Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 december 2021
gepubliceerd op 17 december 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19-pandemie

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021043413
pub.
17/12/2021
prom.
05/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19 pandemie sluiten tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19-pandemie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, artikel 71, bekrachtigd bij de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) type wet prom. 24/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) sluiten tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II);

Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19 pandemie sluiten tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19 pandemie;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 30 november 2020 met toepassing van artikel 2, eerste lid, van het voornoemde koninklijk besluit nr. 20;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 16 juli 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 6 oktober 2021;

Gelet op het advies nr. 70.327/2 van de Raad van State, gegeven op 17 november 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19 pandemie sluiten tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19 pandemie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19 pandemie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "en, voor de periode van 1 december 2020 tot 30 juni 2021, ten laatste op 28 februari 2022";2° in het eerste lid wordt de tweede zin aangevuld met de woorden "en, voor de periode van 1 december 2020 tot 30 juni 2021, op 31 augustus 2021"; 3° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin: "Om voor de financiële tussenkomst bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen voor de periode van 1 december 2020 tot 30 juni 2021, dient er voor de in artikel 2 bedoelde zorgverlener uiterlijk op 31 januari 2022 een rekeningnummer geregistreerd te zijn in de daartoe voorziene webtoepassing van het RIZIV."

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19 pandemie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende zin : "Voor de medische huizen waar meer dan 2000 rechthebbenden zijn ingeschreven, wordt dit bedrag van 500 euro per maand verhoogd met 1 euro per maand per ingeschreven rechthebbende boven dit aantal."; 2° paragraaf 2, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin: "Om voor de financiële tussenkomst bedoeld in het eerste lid in aanmerking te komen voor de periode van 1 december 2020 tot 30 juni 2021, dient er voor de in het eerste lid bedoelde zorgverlener uiterlijk op 31 januari 2022 een rekeningnummer geregistreerd te zijn in de daartoe voorziene webtoepassing van het RIZIV." 3° in paragraaf 4 wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "en, voor de periode van 1 december 2020 tot 30 juni 2021, ten laatste op 28 februari 2022". 4° in paragraaf 4 wordt de zin "De minister bevoegd voor Sociale zaken kan de regels bepalen betreffende het indienen van een aanvraag voor de financiële tussenkomst." opgeheven.

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 5/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 5/1.§ 1. Het indienen van de aanvraag voor de financiële tussenkomst bedoeld in artikel 5, § 1, wordt bij een voor het publiek opengestelde apotheek uitgevoerd via de erkende tariferingsdienst zoals bedoeld in artikel 165, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

De erkende tariferingsdienst stuurt voor de periode van 1 september 2020 tot 30 november 2020 en voor de periode van 1 december 2020 tot 30 juni 2021 op uiterlijk 31 januari 2022, een papieren factuur naar de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) bedoeld in artikel 2, i), van dezelfde wet, met daarop het globaal bedrag voor al de bij die tariferingsdienst aangesloten voor het publiek opengestelde apotheken.

De HZIV betaalt na ontvangst van de factuur het daarop vermelde globale bedrag aan de erkende tariferingsdienst. Het komt aan de tariferingsdienst toe om het globale bedrag conform de bepaling in artikel 5, § 1, tweede lid, te verdelen onder de aangesloten apotheken. § 2. Het indienen van de aanvraag voor de financiële tussenkomst bedoeld in artikel 5, § 1, wordt bij een vestigingseenheid zoals bedoeld in artikel I.2, 16°, van het Wetboek van economisch recht waar verstrekkingen worden verleend die tot de bevoegdheid behoren van de bandagisten, de orthopedisten, de audiciens of de opticiens, uitgevoerd in de daartoe voorziene webtoepassing van het RIZIV, via diens nieuwe service `Financiering beschermingsmateriaal COVID'.

Vanaf 1 februari 2021 en uiterlijk op 31 januari 2022 kan er per vestigingseenheid voor de periode van 1 september 2020 tot 30 november 2020 één aanvraag worden uitgevoerd in de in het eerste lid voorziene webtoepassing. Vanaf 15 december 2021 en uiterlijk op 31 januari 2022 kan er per vestigingseenheid voor de periode van 1 december 2020 tot 30 juni 2021 één aanvraag worden uitgevoerd in de in het eerste lid voorziene webtoepassing.

De aanvraag bedoeld in het eerste lid, wordt, conform de regels bedoeld in het tweede lid, uitgevoerd door een bandagist, orthopedist, opticien, audicien met een RIZIV-nummer of diens mandaatnemer na aanmaak van een geldig mandaat via het Self Service Mandatensysteem van CSAM, het geheel van afspraken om het overkoepelend identiteits- en toegangsbeheer binnen het e-government te organiseren.

Bij de aanvraag duidt de aanvrager uit een exhaustieve lijst de betreffende vestigingseenheid aan. De aanvrager voert tevens het bankrekeningnummer in dat aan de onderneming toebehoort en waarop de financiële tussenkomst moet worden gestort. Via een verklaring op eer garandeert de aanvrager of diens mandaatnemer de correctheid van de opgegeven informatie bij de aanvraag."

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 5/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 5/2.De regels betreffende de aanvragen tot financiële tussenkomst zoals bepaald in artikel 5/1 worden door het Instituut op diens website geplaatst op het adres http://www.riziv.fgov.be teneinde de betrokken zorgverleners te informeren over de geldende procedures."

Art. 5.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19 pandemie sluiten, worden de woorden "tot 30 november 2020" vervangen door de woorden "tot 30 juni 2021".

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2020.

Art. 7.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te 5 december 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^