Etaamb.openjustice.be
Wet van 22 mei 2019
gepubliceerd op 19 juni 2019

Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019013125
pub.
19/06/2019
prom.
22/05/2019
ELI
eli/wet/2019/05/22/2019013125/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

22 MEI 2019. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL I - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL II - Wijzigingsbepalingen HOOFDSTUK 1 - Wijzigingen van de wet op het politieambt

Art. 2.In artikel 3 van de wet van 5 augustus 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten op het politieambt, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 6° worden de woorden "artikel 36ter van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens" vervangen door de woorden "artikel 71 van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens"; 2° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 10°, luidende: "10° wet gegevensbescherming: de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.".

Art. 3.In artikel 25/8 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten, wordt het derde lid vervangen als volgt: "De in het eerste en tweede lid bedoelde registers worden, op verzoek, ter beschikking gesteld van het Controleorgaan, van de bestuurlijke en gerechtelijke politieoverheden en van de functionaris voor gegevensbescherming bedoeld in artikel 144 van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.".

Art. 4.In artikel 44/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten en gewijzigd bij de wet van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "en overeenkomstig de doeleinden omschreven in artikel 27 van de wet gegevensbescherming" ingevoegd tussen de woorden "afdeling 1," en "kunnen";2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Met het oog op het uitoefenen van hun opdrachten mogen de politiediensten de persoonsgegevens bedoeld in artikel 34 van de wet gegevensbescherming verwerken ter aanvulling of ondersteuning van de andere categorieën van gegevens zoals bedoeld in artikel 44/5.

Naast de voorwaarde bedoeld in het eerste lid geldt het volgende: 1° de biometrische gegevens worden enkel verwerkt met het oog op het verzekeren van de ondubbelzinnige identificatie van de betrokken persoon als bedoeld in artikel 44/5, § 1, 2° tot en met 7 en § 3, 1° tot 6°.De biometrische gegevens van de personen, bedoeld in § 3, 7° tot en met 9°, en § 4 van artikel 44/5 worden uitsluitend verwerkt op basis van de toestemming van de betrokken persoon of wanneer zij duidelijk openbaar worden gemaakt door de betrokkene of om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Wanneer de verwerking van biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van de betrokken personen, in het bijzonder een verwerking waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt, waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen oplevert, raadpleegt de verwerkingsverantwoordelijke of zijn verwerker het controleorgaan; 2° de gegevens betreffende gezondheid worden enkel verwerkt met het oog op het begrijpen van de omstandigheden waarin de betrokken persoon zich bevindt, evenals het garanderen van de veiligheid en het beschermen van de gezondheid van elke persoon die mogelijks in contact zou komen met de betrokken personen in het raam van politionele interventie.Wanneer gezondheidsgegevens worden verwerkt, wordt vermeld of deze gegevens al dan niet afkomstig zijn van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. De verwerking van gezondheidsgegevens waarnaar in dit artikel wordt verwezen, heeft nooit als gevolg de betrokkenen te laten onderwerpen aan medische onderzoeken; 3° de verwerking van genetische gegevens betreft enkel het inwinnen van genetische gegevens en de registratie van administratieve vermeldingen verbonden aan het genetisch profiel, met uitsluiting van de vergelijking van genetische profielen of de identificatie van het DNA-codenummer en wordt uitgevoerd in het kader van de uitoefening van opdrachten van gerechtelijke politie en de toepassing van de wetgeving inzake civiele bescherming. Tijdens de in deze paragraaf bedoelde verwerkingen van persoonsgegevens zijn de volgende waarborgen inzake bescherming van persoonsgegevens van toepassing: 1° de categorieën personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens worden aangewezen door de verwerkingsverantwoordelijke of, in voorkomend geval, door de verwerker, met een beschrijving van hun functie ten aanzien van de verwerking van de gegevens in kwestie;2° de lijst van de aangewezen personen om de in deze paragraaf bedoelde gegevens te verwerken, stelt de verwerkingsverantwoordelijke of, in voorkomend geval, de verwerker ter beschikking van het Controleorgaan;3° de aangewezen personen moeten, op grond van een wettelijke of statutaire verplichting, of een overeenkomstige contractuele bepaling, het vertrouwelijke karakter van de gegevens in kwestie in acht nemen;4° er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de in artikel 44/5 bedoelde categorieën van personen;5° er worden gepaste technische of organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen toevallige of niet-toegelaten vernietiging, tegen toevallig verlies of wijziging of elke andere niet-toegelaten verwerking van die gegevens te beschermen;6° de verwerkingsverantwoordelijken vermelden in hun gegevensbeschermingsbeleid de te ondernemen acties om de verwerking van die gegevenscategorieën te beschermen en om de kwaliteit van de verwerkte gegevens te waarborgen, met name voor aspecten in verband met de beoordeling van de kwaliteit van de gegevens die in deze gegevensbestanden worden verwerkt, onder andere voor de aspecten in verband met de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en de mate waarin zij actueel zijn.De bevoegde functionarissen voor gegevensbe-scherming zien erop toe dat dat beleid gevolgd wordt.

