Etaamb.openjustice.be
Wet van 24 december 2020
gepubliceerd op 15 januari 2021

Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2021200011
pub.
15/01/2021
prom.
24/12/2020
ELI
eli/wet/2020/12/24/2021200011/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

24 DECEMBER 2020. - Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) type wet prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) sluiten die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.§ 1. Het koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, wordt bekrachtigd. § 2. Het koninklijk besluit van 4 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken sluiten tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, wordt bekrachtigd. § 3. Het koninklijk besluit van 18 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken sluiten tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, wordt bekrachtigd.

Art. 3.§ 1. Het bijzondere machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, wordt bekrachtigd. § 2. Het koninklijk besluit van 26 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020021017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken sluiten tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het koninklijk besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, wordt bekrachtigd.

Art. 4.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Ciergnon, 24 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, A. DE CROO De Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk, P.-Y. DERMAGNE De Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen, S. WILMES De Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit, G. GILKINET De Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, V. VAN PETEGHEM De Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Fr. VANDENBROUCKE De Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, P. DE SUTTER De Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met Noordzee, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, D. CLARINVAL De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris, K. LALIEUX De Minister van Defensie, L. DEDONDER De Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Z. KHATTABI De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, A. VERLINDEN De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, M. KITIR De Minister van Energie, T. VAN DER STRAETEN De Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, Th. DERMINE De Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, M. MICHEL De Staatssecretaris voor Gendergelijkheid Gelijke Kansen en Diversiteit, S. SCHLITZ De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, S. MAHDI De Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, E. DE BLEEKER Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Documenten : 55 1441 Integraal verslag : 3 december 2020.

Senaat (www.senate.be) : Stukken : 7-205 Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

^