deze akte kan niet in werking treden vóór de datum van opstelling ervan.

Brussel, 17 februari 2021.

De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ .

^