De Koning kan in andere gepaste aanvullende waarborgen voorzien.".

Art. 5.In afdeling 12 van hoofdstuk IV van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten en gewijzigd bij de wet van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten, worden de woorden "Onderafdeling 2 - De consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" opgeheven.

Art. 6.In artikel 44/3 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten en gewijzigd bij de wetten van 26 maart 2014, 27 april 2016 en 21 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" vervangen door de woorden "de wet gegevensbescherming";2° in paragraaf 1 worden het derde tot en met het achtste lid opgeheven;3° de paragrafen 1/1 en 2 worden opgeheven.

Art. 7.Artikel 44/4 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten en gewijzigd bij de wetten van 26 maart 2014, 27 april 2016 en 21 maart 2018, wordt vervangen als volgt: "Art. 44/4 § 1. Voor de verwerking van persoonsgegevens en informatie bedoeld in artikel 44/1 met inbegrip van deze ingevoegd in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, § 1, tweede lid, 1° en 2°, is, voor wat betreft bestuurlijke politie, de verwerkingsverantwoordelijke de minister van Binnenlandse Zaken.

Voor de verwerking van persoonsgegevens en informatie bedoeld in artikel 44/1 met inbegrip van deze ingevoegd in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, § 1, tweede lid, 1° en 2°, is, voor wat betreft gerechtelijke politie, de verwerkingsverantwoordelijke de minister van Justitie.

Voor wat betreft de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, § 1, tweede lid, 3°, zijn de verwerkingsverantwoordelijken de korpschefs, de commissaris-generaal, de directeurs-generaal of de directeurs die de doeleinden van en de middelen voor deze bijzondere gegevensbanken hebben bepaald. § 2. De ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie bepalen, elk binnen het kader van hun bevoegdheden en onverminderd de eigen bevoegdheden van de gerechtelijke overheden, bij dwingende richtlijn de maatregelen die nodig zijn om het beheer en de veiligheid, waaronder in het bijzonder de aspecten met betrekking tot de betrouwbaarheid, de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid, de traceerbaarheid en de integriteit van de persoonsgegevens en de informatie die worden verwerkt in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, te verzekeren.

De logbestanden worden op zijn minst voor de volgende verwerkingen in de in artikel 44/2 bedoelde gegevensbanken aangemaakt: de verzameling, de wijziging, de raadpleging, de mededeling, met inbegrip van de doorgiften, de archivering, de koppeling en de uitwissing.

De logbestanden van de raadpleging en de mededeling laten toe om: 1° de beweegreden, de datum en het tijdstip van die verwerkingen vast te stellen;2° vast te stellen welke categorieën van personen de persoonsgegevens hebben geraadpleegd alsook de persoon die die gegevens heeft geraadpleegd te identificeren;3° vast te stellen welke systemen die gegevens hebben meegedeeld;4° de categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens vast te stellen en indien mogelijk de identiteit van de ontvangers van die gegevens. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van het Controleorgaan, andere types verwerkingen vastleggen waarvoor de logbestanden worden aangemaakt.

Er worden gepaste maatregelen getroffen om de veiligheid van de logbestanden te verzekeren, in het bijzonder om elke niet-toegelaten verwerking te beletten en de integriteit van de verwerkte gegevens te verzekeren.

De procedures voor de toegang tot de logbestanden waarborgen de noodzaak en de proportionaliteit van de toegang tot de logginggegevens om de in artikel 56, § 2, van de wet gegevensbescherming bedoelde doeleinden te bereiken.

Die procedures worden voor advies voorgelegd aan het Controleorgaan.

