Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september 2011
gepubliceerd op 09 november 2011

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de stad Brussel

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031542
pub.
09/11/2011
prom.
22/09/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de stad Brussel


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigening voor openbaar nut;

Gelet op de ordonnantie van 22 februari 1990 betreffende de onteigeningen voor openbaar nut doorgevoerd en toegestaan door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 19 juli 1990 betreffende de verwerving door de gemeenten van verlaten gebouwen;

Gelet op de ministeriële omzendbrief nr. 002 van 28 maart 1991 betreffende de toelagen aan de gemeente voor de verwerving van verlaten gebouwen;

Gelet op het besluit van de burgemeester van 7 juni 2006 bevelend de noodzakelijke werken aan te vatten en het onroerend goed gelegen Stevinstraat 46 bewoonbaar te maken binnen de 6 maanden na de notificatie van het betreffende besluit;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 02/01/2008 numac 2007031559 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 10 december 1998 betreffende de waardeverminderingen van vastgestelde rechten bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008031003 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 10 december 1998 betreffende de waardeverminderingen van vastgestelde rechten bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008031058 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van een waarnemend commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Haven van Brussel sluiten tot toekenning van een toelage aan de stad Brussel voor het verwerven van het gebouw gelegen Stevinstraat 46;

Gelet op de beraadslaging van 16 mei 2011 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel het onteigeningsplan nr. 7012 betreffende het als volgt gecadastreerde onroerende goed heeft genomen : - 5e Afdeling, Sectie E, Nummer 96 H4, gelegen Stevinstraat 46;

Gelet op het openbaar onderzoek dat plaatshad tussen 29 september 2010 en 3 november 2010;

Overwegende dat het besluit van de burgemeester vaststelt dat het goed verlaten is, dat hij verwoest is door een brand, dat de verdiepingen volledig vernield zijn, dat de ramen verkoold zijn, dat er grote gaten in het dak zitten en het gebouw open is voor slechte weersomstandigheden en dat er barrières Nadar op het trottoir zijn gezet om de veiligheid van voetgangers te verzekeren;

Overwegende dat op vandaag de werken vereist door het besluit van de burgemeester, genotifieerd aan de eigenaar op 12 juni 2006, met als doel de bewoonbaarheid en de veligheid van het goed te herstellen, niet werden uitgevoerd;

Overwegende dat bijgevolg dient overgegaan tot de onteigening van het betreffende goed, opdat de stad Brussel zich kan stellen in de plaats van de in gebreke blijvende eigenaar, om de doelstellingen te realiseren, zijnde de herbestemming aan huisvesting;

Overwegende dat de verlaten eigendommen een bedreiging voor de bewoonbaarheid en openbare veiligheid vormen;

Overwegende dat het betreffende goed in zijn huidige toestand zeker schade veroorzaakt aan de naburige gebouwen en aan de omgeving;

Overwegende dat, aangezien de urgentie om de beschadigingen aan het betreffende goed, die met de tijd verergeren, aan te pakken, het nodig is de toepassing van het artikel 5 van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, die een procedure bij dringende omstandigheden inzake onteigening voorziet, te verzoeken, Besluit :

Artikel 1.Goedgekeurd wordt het onteigeningsplan betreffende het bebouwde onroerende goed gecadastreerd : - 5e Afdeling, Sectie E, Nummer 96 H4, gelegen Stevinstraat 46.

Art. 2.Het is noodzakelijk, voor openbaar nut, om de onmiddellijke inbezitneming van het perceel aangegeven op het onteigeningsplan te vorderen.

Art. 3.De stad Brussel wordt gemachtigd om over te gaan tot de onteigening.

Art. 4.De rechtspleging bij dringende omstandigheden, bepaald bij de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, kan op de onteigening worden toegepast.

Brussel, 22 september 2011.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK

^