Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 oktober 2011
gepubliceerd op 09 november 2011

Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Sensibilisatiecampagne over psychosociale risico's op het werk » van as 2 van het Operationeel Programma « Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van de Federale Overheid - ESF 2007-2013

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2011011398
pub.
09/11/2011
prom.
18/10/2011
ELI
eli/besluit/2011/10/18/2011011398/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Sensibilisatiecampagne over psychosociale risico's op het werk » van as 2 van het Operationeel Programma « Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van de Federale Overheid - ESF 2007-2013


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Gelet op de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, artikelen 182 en 183;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 september 2011;

Gelet op het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid - ESF (2007BE052PO003) 2007-2013, goedgekeurd door de Europese Commissie op 18 december 2007;

Gelet op de beslissing van het selectiecomité van 6 september 2011 als voorzien in voormeld operationeel programma, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De toelage als bedoeld in artikel 3 van dit besluit worden aangewend ter uitvoering van het federaal operationeel programma ESF 2007-2013. § 2. De toelage wordt toegekend voor het jaar 2011. § 3. De uitvoering als bedoeld in § 1 gebeurt volgens de bepalingen van voormeld operationeel programma, volgens de bepalingen voorzien in de handleidingen die ter uitvoering van dit operationeel programma goedgekeurd zijn door de Europese Commissie op basis van de Verordeningen 1081/2006, 1083/2006 en 1828/2006 en volgens de bepalingen voorzien in deze verordeningen.

Art. 2.De toelage voorzien in artikel 3 van dit besluit komt ten laste van de kredieten van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie voor het begrotingsjaar 2011.

Deze toelage wordt aangerekend op de basisallocatie 56.22.031001.

Art. 3.Een ESF toelage van maximum 150.000,00 euro wordt toegekend aan het project « Sensibilisatiecampagne over psychosociale risico's op het werk ». Dit project wordt uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Brussel, 18 oktober 2011.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Ph. COURARD

^