Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus voor de bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021031657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de werknemers type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031976 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021032030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de vierde plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de Raad van de Franse taal van de Orde van architecten van de provincie Brabant type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021032028 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/08/2021 numac 2021032042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen en de minimale technische normen voor de informaticasystemen van de politie die het geavanceerde elektronisch zegel produceren, en de vermeldingen die in het geavanceerde elektronisch zegel en de gekwalificeerde elektronische handtekening voorkomen type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het programma "Hervestiging van vluchtelingen" type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het programma "Hervestiging van vluchtelingen" type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032228 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van "Familial Adenomatous Polyposis Association" als opdrachtgever van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021042658 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021042662 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021042667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021042666 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032214 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende zesde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID-19 type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021042088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en van de sectorale technische nota type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021042512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021042513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de harmonisering van de loonschalen en de concordantie van de functies van toepassing op de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021042671 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021202647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2015 betreffende de voordelen toegekend overeenkomstig de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021202783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan werknemers tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021202841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor de bedienden aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2021, van de modaliteiten van toekenning en vereffening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021202785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van het anciënniteitsverlof aan werknemers tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2021, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor beroepsopleiding van de sector type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014 betreffende het sociaal sectoraal pensioenplan voor de werknemers tewerkgesteld in een onderneming die behoort tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs aan de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021203181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2021, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een bijkomende bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten laste van het "Bosuitbatingsfonds" type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2020 betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de verlenging van een aantal bepalingen van het akkoord van sociale vrede 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021203710 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021204976 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 28/06/2022 numac 2022041000 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens. - Duitse vertaling
^