De korpschefs voor de lokale politie en de commissaris-generaal, de directeurs-generaal en de directeurs voor de federale politie staan borg voor de goede uitvoering van deze richtlijnen voor wat de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, §§ 1 en 3, betreft.

De beheerder, aangewezen in rechte of in feite waarborgt de goede uitvoering van deze richtlijnen voor wat de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, § 2, betreft. § 3. Onverminderd de bevoegdheden van de gerechtelijke overheden, bepalen de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, elk binnen het kader van hun bevoegdheden, bij algemene en bindende richtlijn, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad de toegangsregels voor de leden van de politiediensten tot de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, §§ 1 en 3. § 4. De ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie bepalen, elk binnen het kader van hun bevoegdheden, bij algemene en bindende richtlijn, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad de nadere regels betreffende de koppeling van de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 onderling of met andere gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang hebben door of krachtens de wet of internationale verdragen die België binden.

Deze richtlijnen bepalen minstens op basis van de toereikende, terzake dienende en niet overmatige aard, de categorieën van gegevensbanken die onderling kunnen worden verbonden, de nadere regels betreffende de koppeling en de toegangsregels van de leden van de politiediensten betreffende het bestaan van relevante informatie in deze onderling gekoppelde gegevensbanken of, in voorkomend geval, betreffende de gegevens zelf, alsmede tot de daaruit voortvloeiende verwerkingen. § 5. De in de §§ 3 en 4 bedoelde profielen en nadere regels voor de toegang worden bepaald, onder andere op basis: 1° van de nood er kennis van te nemen, met inbegrip van de noodzaak de verwerkte gegevens te kruisen of te coördineren;2° van de wettelijke doeleinden van elke gegevensbank;3° van de verschillende categorieën van de in artikel 44/5 bedoelde personen;4° van de evaluatie van de gegevens;5° van de validatiestatus van de verwerkte gegevens. De in de §§ 3 en 4 bedoelde toegangen moeten, oorspronkelijk of standaard, zo ontworpen worden dat de geëvalueerde en gevalideerde gegevens duidelijk zichtbaar zijn en prioritair kunnen worden geëxploiteerd.

De toegangsprofielen en de identificatie van personen die toegang hebben, worden ter beschikking gesteld van het Controleorgaan. § 6. De ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie bepalen, elk binnen het kader van hun bevoegdheden, bij algemene en bindende richtlijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de toereikende, terzake dienende en niet overmatige maatregelen met betrekking tot de koppeling of correlatie van de technische gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, § 3, met de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, §§ 1 en 2, of met andere gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang hebben door of krachtens de wet of internationale verdragen die België binden.

Deze richtlijn houdt rekening met criteria inzake tijd, ruimte en frequentie van de koppelingen en correlaties. Zij wijst minstens de overheid aan die dit soort maatregelen toestaat, alsook de gegevensbanken die onderling kunnen worden verbonden.".

Art. 8.In artikel 44/5 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten en gewijzigd bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het eerste lid aangevuld met de bepaling onder 7°, luidende: "7° de gegevens betreffende personen die het voorwerp uitmaken van een bestuurlijke maatregel genomen door een bevoegde bestuurlijke overheid en dewelke de politiediensten krachtens de wet, het decreet of de ordonnantie gelast zijn deze op te volgen."; 2° in paragraaf 3 wordt de bepaling onder 8° vervangen als volgt: "8° de gegevens met betrekking tot de personen bedoeld in de artikelen 47novies/1, § 1, 47decies, § 1, en 102, 1° tot 3°, van het Wetboek van strafvordering;"; 3° in paragraaf 6 worden de woorden "niet langer juist zijn of" ingevoegd tussen de woorden "de gegevens" en "niet langer beantwoorden";4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende: " § 7.In specifieke omstandigheden kunnen de gegevens bedoeld in § 4 daarenboven verwerkt worden in de A.N.G.".

Art. 9.In afdeling 12 van hoofdstuk IV van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten en gewijzigd bij de wet van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten, wordt onderafdeling 4, die artikel 44/6 bevat, opgeheven.

