Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 december 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021034238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat de toepassing ervan betreft op de vergaderingen van de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie type wet prom. 12/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot invoering van het "Terug Naar Werk-traject" onder de coördinatie van de "Terug Naar Werk-coördinator" in de uitkeringsverzekering voor werknemers

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021055722 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van De Coninck, Liliane Hortense Augusta Ida Mevr. De Coninck, L Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie - Patrimo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021022669 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 december 2021, - dat uitwerking heeft sedert 31 oktober 2021 's avonds, is mevr. Bouton A., vrederechter van het kanton Zinnik, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op het pensioen late - dat heeft uitwerking sedert 30 juni 2021 's avonds, is aan mevr. Verhaeren B., op haar verzoek, o(...) type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 17/12/2021 numac 2021034209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de facturatie naar aanleiding van een tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021034243 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de aanvragen voor een vergunning F1P en tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke weddenschappen op paardenwedrennen kunnen worden ingericht type koninklijk besluit prom. 12/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021034258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van een datum van inwerkingtreding voor een aantal artikelen van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 13/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021034272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021034284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2021 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021034286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021034285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale dotatie ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021034287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie ter ondersteuning van de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021034288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021034295 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 december 2021, is mevr. Massart G., licentiaat in de rechten, jurist, benoemd tot rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel. Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in is mevr. Masschelein M., licentiaat in de rechten, rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank (...) type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021034289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2021 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018 type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het hoofdstuk II van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19-epidemie type koninklijk besluit prom. 05/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021091312 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand december 2021 is samengesteld als volgt : Index A (sch(...) type koninklijk besluit prom. 16/11/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021205534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021205853 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat is de bepalingen na te komen van de wet op het g Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021205852 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van ar Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalin(...) type koninklijk besluit prom. 09/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021205900 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021033954 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Renobru Vereniging van OCMW's als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 18/11/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021033964 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van OCMW van Ukkel Overheidsinstelling als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021034316 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 14 december 2021, - dat in werking treedt op 1 januari 2022, is het verzoek van de heer Luyten D. en mevr. Luyten T., notarissen ter standplaats Mechelen, tot uitbreiding van de associatie "Luyten Mevr. Spruyt A. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Mechelen. - dat in werkin(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021043394 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Benoemingen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 december 2021 wordt De heer BOURS Mathieu met ingang van 1 april 2021 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij ministerieel besluit van h Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 december 2021 wordt Mevro(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021043411 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 3 december 2021 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt eervol ontslag uit haar functies van Attaché verleend aan Mevr. Ingrid VANSUMERE. Bij hetzelfde besluit wordt de

decreet

type decreet prom. 26/11/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043305 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie, ondertekend te Brussel op 5 mei 2020 type decreet prom. 26/11/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043308 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Oekraïne inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 10 februari 2021 type decreet prom. 26/11/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043306 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België, de regering van de Vlaamse gemeenschap, de regering van de Franse gemeenschap, de regering van de Duitstalige gemeenschap, de regering van het Vlaamse gewest, de regering van het Waalse gewest, de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest en de regering van de Franse Republiek inzake het vervoer van lijken over land, gedaan te Parijs op 9 maart 2020 type decreet prom. 02/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043381 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies en andere wetgevingen inzake hoger onderwijs

beschikking

type beschikking prom. 02/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021034179 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 juli 2021 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen type beschikking prom. 02/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021034180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkings-akkoord van 24 juni 2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021022581 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 oktober 2021, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap en als geheel van bepaalde delen van de Kunstberg te Brussel weg - de esplanade, met inbegrip van de centrale tuin van René Pechère en de zijtuin in het noorden lan(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021034395 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het Vlaams Beschermingsmechanisme, wat betreft de verlenging van de uiterlijke beslissingsdatum tot toekenning van de steun overeenkomstig de tijdelijke kaderregeling COVID-19 en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 over de strategische transformatiesteun inzake COVID-19

