Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 oktober 2011
gepubliceerd op 09 november 2011

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003 betreffende het conventioneel brugpensioen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011204808
pub.
09/11/2011
prom.
04/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003 betreffende het conventioneel brugpensioen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003 betreffende het conventioneel brugpensioen.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 oktober 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2011 Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003 betreffende het conventioneel brugpensioen (Overeenkomst geregistreerd op 10 juni 2011 onder het nummer 104423/CO/148.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen.

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende het conventioneel brugpensioen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 24 augustus 2005, wordt verlengd tot 30 juni 2013.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april 2011 en houdt op van kracht te zijn op 1 juli 2013.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 oktober 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^