Art. 10.In artikel 44/9 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten en gewijzigd bij de wet van 31 oktober 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, 1°, worden de woorden "artikel 44/5, § 1, 1° " vervangen door de woorden "artikel 44/5, § 1, 1° en 7° ";2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "2° tot 6° " vervangen door de woorden "2° tot 7° ";3° in paragraaf 2, eerste lid, worden in de inleidende zin van littera a) de woorden "en § 4, 2° " ingevoegd tussen de woorden "6° " en de woorden ", bedoelde personen";4° in paragraaf 2, eerste lid, d), worden de woorden "en § 4, 1° " ingevoegd tussen de woorden "9° " en ", bedoelde personen";5° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3 ingevoegd, luidende: " § 3.Alle uitgevoerde verwerkingen in de A.N.G. maken het voorwerp uit van logbestanden die bewaard worden gedurende dertig jaar vanaf de in de A.N.G. uitgevoerde verwerking.".

Art. 11.Artikel 44/10, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Alle uitgevoerde verwerkingen in de archieven van de A.N.G. maken het voorwerp uit van logbestanden die bewaard worden gedurende dertig jaar vanaf de in de archieven van de A.N.G. uitgevoerde verwerking.".

Art. 12.In artikel 44/11, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten, worden de woorden "het in artikel 44/6 bedoelde Controleorgaan" vervangen door de woorden "het Controleorgaan".

Art. 13.In artikel 44/11/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten en gewijzigd bij de wet van 26 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "en beheerd" ingevoegd tussen het woord "ontwikkeld" en het woord "door";2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: " § 2.De gegevens die betrekking hebben op de opdrachten van bestuurlijke politie zijn toegankelijk gedurende vijf jaar vanaf de dag van de registratie ervan.

De gegevens die betrekking hebben op de opdrachten van gerechtelijke politie zijn toegankelijk gedurende vijftien jaar vanaf de dag van de registratie ervan."; 3° in de paragrafen 3, 4 en 5, worden de woorden "in § 2, derde lid" telkens vervangen door de woorden "in § 2, tweede lid";4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 8, luidende: " § 8.Alle uitgevoerde verwerkingen in de basisgegevensbanken maken het voorwerp uit van logbestanden die bewaard worden gedurende vijftien jaar vanaf de in de basisgegevensbanken uitgevoerde verwerking. De verwerkingsverantwoordelijke kan, indien nodig, deze termijn verlengen met een maximale periode van vijftien jaar.".

Art. 14.In artikel 44/11/3 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten en gewijzigd bij de wetten van 26 maart 2014 en 27 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1.In specifieke omstandigheden kunnen de korpschefs, de commissaris-generaal, de directeurs-generaal en de directeurs, voor bijzondere behoeften, bijzondere gegevensbanken oprichten waarvoor ze de verwerkingsverantwoordelijke zijn, teneinde de erin vervatte gegevens verder te verwerken in het kader van de uitoefening van hun opdrachten en doeleinden van bestuurlijke en gerechtelijke politie.

De categorieën van gegevens bedoeld in artikel 44/5 mogen eveneens verwerkt worden in de bijzondere gegevensbanken voor zover de verwerking toereikend, terzake dienend en niet overmatig van aard is."; 2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt: " § 3.De verwerkingsverantwoordelijke duidt de opdrachten en doeleinden, die de creatie van een bijzondere gegevensbank verantwoorden, aan.

Het Controleorgaan wordt, via het unieke register van de verwerkingsactiviteiten van de politiediensten bedoeld in artikel 145 van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, actief op de hoogte gebracht van de aanmaak of van wijzigingen in dat register met betrekking tot een bijzondere gegevensbank."; 3° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt: " § 4.Onverminderd de registratie of de archivering van de gegevens in overeenstemming met de artiklen 44/2, § 1, tweede lid, 1°, en 44/10, worden deze gegevens en de bijzondere gegevensbanken gewist van zodra de in § 1 bedoelde bijzondere behoeften verdwijnen.

De logbestanden van de verwerkingen worden bewaard gedurende minimum tien jaar. De verwerkingsverantwoordelijke kan, indien nodig, bij een gemotiveerde beslissing en na evaluatie deze termijn verlengen met een maximale periode van twintig jaar."; 4° paragraaf 5 wordt opgeheven.

