Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 juni 2018
gepubliceerd op 25 juni 2018

Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018012771
pub.
25/06/2018
prom.
11/06/2018
ELI
eli/besluit/2018/06/11/2018012771/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit waarvan wij de eer hebben het ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen voorziet in de toewijzing en de verdeling van een vergoeding aan de stagemeesters in de geneeskunde voor het begeleiden van artsen-specialisten in opleiding, in een ziekenhuis dat niet kan genieten van een vergoeding via het budget van financiële middelen, of in een erkende stagedienst buiten een ziekenhuis. Hierdoor wordt een bestaande ongelijkheid weggewerkt met de ziekenhuizen en stagediensten, die wel genieten van een financiering uit het Budget financiële middelen, meer bepaald de onderdelen B7A en B7B, voor de ontwikkeling, de evaluatie en de toepassing van de nieuwe medische technologieën en/of de opleiding van de kandidaat-specialisten.

Daarom wordt binnen het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging een budget vrijgemaakt via het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen ten behoeve van de stagemeesters die werkzaam zijn binnen dit systeem. Het RIZIV zal dit budget verdelen op basis van de gegevens die worden aangereikt door de FOD Volksgezondheid.

Het betreft een tussentijdse maatregel in afwachting van de voorziene uniformisering van de financiering van stages voor kandidaat-specialisten.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Sociale zaken, M. DE BLOCK

11 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 55, § 1, gewijzigd bij de wet van 11 augustus 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten houdende diverse bepalingen inzake gezondheid;

Gelet op het voorstel van de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen, gedaan op 10 juli 2017;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 19 juli 2017;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 24 juli 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 december 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 1 maart 2018;

Gelet op advies 63.174/2 van de Raad van State, gegeven op 18 april 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit bepaalt de criteria en de regels volgens dewelke een vergoeding kan worden toegekend aan de stagemeesters in de geneeskunde voor het begeleiden van artsen-specialisten in opleiding, werkzaam in een ziekenhuis dat niet kan genieten van het budget dat de kosten dekt vermeld in de onderdelen B7A en B7B, bedoeld in artikel 7, eerste alinea, 2°, g) van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, of in een erkende stagedienst buiten een ziekenhuis.

Art. 2.§ 1. De vergoeding kan worden toegekend indien voldaan is aan alle hiernagaande voorwaarden 1° de stagemeester is erkend door de FOD Volksgezondheid in een titel van niveau 2 en/of niveau 3, zoals bedoeld in de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, met uitzondering van de huisarts, de geneesheer-specialist in de gerechtelijke geneeskunde, de geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde, de geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens en de geneesheer-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise;2° de stagedienst waaraan de stagemeester is verbonden werd erkend door de FOD Volksgezondheid.3° de arts-specialist in opleiding die werkzaam is in deze stagedienst dient te beschikken over een door de bevoegde Minister goedgekeurd stageplan. § 2. Uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de stages begeleid werden, maakt de FOD Volksgezondheid aan het RIZIV de gegevens over die toelaten om de erkende stagemeesters, werkzaam in een ziekenhuis of stagedienst, bedoeld in artikel 1 en die artsen-specialisten in opleiding begeleiden met een goedgekeurd stageplan te kunnen identificeren met het oog op de controle en de uitbetaling van de in artikel 4 bedoelde vergoeding. Het betreft ten minste: - De erkenningsstatus van de stagemeester;

De erkenningsstatus van de stagedienst waaraan de stagemeester verbonden is;

Art. 3.De vergoeding is niet verschuldigd voor de periode waarin de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen, na evaluatie van de performantie van de stagedienst en van de stagemeester heeft vastgesteld dat de kwaliteitscriteria niet werden nageleefd.

De Hoge Raad brengt het RIZIV hiervan op de hoogte binnen de dertig dagen na de beslissing.

Betalingen die op basis van latere gegevens als onverschuldigd kunnen worden aangemerkt, kunnen worden teruggevorderd.

Art. 4.De vergoeding wordt vastgesteld per volledige kalendermaand effectieve stagebegeleiding, ongeacht het aantal kandidaten in professionele vorming.

Voor de referentiejaren 2016 en 2017 bedraagt de tegemoetkoming 1510,57 EUR per kalendermaand.

De FOD Volksgezondheid deelt aan het RIZIV per stagemeester het aantal maanden mee, dat de stagemeester één of meer artsen-specialisten in opleiding heeft begeleid. Deze gegevens worden ten laatste meegedeeld op 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de stages plaatsvinden.

Art. 5.De stagemeester dient, op straffe van verval, een aanvraag tot tegemoetkoming in uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het jaar waarvoor hij de tegemoetkoming aanvraagt volgens de modaliteiten gepubliceerd op de website van het RIZIV. Deze aanvraag bevat minimaal de specificatie van het jaar waarvoor hij de tegemoetkoming aanvraagt, de verklaring op eer dat hij daadwerkelijk de stagebegeleiding heeft gedaan en het rekeningnummer waarop de betaling door het RIZIV kan gebeuren.

In uitzondering op het eerste lid, wordt de vervaltermijn waarbinnen de tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor referentiejaren 2016 en 2017 vastgelegd op 90 dagen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.Na het indienen van de aanvraag tot tegemoetkoming, beslist de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV voor welk bedrag de stagemeester in aanmerking komt en deelt deze beslissing aan de stagemeester mee.

Art. 7.De stagemeester heeft de mogelijkheid om de in het artikel 6 bedoelde beslissing te betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV volgens de modaliteiten gepubliceerd op de website van het RIZIV, op straffe van onontvankelijkheid binnen de zestig dagen te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van de beslissing.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 augustus 2017.

Art. 9.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^