Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/11/2011 numac 2011003369 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te hand (...) Gemeente Bernissart (vroeger Ville-Pommeroeul) Een perceel rond (2 kavels) gelegen "Moulign(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2011 numac 2011015119 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2011 wordt Jonkheer Vincent Mertens de Wilmars geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek San Marino, met standplaats te Rome. Bi Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de af(...) type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid - fvb-ffc Constructiv" type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot aanvulling van de lijst met ondernemingsconventies brugpensioen in bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 houdende het nationaal akkoord 2009-2010 (1) type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot aanpassing van de bedragen van tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer zoals vastgesteld in artikel 31 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997 voor scheepsgezellen ingeschreven in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1°, van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2008 betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de aanwending van de bijdragen voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de inrichting en financiering van vakopleiding type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de privéziekenhuizen" type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden en tot wijziging van sommige beschikkingen ervan type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende meldingsplicht contracten bepaalde duur of duidelijk omschreven werk, uitzendarbeid en onderaanneming type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003 betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de beroepsopleiding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011011399 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Meerjarige sensibilisatiecampagne tewerkstelling van oudere werknemers » van as 2 van het Operationeel Programma « Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van de Federale Overheid ESF 2007-2013 type ministerieel besluit prom. 18/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011011398 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Sensibilisatiecampagne over psychosociale risico's op het werk » van as 2 van het Operationeel Programma « Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van de Federale Overheid - ESF 2007-2013 type ministerieel besluit prom. 03/11/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011014240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de technische normen met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2011 numac 2011015115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 20 september 2011 worden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de diplomatieke of consulaire post vermeld onder hun naam : BOELS, Valérie, Ambassadeattaché bij de DEMAN, Evy, Ambassadeattaché bij de Ambassade van België te Jakarta. Stagiairs DE WOLF, (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2011 numac 2011015116 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 20 september 2011 wordt de heer Jean-Jacques QUAIRIAT ontheven uit zijn functie van Secretaris voor Internationale Samenwerking bij de Amb Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België. Stagiair type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011021098 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2011 numac 2011031523 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 21 september 2011, werd de « SPRL RECUP-OIL » erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf jaar. De erkenning draagt h type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2011 numac 2011031524 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 27 september 2011, werd de NV ENVISAN INTERNATIONAL erkend als ophaler van PCB/PCT voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van twee jaar. De erkenning draagt Bij ministerieel besluit van 27/09/2011, werd de NV ENVISAN erkend als ophaler van PCB/PCT voor(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2011 numac 2011031525 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 29 maart 2011, tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 augustus 2010, werd de erkenning van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK als ophaler van gevaarlijke afva Bij ministerieel besluit van 29 maart 2011, werd de erkenning van de NV ALGEMENE ONDERNEMINGEN (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2011 numac 2011205619 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 6 juli 2011 wordt de aan de "Intercommunale Bureau économique de la Province de Namur " toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke pl(...) Bij ministerieel besluit van 5 september 2011 wordt de aan de stad Luik toegekende erkenning vo(...)

decreet

type decreet prom. 20/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011029546 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987 houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011029545 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende telewerk

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/09/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van de bekwaamheidsbewijzen uitgereikt door het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » en de « Service formation petites et moyenne entreprises » opgericht binnen de Diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en hun netwerken van opleidingcentra met de bekwaamheidsbewijzen uitgereikt door het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011031541 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de heer Sven AERTS, de heer Arne VANDAELE, de heer Jean-Christophe DE DONCKER, de heer Stéphane FILLEUL, Mevr. Annick HAEGEMAN, de heer Olivier KHASSIME en de heer Renaud ZAUWEN tot leden van het Milieucollege type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011031544 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011031542 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011031543 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de stad Brussel

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/11/2011 numac 2011009749 bron federale overheidsdienst justitie DG E P I. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2011, blz. 65276, akte nr. 2011/09743 betreffende de heer GLIBERT, Philippe, moet men lezen « klasse A2 » in plaats van « klasse A1 ».

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 09/11/2011 numac 2011015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 14 oktober 2011 heeft de heer **** **** ****, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/11/2011 numac 2011022367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eervolle onderscheidingen. - Erratum Bij koninklijk besluit van 17 november 2010 werd, met ingang van 15 november 2009, bevorderd. - Erratum : Lezen : Orde van Leopold II Ridder Mevr. MAES, Sofia, i.p.v. Mevr. MAENE, Sofia, Herne - G

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 09/11/2011 numac 2011024305 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Aanhangsel nr. 6 bij het Protocolakkoord nr. 3 gesloten op 13 juni 2006 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid : voortzetting en uitbreidi Gelet op de respectieve bevoegdheden van de federale Staat en van de overheden bedoeld in de artike(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 09/11/2011 numac 2011015118 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 25 oktober 2011 hebben H.E. de heer Branimir JUKIC, de heer Bénédict de CERJAT, de heer Per-Mikael ENGBERG, de heer Niels ENGELSCHIØN en Mevr. Lelde LICE-LICITE, de eer gehad aan de Koning, in officiël H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 09/11/2011 numac 2011031522 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 8 septembre 2011 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « DE KNOP RECYCLING SPRL » gelegen Mariemontkaai, te 1080 Brussel, geregistreerd onder het numme

document

type document prom. -- pub. 09/11/2011 numac 2011031521 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 4 oktober 2011 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « ATIPALIEV SEVGIN » gelegen te De Smet de Naeyer laan 200/2, te 1090 Brussel, geregistreerd onder het nummer ENRDA-079 a
^