Art. 15.In artikel 44/11/3bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3 worden de woorden "het Orgaan bedoeld in artikel 44/6, tweede lid" vervangen door de woorden "het Controleorgaan bedoeld in artikel 44/11/3quinquies/2";2° in paragraaf 4, tweede lid, en in paragraaf 8 worden de woorden "de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" telkens vervangen door de woorden "het Comité en het Controleorgaan bedoeld in artikel 44/11/3quinquies/2";3° in paragraaf 9, tweede lid, vijfde streepje, worden de woorden "de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" vervangen door de woorden "de functionaris voor gegevensbescherming bedoeld in artikel 44/11/3quinquies/1".

Art. 16.In artikel 44/11/3ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "In het kader van de uitoefening van hun opdrachten bedoeld in artikel 44/11/3quinquies/2 zijn het geheel of een deel van de persoonsgegevens en informatie van de gemeenschappelijke gegevensbanken rechtstreeks toegankelijk voor het Comité en het Controleorgaan bedoeld in artikel 44/11/3quinquies/2."; 2° in de paragrafen 2 en 3 worden de woorden "de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" telkens vervangen door de woorden "het Comité en het Controleorgaan bedoeld in artikel 44/11/3quinquies/2".

Art. 17.In onderafdeling 7bis van afdeling 12 van hoofdstuk IV van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet 27 april 2016, wordt een artikel 44/11/3quinquies/1 ingevoegd, luidende: "Art. 44/11/3quinquies/1. Een functionaris voor gegevensbescherming wordt gezamenlijk door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie aangewezen voor de persoonsgegevens en de informatie die verwerkt worden in het kader van de gemeenschappelijke gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, § 2.

Aanvullend op de in de wet gegevensbescherming voorziene opdrachten wordt de functionaris voor gegevensbescherming belast met de volgende opdrachten: 1° het verstrekken van deskundige adviezen inzake informatieveiligheid, inzake bescherming van gegevens en informatie en inzake hun verwerking en in het bijzonder waakt hij over de eerbiediging van de algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking met betrekking tot verwerkingen van persoonsgegevens;2° het toepassen, het bijwerken en het controleren van een beleid inzake beveiliging en bescherming van gegevens;3° het uitvoeren van andere opdrachten inzake bescherming van gegevens en de beveiliging die bepaald worden door de Koning of die hem door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie worden toevertrouwd. Hij oefent zijn functie uit, volledig onafhankelijk van de overheden, organen, instellingen, diensten en directies bedoeld in artikel 44/11/3ter. Hij brengt rechtstreeks verslag uit bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.".

Art. 18.In dezelfde onderafdeling 7bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme sluiten, wordt een artikel 44/11/3quinquies/2 ingevoegd, luidende: "Art. 44/11/3quinquies/2. Met eerbied voor de uitoefening van hun respectievelijke bevoegdheden, wordt de controle op de verwerking van de in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, § 2, vervatte informatie en persoonsgegevens gezamenlijk verzekerd door: 1° het Controleorgaan;2° het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bedoeld in artikel 28 van de wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Zij kunnen op elk moment de aanbevelingen uitvaardigen die zij noodzakelijk achten voor de in de gemeenschappelijke gegevensbanken uitgevoerde verwerkingen.".

Art. 19.In artikel 44/11/3septies, 2°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten, worden de woorden "2° tot 5° " vervangen door de woorden "2° tot 5° en 7° ".

Art. 20.In artikel 44/11/8 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten en gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018, worden de woorden "en aan het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse" opgeheven.

Art. 21.In dezelfde wet wordt een artikel 44/11/8bis ingevoegd, luidende: "Art. 44/11/8bis. Overeenkomstig de nadere regels vastgelegd in de richtlijnen van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, elk in het kader van hun bevoegdheden, kunnen de persoonsgegevens en de informatie ook worden meegedeeld aan het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en aan de veiligheidsdiensten, onverminderd artikel 14 van de organieke wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst type wet prom. 30/11/1998 pub. 01/01/1999 numac 1998010046 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen van uitzetting sluiten betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, om hen toe te laten hun wettelijke opdrachten uit te oefenen.

De nadere regels voor mededeling aan de politie van de gegevens van de veiligheidsdiensten zijn bepaald in een juridisch instrument waarvan de datum van inwerkingtreding simultaan is aan die van de rechtstreekse toegang van de inlichtingen en veiligheidsdiensten tot de A.N.G.".