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021205880 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het landinrichtingsplan "Rumes-Brunehaut" van een milieueffectenbeoordeling wordt vrijgesteld

bericht

type bericht prom. 18/11/2022 pub. 17/12/2021 numac 2021033937 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021034414 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Integration architects/Solution architects (niveau A3) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21252 Solliciteren kan tot 17/01/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebesc(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021205879 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021205878 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0422.865.461 DRANKENCENTRALE 'T DUIFKEN intrekking van de ambtshalve doorhaling i(...) type lijst prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021205907 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige ICT-experts voor het Cyberdefense Laboratory (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG21276 Solliciteren kan tot 07/01/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021022637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 01/04/2021, wordt de onderneming ALARM SECURITY VANCUTSEM, met als ond Bij besluit van 01/04/2021, wordt de onderneming ALL - KEY SECURITY, met als ondernemingsnummer(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021034158 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 24 november 2021 hebben H.E. mevrouw Valeria Denisse Vilaseca Chumacero, de heer Yonis Yassin Hashi en mevrouw Yaira Jiménez Roig de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overha H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021205672 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data analisten (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG21394. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 12 november(...) De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 17 december 2021. Solliciteren k(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021034211 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 november 2021, wordt de heer Romain DE GELAEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met Bij koninklijk besluit van 7 november 2021, wordt de heer Vincent BUSSENIERS benoemd tot rijksa(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021022382 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021022636 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - werkend assessor, gespecialiseerd in sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik : 1 Elke kandidaatstelling voor een benoeming in de rechterlijke orde of voor een aan De kandidaatstelling wordt ingediend langs elektronische weg (e-mail: vacatures.roj1@just.fgov.be). type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021022644 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd waarvan het aantal kandidaten zal worden beperkt tot 80 **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de **** re(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021022684 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021022685 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021043397 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaren voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: **** - de hof van beroep ****: 1 (****); - de **** rechtbank van eerste aanleg ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021043416 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te - Fleurus: 1 De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan "FOD (...) De kandidaten worden tevens verzocht een kopie van de kandidatuur te richten aan de dienst HR Magis(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021022564 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - Bijzondere werving - **** van kandidaat **** 2022 1. In 2022 worden een normale werving en een bijzondere werving van kandidaat- **** georganiseerd. 2. **** ****. **** ****. De voorwaarden tot deelname aan de wedstrijd, de **** en de vakken van de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021034005 bron ministerie van landsverdediging **** van kandidaat reserveofficieren, **** en ****. - Lokale militaire medewerker - in 2022 1. In 2022 worden **** georganiseerd voor de werving van kandidaat - reserveofficieren, -re(...) 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 13 september 2021. ****. De voorwaarden ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021034082 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** niet-technisch in 2022 1. In 2022 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** **** **** niet-technisch. 2. **** ****. **** inschrijving is mogelijk vanaf 13 september 2021 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. type aanwerving prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021043385 bron ministerie van landsverdediging Laterale bijzondere werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2022 1. In 2022 wordt een **** georganiseerd voor de laterale werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van **** 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 13 september 2021 en gebeurt bij ****(...)

document

type document prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021034317 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen d Overwegende dat Frankrijk en België op 15 mei 2020 een akkoord in onderling overleg gesloten hebben(...) type document prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021034350 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** **** (niveau ****1) voor de Dienst Vreemdelingenzaken. - **** **** Zaken. - ****: ****21462 Solliciteren kan tot 06/01/2022 via ****.****.****. De gedetailleerde ****(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 75 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...) type document prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021034397 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Datawarehouse Team Managers A2 (niveau A2) voor de Algemene Directie Instellingen en Bevolking - FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG21343 Solliciteren kan tot 05/01/2022 via www.selor.be. Na(...) type document prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021205894 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés logementen (niveau A1) voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie. - Selectie-nummer : BNG21228 Deze selectie werd afgesloten op 29/11/2021.(...) Er zijn geen geslaagden. type document prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021205908 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Digital content creatives (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG21317 Deze selectie werd afgesloten op 10/12/2021. Er zij(...) type document prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021205909 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Gebouwcontacten (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG21261 Deze selectie werd afgesloten op 22/10/2021. Er zijn 2 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021205913 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Senior IT Architecten (niveau A3) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG21240 Deze selectie werd afgesloten op 09/12/2021. Er zijn geen geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 17/12/2021 numac 2021205910 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamchefs personeelsadministratie voor de dienst HR Gerechtspersoneel (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectie-nummer : ANG21356 Deze selectie werd afgesloten op 23/11/202(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.
^