Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 oktober 2011
gepubliceerd op 09 november 2011

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot aanpassing van de bedragen van tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer zoals vastgesteld in artikel 31 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997 voor scheepsgezellen ingeschreven in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1°, van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011204226
pub.
09/11/2011
prom.
04/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot aanpassing van de bedragen van tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer zoals vastgesteld in artikel 31 van de collectieve arbeids overeenkomst van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/05/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022456 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten voor scheepsgezellen ingeschreven in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1°, van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de koopvaardij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot aanpassing van de bedragen van tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer zoals vastgesteld in artikel 31 van de collectieve arbeids overeenkomst van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/05/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022456 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten voor scheepsgezellen ingeschreven in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1°, van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 oktober 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de koopvaardij Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2011 Aanpassing van de bedragen van tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer zoals vastgesteld in artikel 31 van de collectieve arbeids overeenkomst van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/05/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022456 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten voor scheepsgezellen ingeschreven in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1°, van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij (Overeenkomst geregistreerd op 6 mei 2011 onder het nummer 104078/CO/316)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : a) de werkgevers van de ondernemingen waarvan de activiteit tot de bevoegdheid behoort van het Paritair Comité voor de koopvaardij;b) de scheepsgezellen die ingeschreven zijn in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1°, van de besluitwet van 7 februari 1945 tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de koopvaardij (1997).

Art. 2.Artikel 31 van de collectieve arbeids overeenkomst van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/05/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022456 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten voor scheepsgezellen ingeschreven in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij wordt vervangen door volgende tekst : "

Art. 31.Bij aanwerving hebben de scheepsgezellen bovendien recht op een tussenkomst door de reder in hun overige verplaatsingskosten ten belope van een vastgesteld bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de afstand tussen de hoofdplaats van de provincie waar ze hun verblijfplaats hebben en Antwerpen.

Voor de periode van 1 februari 2011 tot 31 januari 2013 zijn onderstaande bedragen van toepassing (enkele reis) :

Bruges

10,28 EUR

Brugge

10,28 EUR

Gand

6,53 EUR

Gent

6,53 EUR

Bruxelles/Louvain

5,03 EUR

Brussel/Leuven

5,03 EUR

Mons

11,25 EUR

Bergen

11,25 EUR

Hasselt

7,95 EUR

Hasselt

7,95 EUR

Liège

11,70 EUR

Luik

11,70 EUR

Arlon

14,70 EUR

Aarlen

14,70 EUR

Namur

10,28 EUR

Namen

10,28 EUR

Anvers

2,70 EUR

Antwerpen

2,70 EUR


Deze bedragen zullen tweejaarlijks onderhandeld worden.

Indien de aanwerving plaats heeft bij aankomst of vertrek, wordt enkel de bij aankomst of vertrek voorziene vergoeding uitbetaald."

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking vanaf 1 februari 2011 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Ze vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2009 tot wijziging van artikel 31 van de collectieve arbeids overeenkomst van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/05/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022456 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten voor scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij (1997).

Elk der ondertekenende partijen kan ze opzeggen mits naleving van een opzeggingtermijn van zes maanden. Deze opzegging wordt bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de koopvaardij en aan elk van de ondertekenende partijen betekend. De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter is gestuurd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 oktober 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^