Art. 22.In artikel 44/11/9 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten en gewijzigd bij de wet van 21 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de bepalingen onder 1° tot 4°, vervangen als volgt: "1° de Cel voor financiële informatieverwerking;2° de Dienst Vreemdelingenzaken; 3° de onderzoeks- en opsporingsdiensten en de administratie toezicht, controle en vaststellingen van de Algemene Administratie der douane en accijnzen."; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Overeenkomstig de nadere regels vastgelegd in de richtlijnen van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, elk in het kader van hun bevoegdheden, kunnen ze eveneens meegedeeld worden aan de Belgische openbare overheden, publieke organen of instellingen of instellingen van openbaar nut die door de wet belast zijn met de toepassing van de strafwet of die wettelijke verplichtingen inzake de openbare veiligheid hebben, wanneer deze ze nodig hebben voor de uitoefening van hun wettelijke opdrachten.

De lijst van deze overheden, organen of instellingen wordt vastgesteld door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie op basis van een voorstel van het Comité Informatie en ICT bedoeld in artikel 8sexies van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Het advies van het Controleorgaan met betrekking tot dit voorstel wordt gevraagd."; 3° in paragraaf 3 worden de woorden "commissaris-generaal van de federale politie" vervangen door het woord "verwerkingsverantwoordelijke".

Art. 23.In de artikelen 44/11/10 en 44/11/11 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten, worden de woorden "de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" telkens vervangen door de woorden "het Controleorgaan".

Art. 24.In artikel 44/11/12, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" worden vervangen door de woorden "het Controleorgaan";2° in de bepaling onder 1° worden de woorden "in artikel 44/11/7 en 44/11/8" vervangen door de woorden "in artikelen 44/11/7, 44/11/8 en 44/11/8bis".

Art. 25.In artikel 44/11/13, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de artikelen 21 en 22 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" worden vervangen door de woorden "de bepalingen van Titel 2, Hoofdstuk V van de wet gegevensbescherming";2° de woorden "de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" worden vervangen door de woorden "het Controleorgaan".

Art. 26.In artikel 46/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten, worden de woorden "op de politionele informatie zoals bedoeld in artikel 44/6, hierna "Controleorgaan" genoemd," opgeheven. HOOFDSTUK 2 - Wijzigingen van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

Art. 27.In titel I van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wordt een hoofdstuk VI ingevoegd, luidende: "Hoofdstuk VI. Strategisch adviescomité voor informatie".

Art. 28.In hoofdstuk VI, ingevoegd bij artikel 27, wordt een artikel 8sexies ingevoegd, luidende: "

Art. 8sexies.§ 1. Er wordt een adviescomité opgericht dat belast is met de informatiestrategie en de ICT bij de geïntegreerde politie, "Comité Informatie en ICT" genoemd. Dit comité bestaat uit zes leden van de federale politie, zes leden van de lokale politie en een vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken en een vertegenwoordiger van de minister van Justitie.

De functionaris voor gegevensbescherming die bij de commissaris-generaal wordt aangewezen, of zijn vertegenwoordiger, zetelt in het Comité Informatie en ICT in de hoedanigheid van deskundige.

Het Comité Informatie en ICT wordt gezamenlijk voorgezeten door de directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie en de voorzitter van de Vaste Commissie voor de lokale politie of hun afgevaardigde die respectievelijk lid zijn van de federale politie en de lokale politie bedoeld in het eerste lid. § 2. Het Comité Informatie en ICT is hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie, van de minister van Binnenlandse Zaken, van de minister van Justitie of van beiden via het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie, van het directiecomité van de federale politie, van de Vaste Commissie voor de lokale politie of van een verwerkingsverantwoordelijke belast met het verstrekken van aanbevelingen en het verlenen van met redenen omklede adviezen aan hen over: 1° het beleid en de regelgeving betreffende het politioneel informatiebeheer, de informatie- en communicatiesystemen van de geïntegreerde politie;2° het beleid van de informatiebeveiliging;3° het beleid van de bescherming van gegevens en de beveiliging van de persoonsgegevens en hun verwerking. Het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie deelt het antwoord van het Comité Informatie en ICT mee aan de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie of aan beiden.

