Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2021
gepubliceerd op 02 augustus 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021042671
pub.
02/08/2021
prom.
18/07/2021
ELI
eli/besluit/2021/07/18/2021042671/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012771 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten sluiten tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 55, § 1, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012771 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten sluiten tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, bekrachtigd bij de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) type wet prom. 24/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) type wet prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het verenigingswerk sluiten, artikel 2 en de noodwendigheid snel rechtszekerheid te verschaffen inzake de aanpassing van bepaalde termijnen ingevolge de COVID-19 pandemie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 februari 2021;

Gelet op advies 69.364/2 van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 5 van het koninklijk besluit van 11 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012771 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten sluiten tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten wordt aangevuld met het volgende lid: "In uitzondering op het eerste lid, wordt de vervaltermijn waarbinnen de tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor referentiejaar 2019 vastgelegd op 90 dagen na de bekendmaking In het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit van 18 juli 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012771 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten sluiten tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten. Aanvragen voor referentiejaar 2019, ingediend voorafgaandelijk aan de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van voornoemd koninklijk besluit, worden als definitief beschouwd en kunnen geen voorwerp uitmaken van een nieuwe aanvraag."

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^