Het Comité Informatie en ICT zendt jaarlijks een verslag over aan de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie betreffende de tenuitvoerlegging en uitvoering van de wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande de politionele operationele gegevensverwerking en in het bijzonder betreffende de archivering en het wissen van gegevens die opgenomen zijn in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, § 1, tweede lid, 1° en 2°, van de wet van 5 augustus 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten op het politieambt, en de beoordeling van de kwaliteit van de gegevens die in deze gegevensbestanden worden verwerkt, onder andere voor de aspecten in verband met de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en de mate waarin zij actueel zijn. Dit verslag wordt eveneens overgezonden aan het Controleorgaan bedoeld in artikel 71 van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten bedoeld in artikel 4 van de wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten de wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

Het Comité Informatie en ICT onderzoekt de initiatieven genomen inzake politioneel informatiebeheer en de ontwikkeling van de systemen teneinde, in voorkomend geval, aanbevelingen te formuleren en met redenen omklede adviezen te verlenen.

Het Comité Informatie en ICT verleent eveneens advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van een ver-werkingsverantwoordelijke, over elk voornemen om gegevens te verwerken dat het voorwerp was van uiteenlopende adviezen van functionarissen voor gegevensbescherming die onder verschillende, maar niet aan elkaar ondergeschikte overheden, vallen. § 3. Het Comité Informatie en ICT stelt een huishoudelijk reglement op dat de nadere regels voor de werking ervan vastlegt. Dit reglement wordt ter goedkeuring aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie voorgelegd. § 4. De adviezen van het Comité Informatie en ICT worden doorgegeven aan het Controleorgaan.".

Art. 29.Titel V van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten, wordt hersteld als volgt: "Titel V. Nadere regels betreffende de verwerking van persoonsgegevens".

Art. 30.In titel V van dezelfde wet, hersteld bij artikel 29, wordt artikel 143, opgeheven bij de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten, hersteld als volgt: "

Art. 143.Voor de toepassing van deze titel, wordt verstaan onder: 1° algemene verordening gegevensbescherming: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de richtlijn 95/46/EG; 2° wet gegevensbescherming: de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.".

Art. 31.In dezelfde titel wordt artikel 144, opgeheven bij de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten, hersteld als volgt: "

Art. 144.Elke verwerkingsverantwoordelijke en minstens elke politiezone, het commissariaat-generaal, elke algemene directie en elke directie van de federale politie wijst een of meerdere personeelsleden van de politie als functionaris voor gegevensbescherming aan overeenkomstig artikel 37 van de algemene verordening gegevensbescherming en artikel 63 van de wet gegevensbescherming.

Deze functionaris voor gegevensbescherming kan zijn functies uitoefenen voor verschillende lokale politiezones of voor verschillende directies, algemene directies en het commissariaat-generaal van de federale politie.

Hij oefent zijn taken volledig onafhankelijk uit.

De Koning bepaalt, overeenkomstig artikel 38.6 van de algemene verordening gegevensbescherming en artikelen 63, vijfde lid, en 64, zesde lid, van de wet gegevensbescherming de nadere regels betreffende de opdrachten en de werking van de functionaris voor gegevensbescherming.

Alle verwerkers die deelnemen aan de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke of van één van de voormelde entiteiten van de geïntegreerde politie alsook elke overheid die toegang heeft tot het communicatiesysteem of de gegevensverwerkingen door de politiediensten dienen eveneens een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen.".

Art. 32.In dezelfde titel wordt artikel 145, opgeheven bij de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten, hersteld als volgt: "

Art. 145.Er wordt een uniek register van verwerkingsactiviteiten voor de geïntegreerde politie gecreëerd overeenkomstig artikel 30 van de algemene verordening gegevensbescherming en artikel 55 van de wet inzake gegevensbescherming.

De Koning bepaalt de vorm, de inhoud en de nadere regels van het beheer van het register van verwerkingsactiviteiten.".

Art. 33.In dezelfde titel wordt artikel 146, opgeheven bij de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten, hersteld als volgt: "

Art. 146.Alle verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens die door of krachtens de wet belast zijn met de toepassing van het statuut van de geïntegreerde politie delen aan elkaar de persoonsgegevens mee die behoren tot het toepassingsgebied van de algemene verordening gegevensbescherming en die noodzakelijk zijn voor de doeleinden die zij nastreven door of krachtens de wet.".

TITEL III - Slotbepaling

Art. 34.Artikel 284 van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van de natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op de artikelen 10, 4°, 11, 13, 4°, evenals artikel 14, 3°, voor wat betreft paragraaf 4, tweede lid.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Parlementair bescheiden : Doc 54-3697 Integraal verslag : 25.04.2019

^